Want to make creations as awesome as this one?

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tagozatainak bemutatkozója iskolaválasztók számára.

Transcript

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

A

B

C

D

+

2023

T

Információk az iskolaválasztáshoz

M

+info

+info

+info

Sapere aude - Merj tudni!

Digitális tájékoztató az iskolánk által kínált képzésekről.

Nyílt napok az iskolában

Videós bemutatkozás

Szöveges bemutatkozás

Gyakran ismételt kérdések

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Meddig lehet jelentkezni az írásbeli vizsgákra?

Az írásbeli vizsgákra egy formanyomtatványon (tanulói jelentkezési lap az írásbeli vizsgára) 2022. december 2-ig kell jelentkezni bármely, írásbeli vizsgát szervező intézményben.

Mi a jelentkezési lap beadási határideje?

A jelentkezési lap beadási határideje 2023. február 22. Ezzel már a gimnáziumba, és annak az egyes tagozataira jelentkeznek a diákok. Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni. A hatosztályos képzésre jelentkező 6. osztályosok és azok a 8. osztályosok, akik jelenleg hatosztályos vagy nyolcosztályos gimnáziumban tanulnak, egyénileg is intézhetik jelentkezésüket az Oktatási Hivatal oldalán megadott felületen.

Mi a teendő, ha valaki valamilyen okból nem tud megjelenni az írásbeli vizsgán?

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.) A pótló írásbeli vizsga január 31-én kerül megrendezésre.

Mikor nézhetjük meg a kijavított feladatlapokat?

A jelentkezők a 2023. január 27-én (péntek) 8 órától 16 óráig tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot a tanulók 2023. január 30-án, hétfőn 8 órától 16:00 óráig személyesen vehetik át az iskola igazgatóságán. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értékelő lap másolatát a tényleges jelentkezési laphoz kell csatolni. A járványhelyzet alakulásától függően azonban elképzelhető, hogy az adott napokon személyes találkozásra nem lesz lehetőség és a feladatlapok megtekintése illetve az értékelő lapok kiküldése az online térben lesz csak lehetséges.

Mikor lesznek a szóbeli vizsgák és mikor kapjuk meg ennek beosztását?

2023. február 28 - március 2. között tartjuk iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgákat. A beosztást legkésőbb 2023. február 27-én feltesszük a honlapra. Kérjük, hogy aki előre tudja, hogy nyomós indok miatt (például országos verseny döntője) valamelyik napon nem tud megjelenni, előre egyeztessen az igazgatósággal.

Minden tagozaton van szóbeli elbeszélgetés?

Igen, minden tagozatunkon szeretnénk személyesen is találkozni a jelentkezőkkel. Ezért akik több tagozatra is jelentkeznek, akkor több szóbeli elbeszélgetésen is részt vesznek. Egy-egy ilyen elbeszélgetés 15 percig tart. A vizsgák délután 13:30 és 18:00 között lesznek.

Mikor teszik közzé az ideiglenes felvételi rangsort?

A szóbeli vizsgák eredményével kiegészített ideiglenes felvételi rangsort (nem nevekkel, hanem oktatási azonosítókkal vagy megadott jeligével) a szóbeliket követő napokban, legkésőbb március 17-én feltesszük honlapunkra.

Meddig lehet a tanulói adatlapon szereplő jelentkezési sorrenden változtatni?

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2023. március 21-22-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2023. március 22-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

Mikor kapunk hivatalos és végleges eredményt arról, hogy melyik tagozatra került be a gyermekünk?

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2023. április 28-ig küldi meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. A bekerült diákok oktatási azonosítóit a honlapon is megjelentetjük.

Hogyan lehet jelentkezni az Arany János Tehetséggondozó Programra?

Az öt évfolyamos (Arany János Tehetséggondozó Program) képzésre jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk. A hiánytalanul kitöltött pályázati egységcsomagot az önkormányzat küldi el a gimnáziumnak. A postára adás határideje: 2022. december 9. A tanulóknak emellett jelentkezniük kell a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra. A jelentkezési lapokat az általános iskola küldi el a gimnáziumnak. A postára adás határideje: 2022. december 2.

