Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Present Perfect

Introduction to

PRESENT PERFECT:

We form the Present Perfect with HAVE/HAS + PAST PARTICIPLEe.g.I have washed my car. Maria has finished her homework.

Czas Present Perfect tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego HAVE/HAS i trzeciej formy czasownika.W przypadku czasowników regularnych trzecia forma czasownika to czasownik z końcówką -ed

PRESENT PERFECT:

Each irregular verb has its own past participle (or the third form of the verb)e.g.I have lost my watch. Maria has eaten her sandwich.

W przypadku czasowników nieregularnych do HAVE/HAS dodajemy trzecią formę czasownika.

to describe life experiencesto describe a present effect of an action that happened in the past to describe actions that started in the past but last up to now

The Present perfect is used to describe recent events. The event happened in the past but there is a result in the present. No definite time is given but to emphasize the idea that someting is recent we can use "just":Someone has broken a window in our classroom. Someone has just broken a window in our classroom.

PRESENT PERFECT:

Present Perfect opisuje czynność, która wydarzyła się w przeszłości ale jej rezultat jest nadal widoczny. Pod tym względem ten czas niejako łączy przeszłość z teraźniejszością. W takim wypadku nie podajemy też określenia czasu, kiedy coś się zdarzyło. Aby podkreślić, że coś zdarzyło się niedawno możemy użyć słowa "just" - "dopiero co", "właśnie".

JUST

Just used with the present perfect means 'a short time before'. I've just seen Susan coming out of the cinema. Mike has just called. Can you ring him back, please? Have you just taken my pen?!Just comes between the auxiliary verb (have/has) and the past participle.

Słowo "just" użyte razem z czasem Present Perfect oznacza "właśnie, dopiero co"W zdaniu stawiamy słowo "just" pomiędzy czasownikiem posiłkowym HAVE/HASa trzecią formą czasownika (past participle).

YET

Yet used with the Present Perfect means 'at any time up to now'. We use it to say that we expect something to happen soon. Yet is only used in negative sentences and questions. Have you finished your homework yet? I haven't finished it yet. I'll do it after dinner. A. Where's Sam? B: He hasn't arrived yet.Yet comes at the end of the sentence or question.

"Yet" użyte razem z czasem Present Perfect - oznacza "do tej chwili", "do tego czasu". Używając "yet" chcemy podkreślić, że coś powinno się już wydarzyć."Yet" jest używane jest tylko w pytaniach i przeczeniach, stawiamy je na końcu zdania.

ALREADY

Already used with the Present Perfect means 'before now'. We use it to say that something happened before something else or earlier than expected. I've already spent all my money. I've already seen this film. The train has already left !Already can come between the auxiliary and the past participle

"Already " użyte razem z czasem Present Perfect - oznacza "już, do tej chwili, do tego czasu". Używając "already" chcemy podkreślić, że coś wydarzyło się wcześniej niż się tego spodziewaliśmy."Already" stawiamy pomiędzy HAVE/HAS a trzecią formą czasownika (past participle).

Remember that we also use the Present Perfect when we talk about our experiences in the past when we do not mention the exact time:e.g.I've lived if four different countries. I've already lived if four different countries.

PRESENT PERFECT:

Czasu Present Perfect używamy, aby opisać nasze doświadczenia w przeszłości. Także w tym wypadku nie podajemy dokładnego czasu, kiedy coś się wydarzyło.Możemy użyć słowa "already", żeby podkreślić że coś stało się wcześniej niż tego oczekiwaliśmy.

PRESENT PERFECT:

If we ask about life experience we can use the expressions: ever/never: e.g.Have you ever been to the USA? I've never been there.

Pytając o doświadczenia życiowe możemy też użyć wyrażeń: ever (kiedykolwiek) /never (nigdy).

PRESENT PERFECT:

Present Perfect describes a state that started in the past but lasts up to now:I've lived in this house for ten years.

Present Perfect opisuje stan, który zaczął się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

SINCE

FOR

We use since when we give the exact point in time:Tom has worked here since July.

We use FOR when we describe a period of time:Tom has worked here for three months.

VS

FOR używamy z okresem czasu

SINCE używamy z określonym momentem w przeszłości

FOR and SINCE

EXERCISES

Negations 1

Negations 2

2

3

Questions

Questions

5

6

+/?

Rules

+/?

7

8

9

irregular verbs

yet/already

irregular verbs

10

11

12

Present Perfect forms

Positive

4

1

YOUR TURN: Use the Present Perfect to describe:-current effects of something that happened in the past-your life experience-actions that started in the past but last up to now

PRESENT PERFECT

THANK YOU!