Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Микола Руденко

феномен у світовій науці

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Наукова бібліотека ім. М. В. Довнар-Запольського

Л. Я. Корнійчук

РУДЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ

(19 ГРУДНЯ 1920 – 1 КВІТНЯ 2004) –
УКРАЇНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ (ФІЛОСОФ, ЕКОНОМІСТ),
ПИСЬМЕННИК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ.

"М. Руденко … створив економіко-філософську систему, яка є важливим внеском у розвиток національної та світової економічної думки"

С. М. Злупко

"Дослідження М. Руденка спрямоване, головним чином, проти марксизму і тоталітаризму, але своїми концептуальними засадами зорієнтоване у майбутнє"

В. О. Шевчук

"Істотною особливістю доробку М. Руденка є те, що він розвивав царину наукової думки, дотримання критеріїв якої забезпечує вихід України та світового співтовариства на шлях поступу"

330.8
Р83

Руденко М.
Енергія прогресу / Микола Руденко ; [передм. Б. Юлійника]. – Київ : Журналіст України, 2008. – 716 с.

Руденко М.

Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології / Микола Руденко ; упоряд. Р. А. Руденко ; [передм. В. О. Шевчука]. – Київ : КЛІО, 2015. – 680 с.

330.8
Р83

8У2
Р83

Руденко М.
Найбільше диво – життя : спогади / М. Руденко. – Київ ; Едмонтон ; Торонто : Канад. Ін-т Укр. Студій : Вид-во ТАКСОН, 1998. – 558 с.

330.8
У45

Руденко М.
Формула енергії прогресу як світова константа / М. Руденко // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 679–694.

330.1
Ф50

Власенко І. М.
Формула життя Миколи Руденка / І. М. Власенко // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», громадська орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського». – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 217–222.

330.8
К67

Корнійчук Л. Я.
М. Д. Руденко (1920–2004) / Л. Я. Корнійчук,
В. О. Шевчук // Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 54–65.

8У2
М69

Михайлюта О. О.
Відкриття Миколи Руденка / Олександр Михайлюта. – Київ, 2010. – 295 с.

Дякуємо за увагу!