Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

QUÈ OFERIM

QUÈ ENS PROPOSEM

QUI SOM

SERVEI EDUCATIU DE L'ANOIA

Qui som

Direcció Tècnica

CoordinacióCREDA

CoordinacióELIC

DireccióEAP

DireccióCRP

Coordinació SE

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són equips de dinamització i assessorament dels professionals i centres educatius per a la millora i transformació educativa.

Els CREDAsón serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

ElsEAPsón equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social, que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística de tot l’alumnat en general, i en l’atenció a l’alumnat procedent de processos migratoris i a l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Elsserveis educatius de zona(SEZ)són equips multiprofessionals formats pelscentres de recursos pedagògics (CRP), elsequips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)i elsequips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC).

Assessorament i Orientació

Dinamitzaciói treball en xarxa

Formació

Atenció directa

Recursos

carta de serveis

Assessorament a docents (claustre, cicles, departaments...)

Orientació i assessorament en recursos de l’entorn i per utilitzar a l’aula

Assessorament i orientació I

5

4

8

9

1

7

3

6

2

Assessorament a claustres, cicles, nivell sobre temes relacionats amb les dificultats en la comunicació/trastorns del llenguatge

Assessorament en mesures i suports per a la personalització de l’aprenentatge

Assessorament en criteris d’organització de centre i aula en el marc de les CAD

Assessorament en l'elaboració del pla de suport individual (PI)

Col·laboració en l’acció tutorial

Assessorament en metodologia i gestió d’aula per a la inclusió

Suport en el Processos d’ensenyament i aprenentatge

Assessorament en la formació de centre

Revisió i actualització del Projecte d’Atenció a la Diversitat a les CAD per a la millora de l’atenció educativa inclusivaReunions amb tutors, professionals de diversitat i equip docent per la concreció de les mesures i suports recollides en els PISessions formatives per al desplegament del decret d’inclusióAportació de recursos i materials

Catàleg de Recursos didàctics de la zonaPropostes didàctiques d’entitats del territori

Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat en la priorització de la demanda (full de derivació de l’EAP)Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat, equips docents o cicles: en la planificació de les mesures i suports per a tot l’alumnat, especialment de l’alumnat amb necessitat específica desuport educatiu (NESE)Reunions amb els professionals per revisar estratègies d’intervenció a nivell de centre/aula i introducció de les millores de gestió d’aula: Treball conjunt docent-EAP del document elaborat per l’EAP “Pauta d’observació Gestió d’Aula” i “Pauta de devolució Gestió d’aula” amb propostes per orientar millores per tot el grup (quant al context, inici, desenvolupament i finalització de l’activitat) i per la inclusió de tot l’alumnatCol·laboració en l’organització i funcionament dels SIEI dels centres: reunions de treball amb els professionals de les SIEI per planificar i revisar el seu funcionamentPossibilitat de participar, si s’escau, en les comissions socials de centres d’alta complexitat

Xerrades sobre aquesta temàticaTambé es poden fer tallers o cursos a partir de l'interès/necessitat que presenta el centre

Acompanyar els processos de formació en centre ( planificació, donar a conèixer les xarxes, coordinacions del territori...)

Facilitar recursos pedagògics, eines , propostes didàctiques, rubriques, models de documents, gestió d’aula

Coordinació per la transició entre etapes en relació als aspectes curriculars, organitzatius, metodològics, d’avaluació...Reunions per a la dinamització de les tutoriesCoordinacions per al treball de resolució de conflictes i millora del clima d’aulaReunions conjuntes amb les famíliesParticipació en les reunions d’inici de l’escolaritat o canvi d’etapaAportació de recursos i materials

Reunions amb els professionals per revisar estratègies d’intervenció a nivell de centre / aulaAssessorament en el coneixement, l’aplicació i interpretació de diferents instruments de detecció i de gestióPlanificació de la metodologia i gestió d’aula a la CADFacilitació de metodologies inclusives: treball cooperatiu, DUA...

A partir de l’avaluació psicopedagògica, social i/o motriu, col·laborar en la planificació de la resposta educativa adreçada a l’alumnat amb NESE, concretant les mesures universals, addicionals i/o intensives que requereix l’alumne per tal de millorar la seva inclusió en el centreReunions amb els professionals implicats (MEE, orientadors, tutors...) per analitzar els continguts i les activitats programades, la metodologia, el grau d’ajut, materials i criteris d’avaluació que un alumne/a o grup d’alumnes necessitaEntrevistes amb la família conjuntament amb els mestres o professorat del centre, per recollir informació i/o per informar-la sobre el PICol·laborar en la revisió del PIFacilitació de pautes a l’equip docent per a l’elaboració i posterior seguiment del document que recull mesures i suports referents als àmbits, les àrees o matèries que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i els criteris d'avaluacióAssessorar i orientar al tutor/a en l’elaboració d’un pla individualitzat per l’alumne/a que presenta pèrdua auditiva o greus dificultats de comunicació i llenguatge

Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat en la priorització de la demanda (full de derivació de l’EAP)Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat, equips docents o cicles: en la planificació de les mesures i suports per a tot l’alumnat, especialment de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE)Reunions amb els professionals per revisar estratègies d’intervenció a nivell de centre/aula i introducció de les millores de gestió d’aula: Treball conjunt docent-EAP del document elaborat per l’EAP “Pauta d’observació Gestió d’Aula” i “Pauta de devolució Gestió d’aula” amb propostes per orientar millores per tot el grup (quant al context, inici, desenvolupament i finalització de l’activitat) i per la inclusió de tot l’alumnatCol·laboració en l’organització i funcionament dels SIEI dels centres: reunions de treball amb els professionals de les SIEI per planificar i revisar el seu funcionamentPossibilitat de participar, si s’escau, en les comissions socials de centres d’alta complexitat

Assessorament per la elaboració de plans i projectes de centre

Assessorament a centres en l’elaboració de Plans i Projectes .

Assessorament i orientació II

1

3

1

2

1

Orientació en processos de transició entre etapes

Coordinacions amb equips docents

Coordinació amb docents que atenen directament als alumnes amb NESE

TORNA

Orientació en processos de transició entre etapes (0-6, PRI-SEC, Postobligatòria)

Coordinació amb professorat d’atenció a la diversitat

Coordinació amb els equips impulsors de formacions i projectes

Participació en les reunions de coordinació amb mestres i professors de les diferents etapesCoordinació per la transició entre etapes en relació als aspectes curriculars, organitzatius, metodològics, d’avaluació...Traspàs d'informació i acollida de l’alumnatOrientació educativa, acadèmica i professional de l’alumnat amb NESEParticipació en la Comissió de Garantia d’Admissió Igualada. (CGA)Col·laboració amb les Oficines Municipals d’Escolarització i en les diferents Comissions de Garanties d’Admissió de la zonaReunions amb InspeccióCoordinació amb d’altres serveis de la zona: S. Socials, EAIA, CDIAP, pediatres...Es farà per aquells alumnes d’atenció directa que es consideri necessari col·laborant amb el centre i l’EAP per tal d’oferir recursos adients a les característiques comunicatives/lingüístiques de l’alumne

Sessions de treball per l'anàlisi de la situació inicial, acompanyament en el procés d’elaboració i seguiment de: Pla lector, Projecte lingüístic, Pla d’acollida, Projecte de convivència, Pla d’Atenció a la diversitat, pla d’acció tutorial, pla d’acollida, pla d’absentisme, pla de convivència, Pla desenvolupament i transformació digital, Pla TAC, Mòbils.edu, Biblioteques, Puntedu…Sessions formatives , si s’escau

Reunions de treball per ajustar les actuacions per el desenvolupament dels projectesReunions de treball per la planificació i seguiment de les actuacions dels equips impulsors

Reunions de treball per l’ajustament de la resposta educativa a l'alumnat amb NESEReunions de treball per l’assessorament en mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatgeReunions de coordinació per a la gestió del grup-classeDonar suport i recursos al tutor/a i als professionals que atenen a alumnat amb pèrdua auditiva o greus dificultats de comunicació i llenguatgeAssessorament al professorat que intervé a l’aula d’acollida amb l’alumnat nouvingutAssessorament al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat nouvingut de l’aula ordinàriaOrganització i funcionament del programa Estratègies de suport a l’alumnat d’origen estranger en totes les àrees i matèries (ESAM), antic Suport lingüístic i Social (SLS)Orientació en l’avaluació

Sessions de treball amb els professionals d’atenció a la diversitat: MEE, PSI, mestres de suport, tutors d’aula d’acollida, etc. per tal de valorar i revisar la resposta educativa adreçada a l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)Col·laboració en la identificació i detecció de les necessitats educatives de suport educatiuReunions per posar en comú les actuacions i el seguiment de l’alumnat amb el professorat d’atenció a la diversitat del centreAssessorar als docents d’atenció a la diversitat en pràctiques inclusives que facilitin la participació dels alumnes NEE a les activitats d’aula ordinàriaSessions de treball per establir acords i objectius conjuntsAcordar derivacions a serveis sociosanitaris, establir reunions de seguiment amb altres serveis...Acordar el treball conjunt amb les famílies

Suport i atenció personalitzada centres i professorat

Atenció directa I

2

3

1

2

4

1

3

Informació i suport en la tramitació de beques i ajuts.

En inscripcions i aplicatius

A centres on no hi ha Aula Acollida o Servei Lingüístic i Social ( Sota demanda)

En la traducció i mediació lingüística

Proposta d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

Acompanyament a les famílies dels alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

Informació i acompanyament a les famílies en els diferents serveis i recursos de la zona

Intervenció amb famílies

M

Implicar les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específicsAcompanyar les famílies en aspectes d’orientació personal, educativa i professional i socialAtendre les consultes de les famílies per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitarAssessorament per a l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre educatiu, especialment d’aquell que alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusióEn cas d’alumnes amb atenció directe per part del Servei CREDA:Informar de les característiques comunicativo-lingüístiques i de la seva evolucióInformar de les actuacions que es duran a terme; horari de l’atenció, seguiment audiològic en el cas dels/les alumnes amb pèrdua auditiva.Donar pautes i orientacions per millorar les interaccions

L

Valoració directa de l’alumne (observació en diferents entorns, passació de proves, anàlisi de produccions escolars...)Coordinacions amb els docents i professionals dels serveis externs (CDIAP, CSMIJ, EAIA, SS..) per a la detecció i recollida d’informació de les necessitats educativesEntrevistes amb les famílies per recollir informació i assessorar sobre el procés d’escolaritzacióRealització de l’Informe de reconeixement de Necessitats Específiques de Suport Educatiu

En el desenvolupament de proves de Cb (6è PRI i 4t ESO), proves cangur...Accés i ús d’aplicatius ( xtec, moodle, inscripcions i valoracions de la formació, formularis ….)Qualsevol de les altres actuacions que es desenvolupen durant el curs

Facilitació al centre el servei de traducció dels ajuntaments o consells comarcals per realitzar una entrevista amb la llengua d’origen de l’alumnat nouvingutOrganització i assistència a l’entrevista, si s’escau

Assessorament sota demanda al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat nouvingut en els centres sense aula d’acollida. (Valoració de les proves inicials de l’alumnat nouvingut, Pla Individualitzat, recursos i materials per alumnat nouvingut…)També es dóna suport puntual en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat

Intervenció amb alumnes

4

3

2

1

5

6

Coordinacions sistemàtiques amb els tutors/professionals dels alumnes que s’atenen de forma directa des de el servei CREDA

Seguiment dels alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

Atenció logopèdica als alumnes que presenten pèrdua auditiva i/o greus trastorns de la comunicació i el llenguatge

Reconeixement de NESE

Atenció fisioterapèutica als alumnes que presenten discapacitats motrius

Avaluació psicopedagògica, social i/o motriu

Atenció directa II

TORNA

m

Atenció directa a alumnes que presenten dificultats en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge a partir d’un pla de treball específic per l’alumne/a, per tal de millorar les seves habilitats comunicatives i lingüístiques

Observació de l’alumnat en diferents contextosEntrevistes de seguiment de l’alumnatEntrevistes amb la famíliaCoordinació amb els docents que intervenenCoordinació amb els professionals dels serveis externsRevisió de les orientacions i actualització de les adaptacions

Avaluació psicopedagògica, social i/o motriu de l’alumnatElaboració de l’informe NESEDevolució al docent i assessorament en relació al PIEntrevista amb la família i els docents i lliurament d’una copiaTramitació de l’informe, si s'escau

Recollida d’informació per tal identificar i avaluar les necessitats considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitatValoració i observació de l’alumne en el seu context d’aprenentatgeEntrevistes amb famíliesDetecció, valoració i derivació a serveis Educatius específics i serveis externs (salut, benestar i família, serveis socials…)Orientació de la resposta educativa en funció del context i en base al procés d’adquisició de les competències bàsiques.Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics

L

Coordinació amb institucions i serveis de la zona per atenció a alumnes

Dinamització i treball en xarxa I

1

6

5

3

4

Col·laboració amb els diversos agents per implicar les famílies

Gestió i dinamització de la formació en llengües d’origen de l’alumnat

Orientació Treball en xarxa i dinamització a partir de coordinacions amb els diferents Serveis Educatius (CREDV, CRETDIC, UTAC), serveis externs (tan privats com públics: Salut, Benestar i Família, CDIAP, CSMIJ, Serveis privats ) que actuen sobre alumnes atesos pel CREDA

2

Treball en xarxa amb els diferents serveis de la zona (Salut, Benestar i família, justícia, centres de tractament…)

Treball en xarxa amb serveis educatius específics (CREDA, CREDV, CRETDIC, UTAC)

Treball conjunt amb els dispositius que atenen els alumnes en escolarització singular (Hospital de dia, UEC, AIS, escolarització compartida-EE, CEEPSIR, atenció domiciliària…)

Detecció, valoració i derivació de l’alumnat susceptible d’atendre en els serveis externsElaboració dels protocols de demanda establerts per cada serveiOrganitzar el calendari de reunions amb els serveis externs i el centre educatiuReunions de coordinació i seguiment amb els professionals dels serveis externs i del centre educatiu per tal d’arribar a acords conjuntsParticipació a les comissions socials del centrePromoure la participació de l’alumnat a les institucions educatives de l’entorn (Casals d’estiu, centres oberts...)Col·laboració en l’elaboració i seguiment de mesures relacionades amb l’absentisme escolar i risc d’exclusió socialReunions amb les direccions dels diferents serveis per ajustar aspectes de relació i coordinació entre les diferents institucionsParticipació en les reunions de treball per la posada en marxa de la UF-TEA

Es programen coordinacions conjuntes, a partir de la proposta de l’EAP on compartir informació del cas

Detecció, valoració i derivació de l’alumnat susceptible del servei específicElaboració dels protocols de demanda de cada servei específicAnàlisi i valoració de la informació recollida (CREDA)Organitzar el calendari de reunions amb el servei específic i el centre educatiuReunions de coordinació i seguiment amb els professionals dels serveis educatius específics i del centre educatiu

Difusió i seguiment en els centres dels programes d’aprenentatge de llengües d’origen (romanès, xinès, etc.) en coordinació amb professorat del país d’origenDifusió i seguiment del Programa d'Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM)

Impuls a la participació de tota la comunitat educativa en el marc del pla d’acollida i Pla Educatiu d’Entorn

Col·laboració en la detecció, valoració i derivació de l’alumnat susceptible d’atendre en situació d’escolarització singularElaboració dels protocols de demanda establerts per cada casOrganització d’un calendari de reunions de coordinació periòdiques per ajustar la resposta educativaReunions de coordinació i seguiment amb els professionals dels dos centres o dispositius per tal d’arribar a acords conjuntsElaboració d’un PI conjunt o que reculli els objectius, tant els compartits com els de treball singular

Coordinació amb institucions i serveis de la zona per desenvolupament de projectes i protocols

Dinamització i treball en xarxa II

1

5

4

3

2

Dinamització el Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

Dinamització el PCEE (Pla català de l’esport a l’escola)

Dinamització del Servei comunitari a través del PEE

Suport a la Tasca Escolar, tallers, LEXCIT

Participació en la taula local d’infància i adolescència de l’Anoia

Diagnosi de la situació del Pla Educatiu d’entornCol.laboració en la gestió i organització de les diverses activitats que s’ofereixen a la zonaCoordinació amb els tècnics municipal o territorialCol.laboració amb els agents socials i educatius de l’entorn municipalRealització d’una memòria o ens revisen punts forts i punts de millora

Que les activitats es desenvolupin en llengua catalana i tinguin en compte els criteris d’equitat i amb una mirada interculturalDifusió del pla entre els centresSeguiment juntament amb la Coordinadora del PCEE de l’Anoia

Participació a les reunions plenàries, trimestralment.Participació en les diferents comissions de treball creades per donar resposta a les necessitats detectades a la zona:Comissió d’assetjament entre igualsTeixint xarxes, una experiència de treball en xarxaAtenció a joves migrats solsProtocol de maltractament en la infància i l’adolescència

Difusió i coordinació de les activitats de suport educatiu: tallers de suport i reforç educatiuPromoció i difusió del programa LEXCIT (millora de la comprensió lectora)Seguiment i valoració de les activitats

Impuls als projectes de Servei ComunitariGestió del servei comunitari: assessorar, acompanyar i dinamitzar els projectes dels centresSeguiment de les activitats que els instituts realitzen a l'ESO

Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat en la priorització de la demanda (full de derivació de l’EAP)Participació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat, equips docents o cicles: en la planificació de les mesures i suports per a tot l’alumnat, especialment de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE)Reunions amb els professionals per revisar estratègies d’intervenció a nivell de centre/aula i introducció de les millores de gestió d’aula: Treball conjunt docent-EAP del document elaborat per l’EAP “Pauta d’observació Gestió d’Aula” i “Pauta de devolució Gestió d’aula” amb propostes per orientar millores per tot el grup (quant al context, inici, desenvolupament i finalització de l’activitat) i per la inclusió de tot l’alumnatCol·laboració en l’organització i funcionament dels SIEI dels centres: reunions de treball amb els professionals de les SIEI per planificar i revisar el seu funcionamentPossibilitat de participar, si s’escau, en les comissions socials de centres d’alta complexitat

Coordinació amb institucions i serveis de la zona per desenvolupament de projectes i protocols

Dinamització i treball en xarxa III

6

9

7

8

10

Participació en activitats específiques d’intercanvi d’àmbit territorial

Relació i cooperació amb serveis i institucions de la zona

Disseny i execució de projectes i activitats propis de l’ Anoia

Facilitar el compartir experiències informació i divulgació de l’activitat dels centres

TORNA

Posada en marxa i seguiment de projectes de transformació educativa (proposats pel Departament d’Educació)

English dayTastTechFineArtAnoiadaAnoia lectora

Activitats del Departament:jocs floralscertamen de lectura en veu altacorals

Xarxa de bibliotequesMuseu de la pell d’Igualada i Comarcal de l’AnoiaTiC AnoiaAjuntamentsConsell ComarcalUdL

Participació en la Xarxa de Competències Bàsiques: Coordinació i seguiment de la xarxa de competències bàsiques territorial i els centres participantsDinamització de la biblioteca escolar: acompanyament i suport als centresGestió del servei comunitari: assessorar, acompanyar els projectes dels centresParticipació en la xarxa de Model Competencial OrientadorLaboratori de transformació educativaEscoles SosteniblesSEMTAC

Recull a l’Anoia compartim

Coordinació i docència

Formació

1

1

2

2

Coordinació d’activitats formatives

Accions com a formadors

Disseny i gestió d’activitats de formació permanent del professorat del Pla de Formació de Zona

TORNA

Difusió i gestió d’activitats de formació permanent del professorat proposat des de Serveis Centrals

Gestió

Difusió de les activitats segons les característiquesGestió de la inscripció i certificació si s’escau

Detecció de necessitats formatives obertesDetecció de necessitats formatives per centresPlanificació i concreció de la proposta formativa (modalitat, durada, cerca d’un formador/a adient) i creació d’un espai virtual per compartir documents, acords, recursos… entre els participantsGestió de les certificacions

Desenvolupar les tasques de coordinació d’accions formatives del territori segons les necessitats sorgides:XCbseminaris...

Desenvolupar les tasques de formador tenint en compte el format de la modalitat i de contingut que es planifiquin:Formacions en transformació i tecnologia digitala Transformació Digital del centrel’ús educatiu de dispositius mòbils (Mòbils.Edu)Entorns EVA ( moodle, gsuite, sites, EIX,...)Formació a cicles/claustres sobre la sordesa/trastorn del llenguatgeXerrades sobre detecció i atenció d’alumnat amb NESEFormació en temes relacionats amb l’atenció a la diversitat i la inclusióFormacions relacionades amb llengua i interculturalitat i cohesió socialAra escric, Impuls a la lectura, Avancem, Tenim la paraula programa de llengua oral Tenim la Paraula

Recursos

1

2

Selecció, catalogació i préstec de recursos didàctics digitals i físics a l’aula i a l’entorn

Selecció i disseny de recursos per afavorir el treball per la igualtat

TORNA

Creació de pacs de material pedagògic per treballar la coeducació a l’aula en el diferents nivells educatiusGestionar l’organització al territori del Programa 100tífiquesFacilitació de recursos i estratègies per gestionar l’aula d’acollidaPromoció, creació i anàlisis de materials

Actualització i difusió de recursosMaletes pedagògiques de diferents temes (robòtica, música, emocions, matemàtiques, lectura,…)Pel·lícules, documentals i publicacions escrites.JocsAparells de projecció, sonorització, enregistrament…Recursos en línia de diferents temàtiquesCreació de recursos ( materials, infografies,...)Sites, web...

TORNA

Zona

Centres

Alumnat

On dirigim la mirada

carta de serveis

Document que recull les actuacions de col·laboració i suport a la comunitat educativa dels centres públics i concertats de l'Anoia i que serveix de base per a l'elaboració dels plans de treball d'acord amb el projecte educatiu de cada centre.

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

Objectius

Volem ser un equip multidisciplinar d’acompanyament a la comunitat educativa que, a partir del treball compartit, esdevingui un suport qualitatiu en els processos de transformació educativa cap a entorns inclusius i innovadors.

Som un servei de suport i assessorament als centres i a la comunitat, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que contribueix a la millora de la qualitat de l’educació.

Línies estratègiques

1. Col·laboracióen la millora i transformació educativa dels centres.2. Dinamització del treball en xarxa.

Objectius

Impulsar estratègies, recursos, eines... que afavoreixin el procés de personalització de l’aprenentatge.Assessorar i col·laborar amb els professionals i els centres educatius per a la millora i transformació educativa promovent la inclusió de tot l’alumnat mitjançant mesures i suports universals, addicionals i/o intensius, impulsant el treball competencial.Assessorar i col·laborar en la implementació i seguiment de mesures i suports universals, addicionals i intensius a l’aula i al centre.Promoure la competència lingüística i comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge en un marc plurilingüe i intercultural.Promoure la participació, la implicació i el compromís de les famílies i de la comunitat educativa en el desenvolupament global de l’alumne.Promoure la millora de la competència professional dels docents.Dinamitzar el treball en xarxa.Entre agents de la comunitat educativa.Entre els diferents perfils del Servei Educatiu.Amb altres agents de la xarxa.

938 040 453

Per contactar amb CRP, ELIC o CREDA

938 041 531

Per contactar amb EAP

Servei Educatiu:se-anoia@xtec.cat

crp-anoia@xtec.cat

eap-anoia@xtec.cat

Ctra. de Manresa, 65 -2n08700 IgualadaEdifici Garcia Fossas