Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NALEŻEĆ

DO KRÓLESTWA JEZUSA

Prorok Izajasz zapowiedział

KRÓLOWANIE SYNA BOŻEGO
NA TRONIE DAWIDA

"Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki".

Iz 9, 6

Pan Jezus również sam potwierdził w rozmowie z Piłatem prawdę, że jest królem

"Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» (...) Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie*. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu»."
J18,33. 36-37

ŻE, JEGO KRÓLESTWO RÓŻNI SIĘ OD WSZYSTKICH ZIEMSKICH KRÓLESTW

PAN JEZUS

WYRAŹNIE MÓWIŁ:

PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, ABY OFIAROWAĆ SWOJE ŻYCIE ZA ZBAWIENIE CAŁEGO ŻYCIA

JEGO PANOWANIE NIE POLEGA NA POSIADANIU WŁADZY NAD LUDŹMI

KORONA , KTÓRĄ NAŁOŻONO NA GŁOWĘ JEZUSA NIE BYŁA ZE ZŁOTA, LECZ Z CIERNI.

JEGO KRÓLESTWO NIE OPIERA SIĘ NA SILE WOJSKOWEJ ANI GROMADZENIU BOGACTW, LECZ NA PRAWDZIE I WZAJEMNEJ MIŁOŚCI, KTÓRĄ NAUCZYCIEL NAKAZAŁ SWOIM UCZNIOM.

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie".

J 13, 34

jest postawą polegającą na stałym otaczaniu drugiej osoby dobrem, życzliwością i przyjaźnią

MIŁOŚĆ, O KTÓREJ MÓWI PAN JEZUS

przynosi radość, pokój i miłosierdzie

jest bezinteresowna

wyraża się w braterskim upomnieniu

wyraża się w konkretnych czynach i słowach

WIERNI, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ ŻYĆ TĄ MIŁOŚCIĄ NALEŻĄ JUŻ TU, NA ZIEMI, DO KRÓLESTWA JEZUSA I ZOSTANĄ DO NIEGO PRZYJĘCI PO JEGO POWTÓRNYM PRZYJŚCIU.

PRZEZ OKAZYWANIE MIŁOŚCI BLIŹNIEMU OKAZUJEMY JĄ SAMEMU PANU JEZUSOWI.

PAPIEŻ PIUS XI w 1925 r.

wprowadził do liturgii
UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Jest ona obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, ponieważ wszystko ma swój początek i koniec

w CHRYSTUSIE.

Łk 17, 20-21

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»

Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie an ziemi,żeby wypełnić wolę Ojca, którą jest wyniesienie wszystkich ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym. Czyni to przez gromadzenie ludzi w Kościele, który na ziemi stanowi zaczątek tego Królestwa.

* Gdzię leży królestwo Boże?

ZASADY POSTĘPOWANIA MINISTRANTÓW

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowy w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministranci podczas liturgii noszą określone przedmioty, np. kielich, krzyż, świece, które są niezbędne w jej sprawowaniu i zwracają uwagę wiernych na Bożą rzeczywistość.


Z tego powodu sami również powinni być znakiem, ponieważ przez służbę wskazują, że każda liturgia sprawowana w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.


Królestwo Jezusa jest....

królestwem prawdy i życia,
królestwem łaski i świętości,
królestwem miłości,
sprawiedliwości i pokoju.

«Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, bo Chrystus jest Królem miłości. Jako Król miłości żył Chrystus pośród nas na ziemi: Szedł przez życie dobrze czyniąc (Dz 10,38).

Przywracał wzrok ślepym, mowę niemym, władzę poruszania się chromym. Karmił biednych, błogosławił dzieci, podnosił grzeszników. Tyle dokonał dobrego i wciąż jeszcze dokonuje, „...cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać"
(J 21,25).

Co mogę zrobić, aby być podobnym do Pana Jezusa
- Króla Wszechświata?

  • modlić się do Niego,
  • naśladować Go w ofierze,
  • słuchać Słowa Bożego i wypełniać je w swoim życiu.

Pan Jezus jest Królem żyjącym pośród nas,
Jego panowanie nie będzie miało końca.

Jezus jest Królem sprawiedliwym, wiernym i kochającym każdego człowieka.

O miłości zaświadczył umierając na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie (żaden król panujący nie mógł tego dokonać), pokonał śmierć, zniweczył grzech;

Jezus nie nazywa nas sługami, ale dziećmi, przyjaciółmi. Jego królestwo to sprawiedliwość, radość, pokój.
Jezus pragnie, by Jego królestwo rodziło się w sercu każdego człowieka i rozpowszechniało w całym świecie

DZIĘKUJĘ!