Want to make creations as awesome as this one?

Зошто и како можат да се запишат многу малите и многу големите броеви во стандардна форма

More creations to inspire you

Transcript

ЗАПИШУВАЊЕ НА МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

Како може многу големите и многу малите броеви да се запишат на едноставен начин (со користење на помалку цифри)

ПОЧЕТОК

Запишување големи и мали броеви - лекција by Силвана ЈБинова is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Содржина

Потребно предзнаење

Многу големи броеви

Многу мали броеви

Квиз

Bibliography

Што треба да научиме

Што треба да научиме

Цели на учењето

Како може мноогу голем број како на пример бројот 340000000000000000 или многу мал број како бројот 0.00000000000087 да се запише на едноставен начин

Зошто ни е потребно

Каде се користи

Во многу науки како Биологија, Хемија, Физика, Наука за Вселената се среќаваат многу големи или пак многу мали броеви, кои се многу важни и се користат во многу пресметувања.

За запишување на многу големите односно малите броеви пишуваме многу цифри а комплицирано е и нивното читање.МАТЕМАТИКАТА ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ

Објаснување

ЗОШТО НИ Е ПОТРЕБНО

Понекогаш, при пресметки со калкулатор се среќаваме со следниве записи - и се разбира калкулаторот точно знае што сака да ни каже но ???

На првиот калкулатор2.25 е +21 = 22500000000000000000000000На вториот калкулатор2, е -27 = 0.000000000000000000000000002

ПОТРЕБНО ПРЕДЗНАЕЊЕ

Да се потсетиме на претходно ученото за степени со основа 10

Со степените со основа 10 лесно е запишувањето и на многу големите и на многу малите броеви.

Наставник Силвана ЈБ

Објаснување

ПОТРЕБНО ПРЕДЗНАЕЊЕ - СТЕПЕНИ СО ОСНОВА 10

Степени со основа 10 и позитивен показател

Како ги пресметуваме

10 на n-ти степен е производ од n десетки

Објаснување

ПОТРЕБНО ПРЕДЗНАЕЊЕ - СТЕПЕНИ СО ОСНОВА 10

Степени со основа 10 и негативен показател

Како ги пресметуваме

10 на -n значи 1 да се подели n пати со 10

Објаснување

ПОТРЕБНО ПРЕДЗНАЕЊЕ - СТЕПЕНИ СО ОСНОВА 10

Степени со основа 10 и негативен показател

Како ги пресметуваме - втор начин

10 на -n е реципрочно со 10 на n

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ

Како да ги запишеме на едноставен начин

Решенија

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ - примери

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ

Дијаметар на видливиот универзум - 210 000 000 000 000 000 000 000 милји Растојанието до галаксијата Андромеда -21 800 000 000 000 000 000 000 m Масата на Сонцето -1 990 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 g ......итн.

Објаснување

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ - решени примери и објаснување

Важен е бројот на нули - ни го дава показателот во степенот со основа 10

Објаснување

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ - еден број но повеќе запишувања

Запишувањето зависи од бројот кој ќе го избереме како множител пред степенот со основа 10 - можеме да избереме повеќе броеви како множители а тоа значи повеќе различни записи,а од тоа потоа зависи колку ќе биде показателот на степеност со основа 10.

СТАНДАРДНА ФОРМА НА БРОЈ

СТАНДАРДНА ФОРМА НА БРОЈ

Од многуте можни записи посебно значаен е стандардниот запис кога првиот множител е број помеѓи 1 и 10.Калкулаторите секогаш многу малите односно многу големите резултати ги запишуваат во стандардна форма.

Калкулатор за запишување на број во стандардна форма

Пример

Пример

Пример

Пример

МНОГУ ГОЛЕМИ БРОЕВИ - КАКО ГИ ЗАПИШУВАМЕ ВО СТАНДАРДНА ФОРМА

Чекор 1

Чекор 2

Запиши ја првата цифра

После неа додај децимална запирка и допиши ги останатите ненулти цифри

Изброј колку нули има бројот

Чекор 3

Запиши степен со основа 10 со показател збир на број на нули и допишани децимали

Чекор 4

Пример. 6500000000Прва цифра е 6Запишуваме 6. и ја додаваме ненултата цифра 5Добиваме 6.5

Пример. 6500000000Прва цифра е 6Запишуваме 6. и ја додаваме ненултата цифра 5Добиваме 6.5Бројот на нули е 88 нули + 1 децимално место = 9Записот е 6.5 х 10^9

Пример. 6500000000Прва цифра е 6Запишуваме 6. и ја додаваме ненултата цифра 5Добиваме 6.5Бројот на нули е 8

Пример. 6500000000Прва цифра е 6

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

Како да ги запишеме на едноставен начин

Решенија

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ - примери

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

Маса на електрон - 0.000000000000000000000000000000911 kgМаса на протон -0.000000000000000000000000001673 kgМаса на неутрон -0.000000000000000000000000001675 kg......итн.

Објаснување

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ - решени примери и објаснување

Важен е бројот на децимални - ни го дава показателот во степенот со основа 10 но со негативен предзнак

Објаснување

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ - еден број но повеќе запишувања

Запишувањето зависи од бројот кој ќе го избереме како множител пред степенот со основа 10 - можеме да избереме повеќе броеви како множители а тоа значи повеќе различни записи,а од тоа потоа зависи колку ќе биде показателот на степеност со основа 10.Кај многу малите броеви показателот е негативен.

Пример

Пример

Пример

Пример

МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ - КАКО ГИ ЗАПИШУВАМЕ ВО СТАНДАРДНА ФОРМА

Чекор 1

Чекор 2

Запиши ја првата ненулта цифра

После неа додај децимална запирка и допиши ги останатите ненулти цифри

Изброј за колку места е поместена децималната запирка

Чекор 3

Запиши степен со основа 10 со показател од Чекор 3 со негативен предзнак

Чекор 4

Пример. 0.000000345Прва ненулта цифра е 3Запишуваме 3. и гидодаваме ненултите цифри 45Добиваме 3.45

Пример. 0.000000345Прва ненулта цифра е 3Запишуваме 3. и гидодаваме ненултите цифри 45Добиваме 3.45Децималната запирка е поместена за 8 местаЗаписот е 3.45 х 10^-8

Пример. 0.000000345Прва ненулта цифра е 3Запишуваме 3. и гидодаваме ненултите цифри 45Добиваме 3.45Децималната запирка е поместена за 8 места

Пример. 0.000000345Прва ненулта цифра е 3

КВИЗ

Да провериме колку научивме

ПОЧЕТОК

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ПРАШАЊЕ 1/5

Како може да се запише масата на вселената880 000 000 000 000 000 000 000 000 kg?

88 х 10 х 25 kg

ERROR!

880 х 10^25 kg

ERROR!

88 х 10^25 kg

СЛЕДНО

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ТОЧНО!

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ПРАШАЊЕ 2/5

Како може да се запише бројот 0.0000000023 ?

23 х 10^-10

2.3 х 10^-10

ERROR!

0.23 х 10^-10

ERROR!

СЛЕДНО

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ТОЧНО!

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ПРАШАЊЕ 3/5

Кое од следниве запишувања НЕ е точно запишување на бројот 0.00093?

93 Х 10^ - 4

9.3 Х 10^ - 4

ERROR!

0.93 Х 10^ - 3

ERROR!

СЛЕДНО

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ТОЧНО!

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ПРАШАЊЕ 4/5

Која е стандардната форма на бројот 367 000?

367 х 10^3

ERROR!

3.67 х 10^5

36.7 х 10^5

ERROR!

СЛЕДНО

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ТОЧНО!

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ПРАШАЊЕ 5/5

Една светлосна година е9 461 000 000 000 000 000 m.Кој од записите е точен?

9461 Х 10^15 km

ERROR!

9461 Х 10^ 12 km

946.1 Х 10^15 km

ERROR!

СЛЕДНО

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

ТОЧНО!

0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

КВИЗ - МНОГУ ГОЛЕМИ И МНОГУ МАЛИ БРОЕВИ

РЕЗУЛТАТИ

0/5Биди внимателен, ќе мора повторно да ја учиш лекцијата од почеток.Задолжително побарај помош.

2/5Покажуваш знаење но потребно е многу повеќе. Потруди се, можеш повеќе.

3/5Покажуваш знаење и разбирање, но потруди се, кога си научил вака, можеш и многу повеќе.

5/5Браво!Честитки. Вака учат најдобрите. Биди секогаш дел од нив.

4/5На чекор до врвот. Вредно потрудисе, ти недостасува само уште еден чекор и ќе бидеш најдобар.

1/5Биди внимателен, можеш, но ќе треба лекцијата да ја проучиш од почеток.Побарај помош.

КОРИСТЕНИ РЕСУРСИ

01

02

https://brilliant.org /wiki/very-small-numbers/#

https://www.mathsisfun.com/definitions/standard-form-numbers-.html

Честитки!

За вложениот труд и новите знаења.