A hátrányos helyzetet, illetve rászorultságot – a pályázati kiírásban foglaltak szerint – igazolni kell!

A jelentkezési lapok beadási határideje: 2023. február 22. (Ekkor jelentkeznek a gimnáziumba.)

Jelentkezhetnek-e SNI-s tanulók az iskolába?

Igen, az Alapdokumentumunkban megszabott részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján biztosítjuk.*

*A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2022. december 2.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán. A sajátos nevelési igényű tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összes pontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

Milyen nyelveket tanulhatnak a diákok?

A hat évfolyamos osztályban az első két évben (7–8.), valamint az Arany János Tehetséggondozó osztály 9. előkészítő évében a tanulók angol nyelvet, majd 9. osztálytól kezdve valamennyi osztályban két idegen nyelvet tanulnak egyéni választás szerint, ún. sávos nyelvoktatási rendszerben, tudásszintjüknek megfelelő nyelvi csoportokban. A rendszer lényege az, hogy az adott idegen nyelvben tudásszint szerint kis csoportokba, azaz sávokba sorolják a diákokat a szaktanárok, vagyis a nyelvet nem osztálykeretben, hanem a több osztályból kiválasztott tanulók 10–15 fős csoportjaiban tanulják. Ennek az a legnagyobb előnye, hogy a közel azonos tudással rendelkezők kerülnek egy csoportba. Ha később kiderül, hogy egy diák mégis jobb képességekkel rendelkezik, mint a csoportba járó többi diák, magasabb sávba kerülhet, ha a magasabb sáv felmérő tesztjét legalább 70%-ra teljesítette. Előfordulhat az is, hogy év közben derül ki, hogy valaki nehezen követi a nyelvi órákat, esetleg lemaradt csoporttársaitól és újratanulásra van szüksége. Ilyenkor több sikerélménye lehet, ha egy kezdőbb csoportba kerül, természetesen osztályváltás és órarendváltás nélkül. Ez a sávos oktatás másik előnye.

Választható idegen nyelvek:

Első nyelvként: angol vagy német nyelv.

Második nyelvként: angol, francia, kínai, latin, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

Az emelt óraszámú angol nyelvi osztályban az első idegen nyelv az angol.

Az emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportban a spanyol mellett angol vagy német nyelvet tanulhatnak a diákok.


Angol és német nyelvből a megfelelő csoportba történő besorolás úgy történik, hogy a már felvett diákok egy iskolánk munkaközössége által összeállított tesztet töltenek ki, mely alapján a szaktanárok eldöntik, hogy ki melyik sávba fog kerülni. Angol nyelvből az Oxford, német nyelvből pedig a Deutsch.com sorozat köteteit használjuk alaptankönyvként, ezeket sok egyéb tanítási anyaggal egészítik ki a kollégák a feladatok és a követelmények függvényében.

A többi idegen nyelvből nincs tudásszint-mérés, a diákok nyelvi adatlapon történt jelentkezése alapján dől el, hogy ki melyik csoportba kerül.

Meddig tart a tanítás egy átlagos napon?

A tanítás 8:00 órakor kezdődik iskolánkban.

A gyerekeknek a 7. és a 8. osztályban általában napi 6 órája van, tehát 13:30-kor végeznek.

A felsőbb évfolyamosoknak a kerettantervi óraszámok alapján napi 7 órája van, tehát 14:25-kor végeznek. Pénteken csak néhány osztálynak van 7. órája, így pénteken a legtöbb osztály számára 13:30 kor ér véget az iskola. Délután lehetőségük van a diákoknak szakkörökön, emelt órákon, versenyfelkészítőkön részt venni, illetve bekapcsolódni a kézilabda, kosárlabda és röplabda csapat munkájába.

Van-e lehetőség az iskolában ebédelni?

