Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

לאה גולדברג

אלבום תמונות

לאה גולדברג בת 5, 1916

לאה גולדברג בנעוריה, בת 14, בשנת 1925

לאה גולדברג בגיל 16, 1927

לאה גולדברג עם מישה מאירוביץ, אחד מידידיה הקרובים, קובנה, שנות ה-30

לאה גולדברג (משמאל) עם חברות בברלין בשנות ה-30, עת למדה באוניברסיטה

לאה גולדברג בבית קפה בתל-אביב לאחר עלייתה לארץ, 1935

לאה גולדברג בתל-אביב, שנות ה-40

לאה גולדברג מלמדת באוניברסיטה העברית בירושלים, 1952

בסוף שנות ה-60, בדירתה בירושלים, בעת מחלת הסרטן שממנה נפטרה

מכתב מאת לאה גולדברג לטוביה ריבנר, 1962

גלויה מאת לאה גולדברג לטוביה ריבנר, יוני 1967

מכתב מלאה גולדברג למינה לנדוי, 1924