Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Pismo Święte i Tradycja

1

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

2

4

Modlitwa za Kościół Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu. Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność. Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna. tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim – pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Modlitwa za Kościół święty - Misyjne.plNależymy do Kościoła Chrystusowego. Modlimy się często w różnych, szczegółowych intencjach. Nie zapominajmy jednak o modlitwie za cały Kościół....Misyjne.pl https://misyjne.pl/modlitwy/modlitwa-za-kosciol-swiety/

W Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodzieży - Youcat możemy przeczytać: Prawdziwą wiarę odnajdujemy w Piśmie Świętym i żywej Tradycji KOŚCIOŁA. NOWY TESTAMENT narodził się z wiary Kościoła. Pismo i Tradycja są ze sobą ściśle powiązane. Przekaz wiary nie następuje w pierwszym rzędzie przez teksty. W starożytnym Kościele mówiono, że Pismo Święte jest „bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie". Już uczniowie i -» APOSTOŁOWIE doświadczali nowego życia przede wszystkim poprzez żywą wspólnotę z Jezusem. Do tej wspólnoty, która nabrała innego wymiaru po Zmartwychwstaniu, młody KOŚCIÓŁ zapraszał ludzi. Pierwsi chrześcijanie postępowali „zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2, 42). Trwali w jedności, a jednak otwarci byli na innych. To również dziś stanowi o wierze: chrześcijanie zapraszają innych ludzi, aby doświadczyli wspólnoty z Bogiem, która niezmącona od czasów apostołów istnieje w Kościele katolickim. Youcat, 12

Święta Tradycja zatem i Pismo Święte ściśle łączą się ze sobą i przenikają. Obydwa bowiem wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dei Verbum. 9

Sprawdź swoją wiedzę: https://quizizz.com/join/quiz/5fb176d8096b30001c685cdd/start?studentShare=true Play multiplayer quizzes!Join an activity with your class and find or create your own quizzes and...Quizizz

Źródła Bożego Objawienia:

Pismo Święte

Tradycja

Tradycja jest to zbiór prawd wiary i zwyczajów niezapisanych w Piśmie Świętym, które Kościół katolicki zachowuje i podaje do wierzenia.

Trochę o tradycjach przez małe "t" :)

Bóg pragnie, aby ludzie na ziemi mogli Go poznawać, dlatego od wieków objawia im, czyli ukazuje, prawdę o sobie. W sposób szczególny jest to zapisane w Piśmie Świętym i odkrywane we wspólnocie Kościoła.

Jaka jest rola Tradycji w życiu Kościoła?

Panu Bogu bardzo zależy, aby człowiek poznał Go jak najlepiej, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Pragnie On też, aby ludzie mogli u Niego szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Dlatego podarował nam Pismo Święte jako pierwsze źródło objawienia. Rola tradycji jest w Kościele bardzo ważna, ponieważ kolejne lata istnienia ludzkości przynoszą nowe problemy, na które Kościół musi dać odpowiedź zgodną z planem Bożym. Dlatego Ojciec Święty i biskupi nieustannie wsłuchują się w głos Ducha Świętego, aby z Jego wsparciem pomagać wiernym odnaleźć Bożą drogę pośród problemów współczesnego świata. Przykładem takiego rozeznawania Bożego głosu są sobory, czyli zebrania biskupów, którzy pod przewodnictwem papieża omawiają dany problem, szukając jego rozwiązania. Pierwszy taki sobór zwołali apostołowie w Jerozolimie. Powodem jego zwołania były wątpliwości, czy można do Kościoła przyjmować pogan, którzy nie przyjęli religii żydowskiej. W Jerozolimie zebrali się apostołowie, aby wspólnie się modlić i rozmawiać. Efektem ich dyskusji była decyzja św. Piotra zezwalająca na przyjmowanie do Kościoła wszystkich, którzy pragnęli żyć według nauki Pana Jezusa. Po soborze jerozolimskim odbyło się w historii 21 soborów powszechnych. Ich ustalenia są zapisane w specjalnych dokumentach Kościoła. Należą do nich np. konstytucje, dekrety czy deklaracje. Nauczanie Kościoła przekazywane jest również w dokumentach wydanych przez papieży, a są nimi: encykliki, adhortacje, listy czy bulle. Poprzez nauczanie papieży i biskupów, a także poprzez przepisy prawa kościelnego i zasady liturgiczne wyraża się Tradycja Kościoła, która pomaga nam żyć wiarą dzisiaj, w takich warunkach, jakie oferuje nam współczesny świat. Historia Kościoła, dokumenty spisane, a nawet kościelne zabytki są dla nas znakiem wiary i obecności Pana Boga. Ta Tradycja Kościoła jest natchniona przez Ducha Świętego i wierni mają obowiązek ją szanować i jej przestrzegać.

