Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu

Załącznik nr1 i nr 2

Ogłaszamy II Grajewski Międzyświetlicowy konkurs "Najpiękniejsza choinka"

REGULAMIN II GRAJEWSKIEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU „Najpiękniejsza choinka”I. Organizatorzy konkursu: wychowawcy świetlicy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie.II. Cele konkursu:1. Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.3. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.4. Promowanie aktywności twórczej dzieci.III. Zasady uczestnictwa:1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych:SP1 Grajewo, SP2 Grajewo i SP4 Grajewo2. Tematyka prac: Najpiękniejsza choinka3. Technika pracy: przestrzenna4. Zachęcamy do wykorzystania materiałów naturalnych, ekologicznych (np. szyszki, kasztany, żołędzie, kolorowa bibuła, makaron, skorupki orzechów, itp.)4. Konkurs trwa dwa tygodnie - od 30.11.2020r do 11.12.2020r.5. Każdy uczeń wysyła na konkurs tylko jedną pracę.6. Do każdej pracy powinny być dołączone KARTA ZGŁOSZENIA (Załacznik nr 1)oraz OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (Załącznik nr 2).7. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń (Załącznik nr 1)i oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów dziecka (Załącznik nr 2) proszę przesłać w terminie do 11.12.2020r. na adres: sp1.grajewo@wp.plKryteria oceny prac konkursowych:Prace bez wyżej wymienionych zgód nie będą uwzględniane podczas oceny . Będą brane pod uwagę następujące elementy: zgodność pracy z tematem, pomysłowość. Zdjęcia muszą być wyraźne tak, aby komisja widziała tylko sfotografowaną pracę.IV. Wyłonienie laureatów1. Prace konkursowe oceni komisja wyłoniona z wychowawców świetlicy.2. Organizacja i przebieg konkursu odbywają się zdalnie droga mailową między świetlicami grajewskimi oraz uczestnikami konkursu.V. Nagrody1. Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2020r. i zamieszczone na stronie każdej ze szkół.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych1. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do zgłoszonych prac konkursowych, który zastrzega sobie możliwość ich publikacji na stronach internetowych szkół.VII. Uwagi końcowe1. Prace bez karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę.2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację prac do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Załącznik nr 1KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKAWYPEŁNIANA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA...............................................................................................2. KLASA.............................3. NAZWA SZKOŁY......................................................................6. ADRES E-MAILOWY UCZESTNIKA KONKURSU............................................................................Załącznik nr2OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/LUB PRAWNEGO Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)...................................................w II Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najpiękniejsza choinka”, którego organizatorami są wychowawcy świetlic szkół: SP nr 1 w Grajewie, SP nr2 w Grajewie i SP nr 4 w Grajewie.Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu. ..........................................................................................................data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dzieckaOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................................... w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły do której uczęszcza dziecko, adresu e-maila z którego wysyłana jest praca oraz pracy konkursowej w celu związanym z organizacją konkursu, w tym na potrzeby publikacji na stronach internetowych szkół lub w innej formie wyników w II Grajewskim Międzyświetlicowym Konkursie "Najpiękniejsza choinka”, którego organizatorami są wychowawcy świetlicy ze szkół: SP1 Grajewo, SP2Grajewo, SP4 Grajewo.Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu......................................................................................................data i czytelny rodzica/lub prawnego opiekuna dzieckaKOPIUJECIE PAŃSTWO TEN DOKUMENT, WYPEŁNIACIE, WŁASNORĘCZNIE PODPISUJECIE, ROBICIE ZDJĘCIE I WYSYŁACIE WRAZ ZE ZDJĘCIEM PRACY DZIECKA E-MAILEM NA ADRESsp1.grajewo@wp.pl

ORGANIZATORZY KONKURSU:Wychowawcy świetlicy: Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.