Want to make creations as awesome as this one?

CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN

Transcript

educovid

Cep Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

DÚBIDAS

Pódese calcular o aforo por aula de xeito sinxelo?

Sí. Divide o total dos metros cadrados da aula entre 3 metros cúbicos (espazo que ocupa unha persoa promedio)

Cal é o procedemento en caso de sospeita dun caso COVID?

Familias: poñerse en contacto co seu médicocaso confirmado: recíbese a alerta na aplicación educovid do centro

En caso de sospeita dun caso COVID no centro... é o colexio o que se pon en contacto co médico?

O equipo covid non avisará de sospeitas. só de casos confirmados.

En caso de abrocho... como llo comunicamos a comunidade educativa?

O caso positivo aparecerá na aplicación educovid do centro. iniciarase o procedemento de corentena.

A que se refire a confidencialidade nun caso COVID?

Non debe difundirse o nome do neno ou nena que deu positivo.

Como sabemos que un neno/a é positivo se os pais/nais/titores legais non informan ao centro?

todos os positivos serán comunicados A través da aplicación educovid

Debe informar o Equipo COVID dos contactos do alumno/a que deu positivo?

Non. a central de seguimento de contactos (csc) porase en contacto co titor/a do seu fillo/a para que facilite esa información.

Onde podo consultar a duración do coronavirus nas superficies?

Aquí:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xZjVvgBJGYw60-eeZYbU7cG4IBzjcXtl757-DK0pjKwQrhK3cf9qdYaAm5PEALw_wcB

No caso de que algún neno/a presente síntomas en clase ... que facemos co resto dos compañeiros/as da aula?

Continuar coa clase ata que se determine o posible positivo.

No caso do confinamento dun grupo de clase... Que sucede co profesorado especialista?

Atenderase ás decisións de xefatura territorial en función de contactos estreitos.

Nas actividades que realicen as ANPAS... Poderase xuntar aos nenos/as de distintos niveis?

sí. sempre mantendo a máscara, distancia, lavado de mans e ventilación.

Pode cambiarse ao alumnado de sitio na aula?

Recoméndase que se mova o menos posible. en caso de contaxio, eses contactos deben ser rexistrados.

Pode o alumnado saír ao encerado?

sí. lavado de mans se usa o xiz e coa máscara.

Como son os cambios de aula?

en liña, cunha separación de 1,5 metros e pegados ao lado dereito do corredor.

Que sucede cos alumnos/as que presentan unha patoloxía importante?

insístese na obrigatoriedade daescolarización ata os 16 anos. os centros minimizarÁn os riscos. A pesar diso, a garantía 0 non existe.

Como funciona o sistema de alerta EDUCOVID?

A Central de seguimento de contactos alerta ao centro educativo mediante unha alerta á aplicación EduCovid. Nese momento iniciase a búsqueda da rede de contactos.

Quen nos informa de quen é o noso sanitario de referecia?

A Central de seguimento de contactos.

Que é un contacto estreito?

estar 15 min a menos de 1,5m sen a máscara posta.

Onde se pode atopar un listado completo de teléfonos dos centros de saúde de referencia?

na aplicación educovid.

Quen se considera contacto más próximo de un infectado en un aula?

O Equipo Covid de cada centro educativo deberá identificar a “rede de contactos” de cada persoa covid positiva do centro. Isto determínase tendo en conta ás persoas que se atopan en un radio inferior a 2 metros. Os “contactos estreitos” determinaos a autoridade sanitaria en colaboración co Equipo Covid.

Se un convivinte está en corentena por estar en contacto cun positivo, o profesor ou alumno pertencente a ese núcleo familiar pode acudir ao centro?

O contacto do contacto estreito non debe gardar corentena.

A quen inclúe o ECOVID na aplicación cando hai un contaxiado/a?

Unha vez que chegue unha alerta á EduCovid, o equipo Covid deberá introducir na rede de contactos do membro da comunidade educativa que se encontre a menos de 2 metros do covid positivo. Tamén se debe incluir a coidadores e profesorado, se cumprisen esta condición.

Cales son considerados contactos estreitos dun alumno que da positivo?

menos de 2 metros nas aulas, comedor ou transporte escolar.

Que sucede cos irmáns/irmás dun neno/a contaxiado/a?

continúa a asistencia á aula. de confirmarse o positivo do irmán/irmá pasará a denominarse contacto estreito e deberá gardar corentena.

De confirmarse un positivo na aula. Deberá confinarse todo o grupo?

atenderemos ás instrucións sanitarias

Que facemos no caso de merendas dentro da aula cando non sexa posible realizalas no exterior?

Insistir na limpeza de mans e en que só se retirarán as máscaras para a inxesta de alimentos. Unha vez finalizada, deberán poñerse de novo as máscaras.

No comedor, é necesario manter unha distancia de 1.5m nunha mesa entre o alumnado dun mesmo GEC?

Non, se é un Grupo Estable de Convivecia pode asumirse unha distancia interpersoal inferior.

Que distancia se debe gardar no comedor con diferentes GEC?

1,5 metros

Entre cada plato debe usarse a máscara?

só se quitará para a inxesta.

Cal sería a forma máis segura de realizar as merendas do recreo?

Sentados no seu pupitre colocados en secundaria a 1.5m uns dos outros dende o centro da cadeira e en EP á maior distancia posible que permita a aula; ou no patio.

É obrigatoria a máscara na EF?