Igen, a 128 férőhelyes iskolai ebédlőnkben tanítás utáni ebédelhetnek a gyerekek. Kétféle menüből választhatnak a diákok az ebéd befizetésekor. A középiskolai étlapot az NGSZ oldalán találhatják meg. A diákok több mint fele szokott nálunk ebédelni, a személyes befizetésre minden hónapban 1 nap áll rendelkezésre, míg elektronikusan az ETELKA rendszeren keresztül általában előző hónap 27-ig van lehetőség menüválasztásra és ebédbefizetésre. Amennyiben speciális menüvel (étel-intoleranciával) kapcsolatban van kérdésük, az NGSZ Közétkeztetés munkatársaitól kérdezhetnek, a 62/561-960 telefonszámon.

Az iskolai ebédlőben mikrohullámú sütő is található, ha valaki az otthonról dobozban hozott ebédjét szeretné megmelegíteni és ott elfogyasztani.

Melyik kollégiumot válasszuk?

Az iskolától távol lakó diákok szüleikkel maguk választhatják meg az intézményt és intézik a kollégiumi beiratkozást. A radnótis diákok többsége a Szeged Városi Kollégium Székhelyintézményében, a Boldogasszony sugárúti épületben szokott lakni. A kollégium weblapja: www.szegedvarosikollegium.hu, telefonszáma: 62/547-152.

Milyen közösségi eseményeken vehetnek részt a radnótis diákok?

Az év folyamán számos olyan rendezvényünk van, melyen a diákok az osztálytársaikon kívül a többi radnótis diákkal is közös élményeket szerezhetnek, például gólyapróba, SÁ-RA sportvetélkedő, Tudományos hét, Karácsonyi koncert, sítáborok, Tavaszi Kulturális Fesztivál, táncházak, iskolai képzőművészeti kiállítások, társasjáték-klub, színházlátogatások, tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, szalagavató bál, alapítványi bál. Minden nagyszünetben szól a sulirádió és a negyedévente megjelenő Radnótisok(k) suliújság is szeretettel várja a radnótisok írásait.

Milyen külföldi kapcsolatai vannak az iskolának?

A következő iskolákkal tartunk szorosabb kapcsolatot, melyek diákjaival általában kétévente kerül sor 20-25 tanuló cseréjére kölcsönös vendéglátással, családoknál történő elhelyezéssel:

Himmelev Gymnasium Roskilde Dánia

Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf Németország

Perényi Zsigmond Középiskola Nagyszőlős Ukrajna

Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely Románia

Bolyai János Gimnázium Zenta Szerbia

Istituto Statale „Duca Degli Abruzzi” Treviso OlaszországM

T

A

B

C

D

+

Nyílt napjainkat 2022. november 21-én, illetve 2023. január 30-án 17:00-tól tartjuk.


A kisfilmeket diákok készítették, elsősorban az érdeklődő diákoknak. Azt igyekeztek bemutatni, hogy diákszemmel milyen az iskola, milyen az adott képzés.

A képzések szöveges bemutatkozásait tanáraink készítették minden érdeklődő számára, kiemelve a legfontosabb tudnivalókat az adott képzéssel kapcsolatban.


+info

+info

"A" osztály
mat-fiz és kémia

15 fő matematika-fizika tagozatos diák
- a természettudományok alapjai

15 fő kémia tagozatos diák - leendő vegyészeknek, orvosoknak, gyógyszerészeknek...

M

T

A

B

C

D

+

+info

A speciális biológia tagozat

Terep- és laborgyakorlatok, kirándulások, projektmunkák

Képességfejlesztés és tudásátadás

M

T

A

B

C

D

+

+info

Azoknak, akik szeretik az angolt, és szeretnének továbbtanulni.

Emelt óraszámú angol tagozat

 • Heti 5 angolóra.

 • Kommunikatív projektek.

 • Előrehozott érettségi lehetősége 11. évfolyamon.

 • Közép- és felsőfokú nyelvvizsgák.

M

T

A

B

C

D

+

+info

+info

D - humán tagozat

D - spanyol tagozat

 • Emelt óraszámú történelem, illetve magyar nyelv- és irodalom.

 • Heti 5 óra spanyol.

 • Kiscsoportos foglalkozások.

