Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Punkt Informacji Europejskiej

Europe Direct - Szczecin

Edukacja
europejska w szkole

Edukacja Europejska

w Szkole

Publikacje UE

Dlaczego jest ważna?

Rola Europe Direct

Gdzie szukać informacji?

Edukacja Europejska

Dlaczego jest ważna?

• edukację „o Europie” – wiedzę o historii UE i poszczególnych traktatach, unijnych instytucjach i procedurach, państwach członkowskich,

• edukację „dla Europy” – kształtowanie proeuropejskich postaw, kompetencji kluczowych, nauczanie języków obcych, dostrzeganie różnorodności kulturowej i oswajanie się z myślą o przynależności do europejskiej rodziny,

• edukację „w Europie” – poprzez bezpośrednie doświadczanie Europy podczas realizacji międzynarodowych projektów i mobilności.

Edukację europejską możemy podzielić na:

18 czerwca 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej

  • Większość Polaków darzy zaufaniem UE i rozumie, że obecnie bezpieczeństwo i dobrobyt Polski łatwiej budować jest w ramach UE.

  • Pojawiają się głosy podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo zagrażają suwerenności Polski.

  • Apel o tym aby im zapobiegać przy pomocy edukacji i informacji. W uchwale wspomniana jest zwłaszcza edukacja dla Europy.

Info

Większość Polaków darzy zaufaniem Unię Europejską, uważa ją za demokratyczną, postępową, dającą ochronę i skuteczną. Większość Polaków rozumie, że w coraz bardziej niespokojnym świecie bezpieczeństwo i dobrobyt Polski będzie łatwiej budować w ramach Unii Europejskiej. Od pewnego czasu pojawiają się jednak w przestrzeni publicznej głosy wypaczające istotę związków Polski z Unią, podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo zagrażają suwerenności Polski. (…)

Należy temu zawczasu przeciwstawić się i zapobiegać przy pomocy edukacji i informacji. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje jak daleko idące konsekwencje może mieć manipulowanie opinią publiczną. W związku z powyższym Senat apeluje o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz edukacji o Unii Europejskiej (…) O nadanie nowego impulsu i nowego zakresu europejskiemu wymiarowi edukacji.

Apel skierowany jest do wszystkich jednostek nauczania i wychowania, do nauczycieli i wychowawców, do samorządów wszystkich szczebli, do organizacji pozarządowych oraz do mediów

W uchwale wspomniana jest zwłaszcza edukacja dla Europy.

Edukacja Europejska

nie powinna stanowić konkurencji dla edukacji narodowej ani stać w kontrze do edukacji patriotycznej, ale stanowić jej rozszerzenie i uzupełnienie.

Info

LEKCJe EUROPEJSKIe

Gdzie szukać

informacji i inspiracji?

ZródŁa wiedzy o UE

Learning corner

https://europa.eu/learning-corner/home_pl

Kalendarium UE

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_pl

Scenariusze Lekcji Europejskich

https://bit.ly/3n1zpBq

Strona Unii Europejskiej

https://europa.eu/european-union/index_pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/index_pl

eurodesk

https://www.eurodesk.pl/

Kids Corner

https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/kids-corner

UE & JA

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/pl/

Nasza
Europa 1 i 2

https://op.europa.eu/s/oolP
https://op.europa.eu/s/oolQ

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”.

Eurolekcje
Europe Direct - Szczecin

1. prowadzimy je w szkołach średnich i podstawowych,
2. zajęcia dostosowujemy do uczniów,
3. prowadzimy je metodami edukacji pozaformalnej,
4. trwają od 45 minut do 1,5 h.

Tematy Eurolekcji

UE - a co to?

Europejski Zielony Ład

lekcja o wyzwaniach związanych ze zmianą klimatu i środowiskiem

EU & JA

programy i inicjatywy Unii Europejskiej dla młodzieży (dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych)

Europass

o wartościach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej

jak napisać i stworzyć europejskie CV

(dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych)

Szkoły ponadpodstawowe

Unia, a co to?

Leśna Europa

Eurolekcje w szkołach podstawowych

www.europedirect-szczecin.eu

europedirect-szczecin@wzp.pl