Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Сергій Подолинський – засновник української школи фізичної економії

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Наукова бібліотека
ім. М. В. Довнар-Запольського

Київ
2020

Подолинський Сергій Андрійович

(31 (19) липня 1850 – 12 липня (30 червня) 1891) –
вчений, мислитель, громадський та політичний діяч другої половини XIX ст.,
засновник української школи фізичної економії

"С. А. Подолинський був справді новатором у різних сферах наукової та суспільної діяльності. Він має особливі заслуги перед економічною наукою, відкривши для неї нові, до того невідомі, шляхи розвитку"

Злупко С.

330.8

П44

Подолинський С. А.

Вибрані твори : збірник / С. А. Подолинський ; [упоряд. Л. Я. Корнійчук]. – Київ : КНЕУ, 2000. – 328 с.

94(477)

У45

Подолинський С. А.

Лист С. Подолинського до В. Смірнова 17 травня [1875 р.] // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 6. – С. 333–346.

330.8

П44

Подолинський С. А.

Людська праця і її роля у розподілі енергії / С. А. Подолинський ; [ред. І. А. Черненко]. – Київ, 1997. – 104 с. – (Бібліотечка аспіранта ; вип. 3).

330.8

У45

Подолинськй С. А.

Парова машина / С. Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 189–193.

334

П44

Подолинський С.

Ремесла і фабрики на Україні / зложив С. Подолинський. – Женева, 1880. – 148 с.

330.8

К35

Подолинский С. А.

Труд человека и его отношение к распределению энергии / С. А. Подолинский // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – Москва : ЭКСМО, 2008. – С. 1095–1169. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).

330.8

А76

Апанович О. М.

За плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського / Олена Апанович. – [Севастополь] : Дзвін Севастополя, 1999. – 26 с. – (Бібліотека часопису «Дзвін Севастополя»).

330.8
К67

Корнійчук Л. Я.

Про економічні погляди С. А. Подолинського / Л. Я. Корнійчук // Нариси з історії економічної думки на Україні / АН УРСР, Ін-т економіки ; [відп. ред. Д. Ф. Вірник]. – Київ, 1956. – С. 204–236.

330.8

К67

Корнійчук Л. Я.

Економічні погляди С. А. Подолинського : [монографія] / Л. Я. Корнійчук, І. М. Мешко ; [відп. ред. Д. Ф. Вірник] ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 192 с.

338

І-90

Фещенко В. М.

Видатний вчений-мислитель, економіст-природознавець. До 150-річчя від народження С. А. Подолинського / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. праць / Ін-т екон. НАН України ; відп. ред. Т. І. Дерев’янкін. – Київ, 2000. – Вип. 31–32. –

С. 151–155.

32С
У11

Корнійчук Л. Я.

Сергій Подолинський – видатний український мислитель, вчений, громадсько-політичний діяч / Л. Я. Корнійчук // У майбутнє – в ім’я України! : матеріали III Всесвіт. форуму українців, 18–20 серп. 2001 р. / редкол.: М. Дробноход (голова) [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 165–167.

330.8

У91

Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження С. А. Подолинського, Київ, 7 груд. 2000 року / ред. Л. Я. Корнійчук. – Київ : КНЕУ, 2001. – 160 с.

Корнійчук Л.

Сергій Подолинський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку / Л. Корнійчук // Наука і суспільство. – 2008. – № 9/10. – С. 6–10.

316
Г87

Ущаповський Ю. В.

Фізична економія Сергія Подолинського у площині концепції ноосфери / Ю. В. Ущаповський // Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали X Пленуму Правління Спілки економістів України та Міжнар. наук.-практ. конф. / [за заг. ред. В. В. Оскольського ; упоряд. В. В. Гуменюк] ; Спілка економістів України. – Київ, 2015. – С. 293–297.

Дякуємо за увагу!