 • Azoknak, akik érdeklődnek az idegen nyelvek és kultúrák iránt.

M

T

A

B

C

D

+

HUMÁN TAGOZAT

Jellemzője: A humán irányultságú csoport diákjai emelt óraszámban tanulják a történelmet, valamint a magyar nyelvet és az irodalmat.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a humán tantárgyak iránt és/vagy jogi, közgazdasági, államigazgatási, bölcsészettudományi, tanári, valamint a médiával és kommunikációval kapcsolatos pályákon szeretnének továbbtanulni, ahol a történelem, illetve a magyar nyelv és irodalom az érettségi/felvételi tárgy.

A humán osztályainkban folyó oktatás

Változó világunkban egyre fontosabb szerepet töltenek be a társadalomtudományok. Ugyanakkor iskolánk jellegéből adódik, hogy felkészíti tanulóit a felsőfokú tanulmányokra. A humán tagozattal gimnáziumunk ezt a kettős igényt igyekszik kielégíteni, amennyiben magyar nyelv és irodalomból, illetve történelemből a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelő, mélyebb, átfogóbb ismeretek nyújtására és készségalapú tudás megszerzésére biztosít lehetőséget.

A történelmet, valamint a magyar nyelvet és az irodalmat a négy év során mindvégig emelt óraszámban, kis létszámú, 14-18 fős csoportokban tanulják a diákok, lehetővé téve a tananyag megértő elsajátítását, az összefüggések alaposabb áttekintését, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülést. Célunk nem az ismeretanyag mennyiségi növelése, hanem az elmélyült, alapos tanulás segítése, az írásbeli és szóbeli kommunikációs készség célzott fejlesztése. Diákjaink rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, amelyeknek elsődleges célja ugyancsak az egyéni és szociális készségeik fejlesztése. A tagozat törekszik tanórán kívüli, a diákok számára élményt jelentő tanulási módszerek alkalmazására és az együttműködésre más oktatási és kulturális intézményekkel (SZTE BTK, Móra Ferenc Múzeum, Csongrád-Csanád Megyei Levéltár, Szegedi Nemzeti Színház).

Külön is szeretnénk felhívni a figyelmet a Radnóti Tavaszi Kulturális Fesztiválra, ahol mindenki megmutathatja, miben - zenében, táncban, színjátszásban, versírásban, versmondásban - tehetséges.

A tagozat szakmai munkájában fontos szerepet tölt be a Tudomány hete, amelyen neves történészek, irodalmárok, kutatók tartanak előadásokat diákjaink számára.

A tagozat eredményességét mutatja, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek az OKTV-n és más országos versenyeken, és felvételt nyernek az általuk kiválasztott felsőoktatási intézménybe.

+info

+info

+info

Hatosztályos speciális matematika
tagozat

A tagozat felépítése

Eredmények, továbbtanulás

M

T

A

B

C

D

+

Tagozatunk az egyik legfiatalabb speciális matematika tagozat hazánkban. Az első 6 osztályos évfolyamunk az 1988/89-es tanévben került először elindításra gimnáziumunk legendás igazgatója, dr. Bánfalvi József kezdeményezésére. Az országban először 6 évfolyamos speciális matematika tagozat iskolánkban jött létre. Jelenleg 7. és 8. osztályban heti 6, míg 9-12. osztályban heti 7 matematika óra van, melyeket a gimnáziumi évek alatt már két tanár tart.

Számos vitát váltott ki szakmai körökben a 6 évfolyamos képzés, mivel többen úgy vélték-vélik, hogy egy 6. osztályos gyerek nem maga dönt a továbbtanulásáról, hanem elsősorban a szüleire hallgat. Ebben van igazság, ugyanakkor a kiemelkedő matematikai tehetség már 12 éves korban is jól megfigyelhető, a tehetséges gyerekek pedig együtt nagyszerűen tudnak dolgozni. Nem kell szégyelniük az osztályban, hogy az átlagostól eltérő az érdeklődésük, nincsenek olyan korlátjaik, amelyek sajnos a legtöbb általános iskolai osztályban fékezik előrehaladásukat. Bár a korábbi iskolájukhoz képest sok gyereknek erős váltás a matematika tagozat, mégis az a tapasztalat, hogy ha 7. osztály elején a hangsúlyt nem a tárgyi tudásra, hanem a gondolkodás finomítására, élesítésére helyezzük, akkor a többi tudáselem idővel magától beérik. A 7. és 8. osztályban hetente kiadott szorgalmi feladatsorok, melyek megoldásait a következő héten részletesen megbeszéljük, lehetőséget adnak az írásbeli munka csiszolására. A fiatalok megérzik az ízét a felfedezés örömének, amely a magas szintű szellemi munka elengedhetetlen feltétele a későbbiekben. Ugyanakkor azt is megtanulják, hogyan kell kinézni egy beadott feladatmegoldásnak, külalak és szerkesztettség szempontjából is.

8. osztály végén egy szintfelmérő dolgozat, valamint a két általános iskolai évben végzett munka alapján az M osztályt matematikából két csoportra bontjuk. Jelenleg az egyik csoport a 9-10. osztályban heti 5, majd az utolsó két évben heti 6 órában tanulja a matematikát emelt szinten, de nem a speciális matematika tanterv szerint. A másik csoport heti 7 órában, a speciális tanterv szerint halad tovább.

A matematika tagozatos M osztályok átlagos tanulmányi teljesítménye, érettségi átlaga gyakorlatilag minden tanévben az iskolai legjobb. Az itt végzett diákok túlnyomó többsége jól megállja a helyét a hazai és a külföldi felsőoktatásban is. Közülük számos kutató, egyetemi oktató került már ki. Tucatnyi diákunk végzett, ill. tanul jelenleg is a világ legjobbjai közé tartozó University of Oxford és University of Cambridge egyetemeken. Van olyan volt diákunk is, aki már a cambridge-i egyetemen kutat és tanít.

A speciális matematika tagozaton végzett tehetséggondozó munkánk eredményességét jól mutatja a hazai matematika versenyeken elért számos kiváló eredmény mellett elsősorban az, hogy 2000 óta a nemzetközi matematika versenyeken diákjaink közel 50 alkalommal szerepeltek a magyar csapat tagjai között. Ezzel iskolánk speciális matematika tagozata hazánkban a második legeredményesebb. A matematika mellett más tantárgyakból is kiválóan teljesítenek az M osztályos diákok. Volt több diákolimpikonunk fizika, kémia és informatika tárgyakból. Nyertek OKTV-t diákjaink magyarból, biológiából, fizikából, orosz nyelvből.

A legmagasabb emelt szintű érettségi átlag mellett 4,98 ill. 4,96 és 4,95 iskolánk történetének három legmagasabb érettségi átlaga. Ezek is M osztályoké.

+info

+info

Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályai

 • A képzés célja a lehetőség biztosítása.

A program célja, hogy lehetőséget biztosítson a kisebb településeken vagy a nehezebb körülmények között élőknek, hogy gimnáziumi tanulmányokat folytassanak, és sikeresen tovább tanuljanak a hazai felsőoktatási intézményekben.

A programban való részvételhez pályázatot kell leadni

 • A beiskolázás feltételei idén könnyebbek lettek.

A feltételek egyszerűsödtek. Kedvezményezett járásokban élőknek nem kell rászorultságukat vagy anyagi körülményeiket igazolni! Igaz ez az 5000 fő alatti településeken élő és települési támogatásban részesülőkre is! A programban emellett bevezetésre kerül a havi 20 - 40 000.- Ft/hó tanulmányi ösztöndíj, amely 4,00 átlagtól lesz elérhető.

 • Teljes ellátást biztosít a program - minimális költségek.

Az ötéves programunk teljes ellátással jár, a szülőknek csak a kollégiumi

étkezést és a tanulók lakóhelyére vonatkozó útiköltségét kell fizetniük, ezt is csak

akkor, ha nem tudnak erre vonatkozó kedvezményt igénybe venni.

 • Kis csoportokban történő fejlesztés

A programban a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat, angol nyelvet és informatikát. Az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a kis csoportokban történő tanításra. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.

 • Iskola és kollégium

A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tesznek, megszerzik a nemzetközi (ECDL) számítógép-használói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Mindehhez az iskola és a kollégium anyagi segítséget biztosít. A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium.

 • Kiknek? - Akik akarnak.

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy

gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel

a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási

intézmény elvégzésére képesek.

M

T

A

B

C

D

+

Az Arany János Tehetséggondozó Program az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban és társintézményünkben, a Szegedi Városi Kollégiumban.

+info

+info

Sportélet és egészséges életmódra nevelés

Diákélet - DÖK
Kulturális és közösségi rendezvények

SÁ-RA kupa

Futóversenyek

Diákolimpia

Tanár-diák mérkőzések

Vízi túrák, kirándulások, síelés

Digitális kultúra

M

T

A

B

C

D

+

Kedves Érdeklődő Diákok és Tisztelt Szülők!


Pár gondolatban szeretnénk bemutatni iskolánk sportéletét.

Gimnáziumunk fontos feladata a nevelés és oktatás mellett az egészségmegőrzés. Nagyon fontos dolognak tartjuk tanulóink számára egy egészségtudatos, sportos életszemlélet kialakítását, valamint az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek értő és tudatos fejlesztését. Köztudott, hogy ez nagymértékben befolyásolja, hozzájárul a minőségi szellemi teljesítményhez, jelentősen fejleszti a tanulási képességeket is.

Szeretnénk kiaknázni a sport és tanulás egymást erősítő pozitív hatásait, igyekszünk iskolánkban színes, változatos, mozgalmas sportéletet kialakítani.

Iskolák közötti sportnapokat /”SÁ-RA”/, igény esetén osztályok közötti sportdélutánokat, házibajnokságokat szervezünk.

Állandó részvevői vagyunk a városi tömegfutóversenyeknek, amelyek során meghirdetett mozgósítási versenyen évek óta a dobogón végzünk.

Minél több diákunk számára igyekszünk biztosítani a különböző diákolimpiai versenyszámokon való indulás lehetőségét egyéni és csapatsportokban.

Gimnáziumunkban délutánonként lehetőség van, iskolai diáksportköreink szervezésében lány - fiú kosárlabda és röplabda edzések látogatására kezdő és haladó szinten is.

Gyakran rendezünk tanár-diákmérkőzéseket több csapatsportágban is.

Télen az iskolai síszünetben évek óta népszerű és sikeres ausztriai sítábort szervezünk.

Közkedveltek rövidebb és hosszabb iskolai vízitúráink és táborozós kirándulásaink.

Folyamatosan fejlesztjük iskolai edzőtermünket, melyben igényes professzionális edzőgépeken és kardió eszközökkel van lehetőségük diákjainknak kondicionális szintjüket fejleszteni és újfajta edzésmódszerekkel megismerkedni.

Bízunk benne, hogy sikerül mindenkinél elérni a sport megszerettetését és az érdeklődésének megfelelő rendszeres testedzés iránti igény kialakítani.

Iskolánkban, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban az új kerettanterv bevezetése (2020 szeptembere) óta tagozatoktól függetlenül, egységes heti óraszámban tanítjuk a digitális kultúra tantárgyat. A 2+1+2-es rendszer (azaz 9. osztályban heti 2 óra, utána pedig 10. osztályban 1, illetve tizenegyedikben 2) lehetővé teszi, hogy a mindennapi életben fontos felhasználói ismeretek tanításán túl készségfejlesztő területeket is bevonjunk az oktató-nevelő munkánkba – itt elsősorban az alapvető algoritmizálási és programozási ismeretekre gondolhatunk. Az érdeklődő diákok számára szakköröket is szervezünk, melyeken elmélyíthetik és kiegészíthetik a tanórákon megszerzett tudásukat. A radnótis tanulók évek óta sikeresen szerepelnek az országos szintű programozási versenyeken, öregbítve ezzel iskolánk méltán jó hírét.