Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Główne cele działalności rządu

[...] Można w miarę potrzeby w rozmowach precyzować cele naszego rządu, jak następuje:

a. Poprzez energiczną akcję i stałe wysiłki utrzymywać kontakt jak najbliższy z narodem [...].

b. Prowadzić aktywnie dalszą walkę zbrojną na lądzie, na morzu i w powietrzu przy boku Francji i Anglii jako pełnoprawne państwo sojusznicze.

c. Poprzez stały i bliski kontakt i współpracę z aliantami tak opracować i uzgodnić warunki przyszłego pokoju… [w którym] silna, demokratyczna Polska, o bezpiecznych granicach, jest warunkiem niezbędnym.

d. Polityka sojusznicza Rządu Polskiego jest przede wszystkim szczera. Dąży ona do coraz to głębszego ustalenia współpracy z demokracjami Zachodu, pozyskania ich poparcia dla naszych celów wojennych, stwierdzając naszą niezależność polityczną, zbieżność celów i zasad politycznych z aliantami.

  1. Na dalszą metę nasza akcja dyplomatyczna ma na celu [...]:

a. Dążenia do zbliżenia i poprawy stosunków z Czechami i Słowakami oraz Litwą. W tym celu Pan Minister, jak również Pan Premier Sikorski nawiązali kontakty z miarodajnymi przedstawicielami czeskimi i słowackimi. Pan Minister nawiązał stosunki z posłem litewskim Klimasem. [...]

f. Unikanie, by na terenie Ligi Narodów Sowiety mogły uzyskać grunt podatny dla swej propagandy i dla urabiania opinii brytyjskiej i francuskiej w kierunku dla interesów Polski szkodliwym [...]

Nota o zerwaniu stosunków dyplomatycznych

Moskwa, 25 kwietnia 1943 roku

Panie Ambasadorze!

[...]

Wroga Związkowi Sowieckiemu, oszczercza kampania podjęta przez niemieckich faszystów w związku z zabiciem przez nich na terenie okupowanym przez wojska niemieckie w rejonie Smoleńska polskich oficerów, została natychmiast podchwycona przez Rząd Polski i jest podsycana na wszelkie sposoby przez oficjalną polską prasę. Rząd Polski nie tylko nie dał odporu podłym faszystowskim oszczerstwom, rzuconym na ZSSR, lecz nawet nie uznał za potrzebne zwrócenie się do Rządu Sowieckiego z jakimikolwiek pytaniami, czy o wyjaśnienia w tej sprawie.

Władze hitlerowskie, popełniwszy na polskich oficerach potworną zbrodnię, grają komedię dochodzenia, w inscenizacji której wykorzystały dobrane przez siebie polskie, profaszystowskie elementy w okupowanej Polsce, gdzie wszyscy znajdują się pod butem Hitlera i gdzie uczciwy Polak nie może się otwarcie wypowiadać.

Zarówno Rząd Polski, jak i rząd hitlerowski wciągnęły do „dochodzenia” Międzynarodowy Czerwony Krzyż, zmuszony do wzięcia udziału w tej dochodzeniowej komedii, której reżyserem okazuje się być Hitler. W warunkach terrorystycznego reżimu, z jego szubienicami i masowym wyniszczaniem spokojnej ludności. Zrozumiałe, że takie „dochodzenie”, prowadzone za plecami Rządu Sowieckiego, nie może wzbudzać zaufania ludzi posiadających choć odrobinę uczciwości.

Fakt, że wroga kampania przeciw Związkowi Sowieckiemu podjęta została jednocześnie w niemieckiej i polskiej prasie oraz prowadzona jest na jednej i tej samej płaszczyźnie – ten fakt nie pozostawia wątpliwości, że między wrogami aliantów – Hitlerem i Rządem Polskim – istnieje związek i zmowa w prowadzeniu tej wrogiej kampanii.

W czasie, kiedy narody Związku Sowieckiego broczą krwią w ciężkich zmaganiach z hitlerowskimi Niemcami, wytężając wszystkie swoje siły dla rozgromienia wspólnego wroga narodów rosyjskiego i polskiego oraz wszystkich pokój miłujących, demokratycznych krajów, Rząd Polski, dogadzając tyranii Hitlera, zadaje Związkowi Sowieckiemu zdradziecki cios.

Rządowi Sowieckiemu jest wiadomym, że ta wroga kampania przeciw Związkowi Sowieckiemu podjęta została przez Rząd Polski po to, aby wyzyskać oszczercze hitlerowskie fałszerstwa dla wywarcia nacisku na Rząd Sowiecki, w celu wydarcia od niego ustępstw terytorialnych kosztem interesów sowieckiej Ukrainy, sowieckiej Białorusi i sowieckiej Litwy.

Wszystkie te okoliczności zmuszają Rząd Sowiecki do uznania, że obecny Rząd Polski, stoczywszy się na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał czynnie sojusznicze stosunki z ZSSR i stanął na stanowisku wrogim do Związku Sowieckiego.

Na podstawie tego Rząd Sowiecki zdecydował o przerwaniu stosunków z Rządem Polskim.