Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

פסג"ה באר שבע

מרכז פסג"ה כאקוסיסטם, באמצעות דיאלוג פיתוח בסביבות למידה משתנות, לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה על-פי ערכי המשאל"ה (מערכתיות, שיתופיות, איתור צרכים, למידה תוך כדי והתחדשות). חזון פסג"ה

משתלמים יקריםהכנו עבורכם מדריכים שיעזרו לכם להתנהל נכונה ברישום לקורס ובסביבת הלמידה של הקורסבדף ההנחיות מפורטים כל הזכויות והחובות בהשתתפות בפיתוח המקצועי

תהליך הרישום להשתלמות וההשתתפות בסביבת הלימוד

נהלים להשתתפות בהשתלמויות תשפ"א

מדריך לביצוע רישום מקווןלהשתלמויותתשפ"א

מדריך כניסה לMoodleוהשתתפות בסביבת הלמידה

בכל שאלה, קושי, בקשהאתם מוזמנים לפנות אלינו :במייל לכתובתmerkazpisgabeersheva@gmail.comאו לאיריס הטשואל -מנהלת מרכז הידע:במייל לכתובתiris.hatchuel@gmail.com

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.