Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Mamy swoje prawa

konkurs plastyczny dla dzieci

Obejrzyj film

Posłuchaj piosenki

Zagraj w pary

Pokoloruj obrazek

Przeczytaj regulamin

pobierz metryczkę

Regulamin konkursu plastycznego„Mamy swoje prawa”§1 Cele konkursuPoszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka,Pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych,Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.§2 Informacje ogólne1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej (nauczycielka oddziału III – Krystyna Reluga).2.Konkurs rozpoczyna się 16.11.2020r i trwać będzie do 23.11.2020r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz formie rozdania nagród, pojawi się na stronie internetowej 25.11.2020r.3.Temat prac konkursowych brzmi: „Mamy swoje prawa” .§ 3 Adresaci konkursu:W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Białej Podlaskiej. Uczestnicy konkursu w swoich pracach plastycznych powinni odnieść się do własnych spostrzeżeń, obserwacji otaczającego świata.§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie:1.Pracę konkursową przedstawiamy w formie plakatu, dowolną techniką płaską.2. Format pracy A3 lub A4.3.Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.4.Prace można składać osobiście w siedzibie przedszkola lub wysłać zdjęcie na adres e-mail: reluga83@wp.pl wraz z metryczną (załącznik do niniejszego regulaminu.5.Na prace czekamy do 23.11.2020r do godziny 16.00.§ 4 Wyniki konkursu1.Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów.2.Kryteria oceny prac:-pomysłowość,-walory estetyczne,-czytelność przekazu.3.Informację o formie rozstrzygnięcia konkursu opublikujemy na stronie internetowej: www.przedszkole3bp.edu.pl4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.5.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy. 6.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.Zapraszamy do wspólnej zabawyKrystyna RelugaKarta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego:„Mamy swoje prawa”IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA........................................................................................................................NAZWA GRUPY ORAZ WIEK ...................................................................TELEFON LUB ADRES MAIL RODZICA/OPIEKUNA........................................................................................................................TYTUŁ PRACY............................................................................................Oświadczam, że:1.Jestem rodzicem/opiekunem..................................................................... (imię i nazwisko dziecka) i zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu ,,Mamy swoje prawa” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie.2.Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy oraz wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej placówki oraz kontakt w sprawie rozstrzygnięcia konkursu poprzez wybraną przeze mnie metodę.DATA...............................PODPIS RODZICA/OPIEKUNA .............................................................