SÍ. NO CASO DE HUMEDECERSE, OS NENOS/AS DEBEN LEVAR RECAMBIO.

Pódese utilizar material como aros, balóns, colchonetas, cordas...?

SÍ. COA DEBIDA HIXIENE DE MANS E POSTERIOR LIMPEZA DO MATERIAL.

Cando os membros do ECOVID manteñan contacto na aula de illamento co neno/a contaxiado, debe gardar corentena?

non, porque ambos manteñen distancia de seguridade, ventilación e máscara.

Cando nos reincorporamos ao centro despois de dar positivo?

aos 10 días tras o inicio dos síntomas e tras 3 días asintomático/a sen tomar medicación. non se precisa outra pcr de confirmación.

Canto dura o virus no papel?

3 horas e media.

As libretas dos alumnos, os exames...¿Necesitan algún tipo de limpeza ou desinfección?

Non, ningunha.

Que tempo de corentena precisan os computadores antes de usalor outra persoa?

Non precisan corentena. Necesita que aquela persoa que o use, faga hixiene de mans con xel hidroalcoholico.

Cales son as recomendacións para atender o alumnado que non poida levar máscara

Nestes casos, deberíase manteR unHA estricta distancia física, utilización de pantallas ou mamparas.

Qué tipo de máscara poden usar os docentes e persoal dos centros?E nos comedores escolares ?

O tipo de máscara a utilizar nos comedores e no resto dos espazos educativos é o de máscaras hixiénicas ou cirúrxicas.

Os alumnos poden usar calquer tipo de máscara?

Poden ser hixiénicas (recomendado que cumpra as normas UNE 0065) ou cirúrxicas

A máscara portuguesa anunciada como "desactivadora" da covid , é eficaz?

non hai evidencia.

Por que non se contempla proporcionar FPP2 aos docentes?

As máscaras cirúrxicas son as que se indican para a poboación xeral e no traballo habitual que non sexa en unidades Covid dos hospitais ou residencias sociosanitarias

Cales son as máscaras máis axeitadas para estar na aula, tanto para o alumnado como para o profesorado?

As aconselladas son as hixiénicas quE cumpran coa normativa UNE 0065 ou as cirúrxicas.

Que diferencia existe entre máscara hixiénica e quirúrxica?

a hixiénica é de tela.

É recomendable que o alumnado quite a máscara ao longo da mañá nalgún momento?

Non é recomendable que se retire a máscara durante a xornada escolar excepto para inxerir alimentos.

No caso dun alumno/a con NEE ou enfermidade respiratoria que non tolere a máscara

Nestes casos de ACNEE, necesitará un informe médico que así o acredite ou unha recomendación do departamento de orientación, calquera das dúas

Que pasa se unha familia de Primaria non quere poñerlle a máscara ao seu fillo/a?

É obrigatorio polo alumnado de máis de 6 anos a utilización de máscara independentemente da distancia de seguridade. Se unha persoa de máis de 6 anos non utilizara máscara, non debería acceder ao centro educativo.

Cómo procederemos se algún alumno de Primaria non trae máscara e non a quere usar, nin o consinte a súa familia?

aviso a inspección educativa

Existen máscaras transparentes homologadas?

Existen máscaras transparentes que cumpren coa normativa e poden ser utilizadas polas persoas xordas e profesorado de A.L.

Pódense empregar, nos centros educativos, as pantallas faciais sen poñer a máscara debaixo?

non

Unha parte do alumnado con NEAE necesita contacto físico do profesorado para varias actividades, cal sería a forma axeitada de protección?

Utilización de máscara cirúrxica e pantalla.

Cando un alumno/mestre/persoal fai a PCR e resulta positivo, ten a obriga de comunicarllo ao Centro educativo?

a Central de Seguimento de Contactos contacta co centro educativo e alerta por medio de EduCovid de que lle envíen a rede de contactos. O centro educativo poñerase en contacto coa Xefatura Territorial e co centro de saúde de referencia para indicar o positivo.

Quen acompaña ao alumno/a con síntomas á sala de illamento?

a persoa que designe o equipo covid.

Poden haber máis dun neno/a con síntomas na sala de illamento?

sí. mantendo distancia de 3 metros entre eles e coas máscaras.

É aconsellable usar unha ffp2 ou kn95 na sala de illamento?

Unha máscara cirúrxica é suficiente.

Cantos días de corentena debemos gardar?

10 días e os 3 útlimos sen síntomas compatibles.

Sábese canto dura a incubación do Virus?

O período de incubación pode ser de ata 14 días dende o contacto cun positivo.

Como actuar en caso de sospeita Covid?

Ante un neno ou nena con síntomas de sospeita, deberase contactar cos seus pais ou titores para que contacten co seu pediatra. Só se rexistrarán e comunicarán á Xefatura Territorial os casos confirmados, non a sospeita.

Cada canto tempo debemos facer a ventilación?

Cada 1 hora uns 10 minutos de ventilación.

Como actuar coas faltas do profesorado por Covid?

No caso dos mestres, será necesario unha baixa por IT. A ausencia de certificado en caso de caso sospeitoso de coronavirus só é para o alumnado.

Todo o profesorado do centro colaboramos de xeito moi escrupuloso polo cumprimento das normas. Os alumnos/as están dando unha gran lección de comportamento nesta pandemia.A todos/as vós...MOITAS GRAZAS

equipo covid19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut