Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

PolskiIstnieją różne modele wyjaśniające, na czym polega zrównoważony rozwój. Ich wspólną cechą jest wskazywanie na różne wymiary zrównoważonego rozwoju.Model trzech filarówProstym i ciągle jeszcze często stosowanym modelem jest model trzech filarów. Pokazuje on, że celem zrównoważonego rozwoju nie jest tylko ochrona środowiska. Zrównoważony rozwój powinien bowiem uwzględniać aspekty ekonomiczne (dobrobyt, wzrost etc.), ekologiczne (ochrona środowiska, różnorodność gatunków) oraz społeczne (sprawiedliwość, równouprawnienie etc.). Jednocześnie model ten sugeruje, że wszystkie trzy wymiary mają takie samo znaczenie i mogą się wzajemnie zastępować.Dlatego w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) wykorzystuje się zwykle inne modele. Ja w swojej pracy opieram się na przykład na modelu sferycznym. Czym różni się on od poprzedniego?Po pierwsze środowisko naturalne / ekosfera zostały w nim przedstawione jako większe, ponieważ natura stanowi fundament życia. To w niej osadzono społeczeństwo i potrzeby człowieka wynikające ze współżycia z innymi.Z kolei w wymiarze społecznym umieszczono gospodarkę jako formę wymiany towarów i usług.Ponadto model obejmuje także czwarty wymiar – kulturę, a więc tradycje, wartości i sposób, w jaki odnosimy się do siebie. Funkcjonuje ona pomiędzy pozostałymi wymiarami. I właśnie gdy chcemy nasze społeczeństwa ukształtować w zdecydowanie bardziej zrównoważony sposób – często mówi się w tym kontekście o wielkiej transformacji – istotne staje się przewartościowanie. (Źródło: LAG Brandenburg 2017, str. 16)Model sferyczny z 4 wymiaramiKolejnym szeroko rozpowszechnionym modelem wyjaśniającym, czym jest zrównoważony rozwój, jest model granic planetarnych (planetary boundaries). Pokazuje on ostateczne – a więc nie podlegające jakimkolwiek negocjacjom – granice środowiskowe dla systemu Ziemi, a tym samym wyznacza granice swobody naszych działań. Jeżeli (w przyszłości) przekroczymy te granice, będzie to oznaczało zagrożenie dla stabilności całego ekosystemu stanowiącego podstawę naszego życia. Model granic planetarnych został opracowany w 2009 r. przez grupę naukowców zajmujących się systemem Ziemi i środowiskiem, m.in. Johana Rockströma (Stockholm Resilience Centre) i Joachima Schellnhubera (Poczdamski Instytut Badań nad Skutkami Zmian Klimatycznych). Koncepcja granic planetarnych odgrywa istotną rolę np. w międzynarodowej polityce klimatycznej, w której odpowiada za wyznaczenie progu 2 stopni ocieplenia. Model pokazuje, że w niektórych dziedzinach, takich jak wymieranie gatunków (m.in. na skutek wycinki lasów, zanieczyszczenia mórz), obieg azotu w przyrodzie (m.in. na skutek stosowania nawozów w rolnictwie, emisji gazów przemysłowych) oraz kryzys klimatyczny (m.in. wywołany przez transport samochodowy, ogrzewanie budynków i pożary lasów) granice zostały już przekroczone. (Źródło: Wikipedia 2020)Model granic planetarnychDeutschEs gibt verschiedene Modelle, die nachhaltige Entwicklung erklären. Sie haben gemein, dass sie verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit zeigen.Säulenmodell mit 3 DimensionenEin einfaches und immer noch oft verwendetes ist das Säulenmodell. Es zeigt, dass es bei Nachhaltigkeit nicht nur um Umweltschutz geht. Vielmehr soll eine nachhaltige Entwicklung wirtschaftliche (Wohlstand, Entwicklung etc.), ökologische (Umweltschutz, Artenvielfalt) und soziale Aspekte (Gerechtigkeit, Gleichberechtigung etc.) berücksichtigen. Das Modell suggeriert allerdings, dass alle drei Dimensionen gleich wichtig sind und einander ersetzen können.Daher wird in der BNE lieber ein anderes Modell verwendet. Ich arbeite bspw. mit Schalenmodell. Was ist darin anders?Zum einen wird die Umwelt/Ökosphäre größer dargestellt. Denn die Natur bildet die Grundlage für das Leben. Darin eingebettet ist die Gesellschaft und die Bedürfnisse von Menschen in ihrem Zusammenleben.Wiederum darin eingebettet ist dieWirtschaft als Form, wie sie Waren und Dienstleistungen austauschen.Darüber hinaus umfasst das Modell auch Kultur als Dimension, also Traditionen, Werte und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Sie wirkt zwischen den Dimensionen. Gerade wenn wir unsere Gesellschaften umfassend nachhaltiger gestalten – hier sprechen viele von der große Transformation – ist ein Wertewandel wichtig. (Quelle: LAG Brandenburg 2017, S. 16)Schalenmodell mit 4 DimensionenEin weiteres verbreitetes Modell, das Nachhaltigkeit erklärt ist das Modell der Planetaren Grenzen (planetary boundaries). Es zeigt die absoluten, also nicht verhandelbaren ökologischen Grenzen der Erde und zeigt somit unseren Handlungsspielraum auf. Wenn wir diese Grenzen (künftig) überschreiten, gefährden wir die Stabilität des Ökosystems und damit unsere Lebensgrundlage. Das Modell wurde 2009 von einer Gruppe internationaler Erdsystem- und Umweltwissenschaftler wie Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) und Joachim Schellnhuber (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) entwickelt. Das Konzept der planetaren Grenzen spielt bspw. auch in der internationalen Klimapolitik mit dem 2 Grad Ziel eine wichtige Rolle. Das Modell zeigt, dass wir beim Artensterben (u. a. durch Abholzung von Wäldern, Verschmutzung der Meere), dem Stickstoffkreislauf (u. a. durch Düngung in der Landwirtschaft, Abgase aus der Industrie) und der Klimakrise (u. a. durch Verkehr, Heizen und Waldbrände) bereits Belastungsgrenzen überschritten haben. (Quelle: Wikipedia 2020)Modell Planetarer Grenzen

PolskiCzym jest zrównoważony rozwójNajbardziej znana definicja zrównoważonego rozwoju powstała w komisji Gro Harlem Brundtland w 1987 r. Komisja – nazywana też Światową Komisją ds. Środowiska i Rozwoju – opublikowała wtedy raport pt. „Nasza Wspólna Przyszłość”, który wywołał światową dyskusję i zogniskował uwagę opinii publicznej na problematyce zrównoważonego rozwoju.Jak brzmiała ta definicja? „Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.” (Raport Brundlandt 1987 r.)A skąd nazwa raportu? To proste: Gro Harlem Brundlandt to była premier Norwegii, która przewodniczyła pracom komisji.Gro Harlem BrundtlandDeutschWas ist nachhaltige Entwicklung?Die bekannteste Definition von nachhaltiger Entwicklung stammt von der Brundtland-Kommission aus dem Jahr 1987. Die Kommission - auch Weltkommission für Umwelt und Entwicklung genannt - veröffentlichte damals den Report "Unsere gemeinsame Zukunft“. Er gab den Anstoß für einen weltweiten Diskurs und öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit.Wie lautet die Definition? Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Brundtland-Bericht 1987).Und warum Brundtland? Ganz einfach: Gro Harlem Brundtland ist eine ehemalige norwegische Ministerpräsidentin und sie hatte den Vorsitz der Kommission.

PolskiCo to jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju?Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w skrócie EZR, to koncepcja edukacji.Skąd wywodzi się EZR?EZR łączyedukację z zakresu ochrony środowiska i polityki rozwoju, edukację obywatelską, nauczanie globalne, wychowanie dla pokoju, edukację interkulturową oraz naukę zdrowego stylu życia.Do kogo jest skierowana EZR?EZR jest adresowana do wszystkich. Uczy dzieci, młodzież i dorosłych, jak myśleć i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim jednak zwraca się do dzieci i ludzi młodych.Co składa się na EZR?EZR obejmuje aspekty ekologiczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i globalne(zob. definicję zrównoważonego rozwoju).Co jest celem EZR?Celem EZR jest wsparcie dążenia do globalnej przemiany rozumianej jako sprawiedliwość globalna, przestrzeganie praw człowieka, pokój, rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego, akceptacja różnorodnych tożsamości i koncepcji życiowych oraz szczęśliwa egzystencja wszystkich ludzi i przyszłych pokoleń. EZR przygotowuje ludzi do aktywnego udziału w budowaniu swoich społeczeństw w duchu poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za sytuację na całym globie.Jak EZR chce to osiągnąć?EZR uczy podejmowania decyzji dotyczących przyszłości w taki sposób, by umożliwić ocenę, jak nasze działanie będzie wpływać na przyszłe pokolenia lub życie w innych regionach świata.Zdobycie takich umiejętności opiera się na rozwinięciu kompetencji w zakresie kształtowania własnego otoczenia i przekazaniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska oraz związkach zachodzących pomiędzy działaniem na poziomie lokalnym i sytuacją globalną. Chodzi przy tym nie tylko o wiedzę, ale także o uczucia, etykę, postępowanie i motywację. W sumie EZR obejmuje 12 kompetencji, które sięgają od umiejętności współpracy (wspólne planowanie & działania) poprzez antycypację (perspektywiczną analizę & ocenę) aż po radzenie sobie w bardzo skomplikowanych sytuacjach (zagrożenia, niepewność, pandemia).Na czym polega ogólnoświatowa perspektywa EZR?Ważnymi punktami odniesienia w tych wszystkich obszarach sącele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals), uchwalone przez ONZ w 2015 r. Dotyczą one wszystkich krajów na świecie, a nie tylko ich części, np. tylko państw najsłabiej rozwiniętych.17 celów zrównoważonego rozwoju ONZDeutschWas ist Bildung für nachhaltige Entwicklung?Bildung für nachhaltige Entwicklung - oder kurz BNE - ist ein BildungskonzeptWoher kommt’s?In der BNE laufen Ansätze der Umweltbildung, der politischen und entwicklungspolitischen Bildung, des globalen Lernens, der der Friedenserziehung und der interkulturellen Bildung sowie Gesundheitserziehung zusammen.Für wen ist BNE?BNE ist für alle. Es vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln. Die meisten Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche.Was gehört dazu?BNE umfasst ökologische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und globale Aspekte (s. Beschreibung von Nachhaltigkeit).Was will BNE?Sie will zu einer globalen Veränderung im Sinne globaler Gerechtigkeit, der Verwirklichung von Menschenrechten, Frieden, umweltgerechter Entwicklung, der Akzeptanz vielfältiger Identitäten und Lebensentwürfe und eines guten Lebens für alle Menschen und zukünftiger Generationen beitragen. BNE befähigt Menschen, ihre Gesellschaft im Sinne weltbürgerlicher Verantwortung aktiv mitzugestalten.Wie macht sie das?Sie versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschät­zen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt.Grundlagen für diese Befähigung sind die Vermittlung von Gestaltungskompetenz und Wissen über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und lokal-globale Beziehungen. Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Gefühle, Ethik, Verhalten und Motivation. Insgesamt umfasst BNE 12 Gestaltungskompetenzen: Sie reichen von Kooperation (mit anderen planen & handeln), über Antizipation (vorausschauend analysieren & beurteilen) bis zum Umgang mit überkomplexen Situationen (Risiken, Unsicherheiten.. Corona)Wo steckt das Weltweite in der BNE?Wichtiger Bezugspunkt bei all dem sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals). 2015 von den VN verabschiedet, gelten sie für alle Länder der Welt und nicht nur für einen Teil, die wenig entwickelten.Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der VN

PolskiDlaczego takie tło?Czy już kiedyś widzieli Państwo to zdjęcie?Jest to zdjęcie NASA zatytułowane „Earthrise” (Wschód Ziemi). Zrobił je astronauta William Anders 24 grudnia 1968 r. podczas trwania misji Apollo 8. Gdy zobaczył Ziemię, powiedział: „O mój Boże! Zobaczcie ten widok! Ziemia nadchodzi. To jest piękne!“Tygodnik „Time“ umieścił „Wschód Ziemi” na liście „100 najbardziej wpływowych zdjęć w historii“. W uzasadnieniu swojej decyzji kuratorzy wystawy napisali: „To zdjęcie jest naszą pierwszą kolorową fotografią Ziemi zrobioną spoza jej powierzchni i przyczyniło się do powstania ruchu na rzecz ochrony środowiska naturalnego.” Ponadto „Earthrise” pokazał ludziom, że w zimnym i groźnym wszechświecie ludzkość „ma się jednak bardzo dobrze”.Źródło: WikipediaDeutschWarum dieser Hintergrund?Haben Sie dieses Bild schonmal gesehen?Es heißt Earthrise (Erdaufgang) und ist ein NASA-Foto. Der amerikanische Astronaut William Anders hat es am 24. Dezember 1968 während des Fluges von Apollo 8 aufgenommen. Als er die Erde sah, sagte er:„Oh, mein Gott!Seht euch dieses Bild da an! Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön!“Das Time Magazine nahm Earthrise in seine Auswahl der "100 einflussreichsten Fotografien der Geschichte" auf. Zur Begründung schrieben die Kuratoren: „Das Bild ist unser erster farbiger Blick auf die Erde von außerhalb und es hat zur Entstehung der Umweltbewegung beigetragen.“ Außerdem habe „Earthrise“ den Menschen gezeigt, dass es der Menschheit in einem kalten und gefährlichen Kosmos doch „sehr gut“ gehe.Quelle: Wikipedia