Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Una radiografia del sector a l'Estat espanyol

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Una radiografia del sector a l'Estat espanyol

El balanç de l’any 2019 continua mostrant el recorregut positiu del sector en gairebé tots els àmbits analitzats. Observem que l’estalvi ètic ha estat de més de 2.245 milions d’euros; a nivell de préstecs s’han atorgat 1.488 milions d’euros en projectes transformadors;hi ha gairebé 200.000 persones usuàries de finances ètiques i la morositat està situada en l’1,84%. El sector assegurador ètic creix i ja supera la gestió de més de 4 milions de pòlisses amb un volum de primes superior als 1.600 milions d’euros.

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

Les finances ètiques han demostrat que, durant la profunda crisi generada per la banca convencional, han estat al costat de les persones i els projectes socialment transformadors. Al llarg d’aquesta última dècada, no només han anat multiplicant el crèdit atorgat, sinó que s’han consolidat com a alternativa viable i segura a un sistema financer depredador i que ara s’està volent maquillar de verd. Per tant, en moments socials i econòmics complicats, les finances ètiques han donat respostes i, preveient la situació que s’esdevindrà arran de la covid-19, continuaran treballant per a ser l’opció de consum responsable en l’àmbit financer.

El Baròmetre és un informe que fa una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat

2019

baròmetre

de les finances ètiques

com a alternativa

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

consoliden

es

les finances ètiques

2019

baròmetre

de les finances ètiques

sector assegurador

Sector bancari i parabancari

09

10

evolucióinternacional

06

Àmbit d'actuació i metodologia

Entitats participants

morositat

05

personesusuàries

03

capital social

04

estalvi

01

08

dadesglobals

assegurances ètiques

07

sectors finançats

préstecs

02

distribució internacional

sector bancari

i parabancari

2019

baròmetre

sector bancari i parabancari

de les finances ètiques

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

trobem iniciatives i projectes de diferents tipologies i dimensions que es complementen i permeten que les finances ètiques siguin presents en àmbits locals i també internacionals

estalvi

Els més de 2.245 milions d’euros d’estalvi recollit representen un increment de l’1,56 % sobre l’any anterior. Des de l’any 2007 l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 16,83.

L’estalvi gestionat per les entitats financeres ètiques continua per sobre dels 2.245 milions d’euros

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

01

2.245 M€

d'estalvi recollit

Més de

2019

baròmetre

de les finances ètiques

estalvi

L’estalvi financer ètic creix malgrat el continuat context de tipus d’interès baixos, i ho continua fent a un ritme superior al comportament dels dipòsits a termini1 deles entitats financeres convencionals, que s’han reduït, segons les informacions del Banc d'Espanya. Això mostra com els estalviadors de les finances ètiques van més enllà de la retribució econòmica i busquen l’impacte social que ofereix el sector.

Des de l’any 2007 l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 16,83

2007

2019

1. Dipòsits gestionats per les entitats financeres (AAPP i OSR), segons les sèries estadístiques del Banc d’Espanya.

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

01

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Préstecs

Les finances ètiques continuen augmentant el volumde finançament. L’any 2019 es va incrementar lleugerament un 0,99% fins a arribar al màxim històric de 1.488 milions d’euros de crèdit amb els seus clients i amb projectes amb impacte social i ambiental positiu.

des del 2007, La xifra de préstecs concedits per la banca ètica s’ha multiplicat per 9,11

Pel que fa al total del sector, segons dades del Butlletí Estadístic del Banc d’Espanya, els crèdits nets a clients (AAPP i OSR) de la banca convencional van disminuir de nou durant l’any 2019, seguint la tendència dels últims anys.

1.488.840,69 €

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

02

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Préstecs

Si observem els sectors finançats a nivell estatal, el sector mediambiental redueix la quota de finançament i continua liderant l’àmbit amb més volum de préstecs concedits, de manera que representa gairebé el 35% dels crèdits. El segueix el sector social, que incrementa la importància fins al 28,32%, seguit de la resta.

A nivell estatal el sector mediambiental continua liderant el volum de préstecs seguit del sector social

per sectors

a nivell estatal

a nivell estatal

Energies renovables Indústria i tecnologia ambiental Agricultura i ramaderia ecològicaComerç justAlimentació ecològicaGestió de residusConstrucció sostenible

OciArt Comunicació i audiovisuals Activitats culturals

HabitatgeSalut i benestarInclusió sociolaboralDesenvolupament comunitariEducació

Particulars Administracions Públiques

Medi ambient

34,77%

Altres

25,21%

Cultural

11,70%

Social

28,32%

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

02

Finançamentper sectors

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Préstecs

A nivell internacional, les entitats de finances ètiques concedeixen préstecs majoritàriament a través de microcrèdits,i representen més del 80% dels préstecs realitzats.

per sectors

Finançamentper sectors

a nivellinternacional

a nivell internacional

altres

0,81%

agricultura

13,01%

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

02

medi ambient

4,06%

microcrèdits

82,12%

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Préstecs

A nivell internacional, l’Amèrica Llatina supera la meitat del crèdit atorgat a l’estranger, amb un 57,73%, seguida de l’Àsia i l’Àfrica, amb un 24,39% i un 14,63%, respectivament.

Distribució territorial

altres

3,25%

a nivell internacional

Amèrica Llatina

57,73%

Àfrica

14,63%

Àsia

24,39%

2019

baròmetre

de les finances ètiques

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

02

persones

L’any 2019 el nombre de persones usuàries de la banca ètica es va situar en 194.753 persones, fet que representa una disminució del 13,83% respecte de l’any anterior. En aquest punt, volem indicar que una de les entitats que té més pes dins d’aquest Baròmetre ha modificat el criteri de comptabilització, i aquesta situació ha provocat aquest ajust en el nombre de persones usuàries de les finances ètiques. Malgrat aquesta situació, situem en unes 200.000 persones les que treballen amb les finances ètiques.

usuàries

194.753

persones

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

03

Gairebé 200.000 persones físiques i jurídiques operen amb les finances ètiques

2019

baròmetre

de les finances ètiques

capital

En aquest apartat, observem que les aportacions de capital social o similar són per sobre els 191 milions d’euros a l’Estat espanyol i es mantenen un 0,066% per sota respecte de l’any anterior. Aprofitem per destacar la importànciadel capital social, ja que és gràcies a aquest queles entitats de finances ètiques poden continuar finançant projectes transformadors d’una manera més sòlida.

social

Gràcies al capital socialles entitats de finances ètiquespoden seguir finançant projectes transformadors

191.396.828 €

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

04

2019

baròmetre

de les finances ètiques

morositat

L’evolució de la morositat està marcada per la constantsituació econòmica complicada per a gran part de la societat, realitat que dificulta l’accés al crèdit tant de les persones com de les empreses. Tanmateix, les finances ètiques han continuat creixent en crèdit i mantenint l’aposta per l’economia real. Aquesta situació fa que el 2019 les finances ètiques només tinguin una morositat de l’1,84% quan, segons dades del Banc d’Espanya, el sector financer convencional té un 4,79% de morositat.

La taxa de morositat de les entitats de finances ètiques és gairebé 3 punts inferior a la del sistema financer convencional

Banca convencional

Banca Ètica

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

2019

09

metodologia

baròmetre

dades

de les finances ètiques

10

entitats

05

Les xarxes internacionals continuen creixent i augmentant el nivell d’incidència dins el sector financer

Font: Informe Anual 2019 GABV

10

13

21

25

25

25

27

39

46

55

63

06

evolució

Les dues grans xarxes de referència internacional de les finances ètiques són FEBEA (European Federation of Ethical Banks and Financiers), d’àmbit europeu, i GABV (Global Aliance for Banking on Values), d’àmbit mundial. L’any 2019 ambdues xarxes han continuat creixent en nombre d’entitats membres, i han incrementat i fet extensiu un model financer ètic i solidari.Concretament, la GABV únicament admet entitats financeres regulades, i el 2019 en formaven part 63 entitats financeres regulades amb presència a tots els continents.En l’àmbit europeu, la xarxa de referència FEBEA està conformada per 28 entitats membres de 15 països diferents que tenen l’objectiu comú de difondre el desenvolupament de models financers basats en l’ètica i la solidaritat.

internacional

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

2019

introducció

baròmetre

00

de les finances ètiques

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

El sector assegurador ètic gestiona més de 4 milions de pòlisses, amb un volum de primes superior als 1.600 milions d’euros

sector

assegurador

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

2019

baròmetre

07

de les finances ètiques

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

07

07

sector

El món assegurador forma part del grup d'entitats no monetàries del sistema financer espanyol. El volum de primes del sector assegurador espanyol al final de 2019 era de 64.247 milions d'euros i gestionava un volum de 319.911 milions d’euros en inversions, segons dades de l’Informe de la Direcció General d’Assegurances (DGS) 2019.Les assegurances ètiques, formades per les entitats registrades al segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), ja gestionen un volum de primes de 1.628.765.990 euros, un volum superior al 2,5% del volum total de primes del sector assegurador espanyol.

assegurador

En el capítol de les inversions realitzadesper les entitats asseguradores ètiques,aquestes s’aproximen als 3.000 milions d’euros. Sobre el volum de productes, les entitats asseguradores i mutualitats registrades per l’EthSI a l'Estat espanyolhan gestionat més de 4 milions de pòlisses l’any 2019.En l’àmbit de la mediació asseguradora, les corredories d’assegurances ètiques han gestionat un volum superior a 14,4 milions d’euros de primes intermediades i més de 23.000 pòlisses durant l’any 2019, a l'Estat.

2019

baròmetre

de les finances ètiques

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

2019

baròmetre

de les finances ètiques

08

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

2.245.944.731 €

Estalvi recollit

1.488.840.689 €

préstecs concedits

1,84 %

morositat

1.628.765.990 €

primes d'assegurances

dades globals

2.952.874.200 €

inversions asseguradores

194.753 €

persones usuàries

2019

baròmetre

de les finances ètiques

Una radiografia del sector a l'Estat espanyol

191.396.828 €

capital o similar

Àmbit de l’observació i metodologia

El Baròmetre de les finances ètiques i solidàries és una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat. Des de la primera edició, l’any 2007, s’hi inclouen com a entitats de referència, exclusivament, aquelles que conformen el nucli de les finances ètiques i solidàries. Entenem que aquest nucli comprèn totes les entitats que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, que respecten i el compleixen tots o de la majoria dels principis que defineixen les finances ètiques i que, alhora, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.

D’altra banda, les diferències existents entre les tipologies i les dimensions de les entitats de referència comporten una alta concentració del volum de dades entre algunes de les entitats analitzades, però també mostren la diversitat de l’ecosistema de finances ètiques i solidàries a l’Estat espanyol.També, a partir d’aquesta edició, volem donar més visibilitat al sector assegurador dins el món de les finances ètiques. Per fer-ho,a diferència del sector bancari i parabancari de les finances ètiques, aquí utilitzem com a referència aquelles entitatsregistrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques.El segell valora el comportament ètic a partir de posar en valor la gestió ètica de l’organització pel que fa a les inversions, la responsabilitat social, així com el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

2019

baròmetre

de les finances ètiques

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

09

entitats paRticipants

Agrupació (Grup ACM Espanya)Atlantis (Grup ACM Espanya)Arç Cooperativa Mútuacat Nortlan Previsora GeneralReale Seguros Seguros Lagun Aro Seryes Social Partners

ABA MéridaAIS O’PetoASCA (Acció Solidària Contra l’Atur)Coop57 ElkarcreditFiare Banca EticaFondo de solidaridad "Paz y Esperanza"IDEAS - Comercio JustoMicrofidesOikocredit EspanyaProyecto JAK Triodos Espanya

2019

baròmetre

sector bancari i parabancari

de les finances ètiques

sectorassegurador

Informació i pàgines web de les entitats mateixesButlletí econòmic BdEINE: Comptes trimestrals no financers dels sectors institucionalsDirección General del Seguro (DGS) Informe 2019Global Aliance for Banking on Values (GABV) Informe anual 2019Febea Annual Report 2019EthSI- Ethical and Solidarity Based InsuranceNotes de premsaInformació de premsa econòmica diversa

fonts utilitzades

sector bancari i parabancari

01

02

03

04

05

ESTALVI

PRÉSTECS

MOROSITAT

PERSONES

CAPITAL social

introducció

00

06

internacional

sector assegurador

07

assegurances

08

09

metodologia

dades

10

entitats

10

informació i contacte

www.fets.orgwww.dineretic.netwww.bancaetica.catwww.ethsi.net

Autoria i coordinació: Observatori de les Finances Ètiques Edició: FETS – Finançament Ètic i SolidariDisseny i maquetació: muntsa busquetsSuport: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Ajuntament de Barcelona

facebook.com/fets.finances.etiquestwitter.com/banca_eticaobservatori@fets.org

Carrer Casp, 43 (Grup Cooperatiu ECOS) 08010 Barcelona

Amb el suport de: