Want to make creations as awesome as this one?

Transcript"List do Świętego Mikołaja"
"A letter to Santa Clause"
Konkurs

Start


IF Santa Clause had a magic power to change the world…


Gdyby Mikołaj miał magiczną moc zmieniania świata…

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

1. Oddział Przedszkolny
2. Klasy I- III
3. Klasy IV- VI
4. Klasy VII- VIII

Cele konkursu: Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez napisanie listu. Wyrażenie potrzeb i marzeń dzieci. Zapoznanie z tradycjami mikołajowymi. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami w programie Word, Paint i plastycznymi. Rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.
Kryteria: - Temat pracy konkursowej- prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki konkursu.

- Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną i ortograficzną.
- Oddział Przedszkolny- praca plastyczna.
- Objętość pracy -maksymalnie 1 strona tekstu w programie Word lub jeden plik w programie Paint - list może być napisany ręcznie (format pracy A4) lub w wersji elektronicznej w programie Paint lub Word.
- Chętni uczniowie klasy VII- VIII w języku angielskim.
- Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną w imię, nazwisko, a także klasę, do której uczęszcza dziecko.
- Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
- Prace prosimy wysyłać na e-mali szkoły: spkaszyce@interia.pl . Prace wykonane ręcznie prosimy o dostarczenie do szkoły. Termin oddania prac- do 30.11.2020 roku.
- Podsumowanie wyników w dniu 09.12.2020 roku.
- Wyniki konkursu nagrodzone prace oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
- Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane do uczestników, a tym samym będą stanowiły własność organizatorów.
- Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody przez rodzica/ów na przetwarzanie danych osobowych uczestników, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz publikowanie wybranych prac (bez wypłacania honorariów autorskich) na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Kaszycach oraz Facebooku szkolnym.
- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.
- Konkurs odbędzie się na etapie szkolnym.

Nagrody:
- Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac- dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Nagrody i dyplomy będą czekały na zwycięzców w sekretariacie szkoły.
- Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.Zapraszamy do udziału w konkursie !Home