O codziennym czytaniu Pisma Świętego Na skraju głębokiego lasu żył sobie pustelnik. Ludzie z daleka i bliska szukali u niego pociechy i rady. Życie tego człowieka było wypełnione modlitwą i pracą. Pewnego razu odwiedził go młody człowiek. Przedstawił mu swoje trudności, mówiąc: - Prawie codziennie czytam Pismo Święte. Zgłębiam sens słów, zdań i rozdziałów. Wszystko chciałbym zapamiętać i zrozumieć. To mi się jednak nie udaje. Czy moje czytanie jest daremne? Pustelnik słuchał uważnie, a kiedy chłopiec skończył, poprosił go, aby wziął koszyk i przyniósł wody ze strumienia. Chłopiec niechętnie wziął zabłocony kosz. Zrobił to tylko dla niego. Po drodze myślał sobie: Pustelnik nic nie zrozumiał z moich problemów. Nie dał mi żadnej rady!" Oczywiście wody w koszu nie przyniósł. - Idź jeszcze raz! Być może teraz ci się uda - rozkazał pustelnik. "Chce wypróbować moje posłuszeństwo i pokorę. Dobrze! Niech i tak będzie! - myślał chłopak. Kiedy wrócił, pustelnik wysłał go trzeci, a potem czwarty i piąty raz. Chłopak się nie sprzeciwiał, lecz w końcu nie wytrzymał i powiedział: - Już więcej tam nie pójdę! - I bardzo dobrze! - powiedział pustelnik. - Popatrz teraz na kosz: jest czysty. Widzisz, podobnie ma się sprawa z codziennym czytaniem Pisma Świętego. Nie potrafisz wszystkiego zatrzymać dla siebie, nie potrafisz wszystkiego zrozumieć. Ale twój codzienny wysiłek nie jest daremny. Nawet nie wiesz, kiedy twoje myśli, twoje uczucia stają się czyste. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, dlaczego tak szlachetnie postępujesz, dlaczego dobrze myślisz i mówisz o innych. A to wszystko zawdzięczasz codziennemu czytaniu Pisma Świętego. Mamy 1440 minut, by przeżyć każdy dzień. Jeżeli 15 minut poświęcimy na modlitewne słuchanie Słowa Bożego, to zmieni ono następne 1425 minut. Jeżeli spędzimy kilka minut sam na sam z Bożym Słowem każdego dnia, dzień po dniu, w ciągu naszego życia, odegrają one znaczną rolę w naszej przemianie w Chrystusie. George Martin Pismo Święte rośnie bowiem razem z czytającym: z dzieckiem jest jak dziecko, z młodzieńcem jak młodzieniec, z dorosłym jak dorosły. św. Grzegorz Wielki Kazimierz Wójtowicz CR, Glosarium, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2007 s.264-265 Człowiek, który czyta Pismo Święte, pozwala Bogu, aby On przemieniał jego serce, bo, jak jest napisane w Księdze Izajasza: Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju (…), tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne (Iz 55,10-11).

Od najwcześniejszych wieków starano się też udostępnić Pismo Święte wiernym, dlatego tłumaczono je na języki zrozumiałe dla ludzi. W kolejnych wiekach powstawały różne formy studiów i nauk biblijnych, pozwalające badać i przybliżać wierzącym słowo Boże. Orędzie Zbawienia zawarte w Biblii stanowi także źródło, z którego czerpią pasterze Kościoła – kolejni papieże oraz biskupi, pouczając wiernych o zasadach wiary i moralności. Wszystkie dokumenty nauczania Kościoła opierają się na słowie Bożym zawartym na kartach Pisma Świętego. Również katechizmy przytaczają odpowiednie fragmenty biblijne i na ich podstawie wyjaśniają prawdy o Panu Bogu. Aby orędzie biblijne było dla wszystkich zrozumiałe, tłumaczą go kapłani, głosząc homilie podczas Eucharystii. Z biegiem lat powstawały specjalne formy nauczania w oparciu o słowo Boże. Należą do nich różnego typu rekolekcje bazujące na Piśmie Świętym, m.in. rekolekcje ignacjańskie oraz lectio divina. Ośrodki rekolekcyjne, pomagające ludziom odkrywać bogactwo Pisma Świętego, są oblegane nie tylko przez osoby duchowne czy konsekrowane, ale przez wszystkich ludzi, którzy chcą kierować się w życiu zasadami zawartymi w Biblii. Pokazuje to, jak bardzo jesteśmy „głodni” słowa Bożego i pragniemy czerpać ze źródła, którym jest Chrystus żyjący w swoim słowie. Ludzie, którzy starają się poznawać Jezusa i zmieniać samych siebie w świetle słowa Bożego, pragną dzielić się tym słowem z innymi. Dlatego w Kościele powstają tzw. grupy dzielenia, których członkowie rozmawiają o doświadczeniu mocy Bożego słowa w życiu. Warto zastanowić się, na ile my poznajemy słowo Boże i staramy się je zachowywać w swoim życiu oraz się nim dzielić.

  1. Jakie znasz w Kościele możliwości poznawania słowa Bożego?
  2. Opowiedz, w jaki sposób w Kościele słowo Boże jest głoszone wiernym?
  3. Czy zetknąłeś się z grupą ludzi, którzy wspólnie spotykają się na dzieleniu się słowem Bożym? Może w twojej parafii istnieje taka grupa?

W czasach prześladowań chrześcijanie uczyli się na pamięć fragmentów Pisma Świętego, aby w sytuacji aresztowania mogli je sobie przypominać i z nich czerpać siłę. W ten sposób słowo Boże żyło w nich i dodawało im sił. W wielu krajach również teraz giną chrześcijanie za posiadanie Pisma Świętego.

Wulgata – przekład Biblii na język łaciński dokonany przez św. Hieronima w IV w. z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego.

Każdy papież posiada przywilej nieomylności. Oznacza to, że zawsze, gdy wypowiada się w sprawach dotyczących wiary i moralności chrześcijańskiej, jego wypowiedź jest zgodna ze słowami Boga i wierni mają obowiązek uznać ją za prawdę.

URZĄD NAUCZYCIELSKI określenie zadania Kościoła katolickiego nauczania i wyjaśniania prawd wiary przy asystencji Ducha Świętego, dzięki której wolne jest ono od wszelkiego błędu.

I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. (1 Kor 12,28)

Tradycja – zwyczaje, prawdy wiary, zasady życia, które odkrywamy w Kościele dzięki Duchowi Świętemu; tradycja – zwyczaje, sposoby sprawowania liturgii, które Kościół wypracował dla lepszego zrozumienia i przeżywania wiary. Ta tradycja może być zmieniona, modyfikowana, unowocześniona, dostosowywana do zmian zachodzących w naszym życiu społecznym.

Fragment konstytucji dogmatycznej Pastor aeternus. (...) Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra – tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności – dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

  1. Co to jest tradycja?
  2. Wymień dwa źródła objawienia Bożego.
  3. Podaj przykłady dokumentów Kościoła zawierających Tradycję.