Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Żyjemy na wzór jezusa - Kapłana, Proroka i Króla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O Mesjaszu w ranach Talmud przedstawia Mesjasza jako jednego z nędzarzy; który razem z tłumem chorych i żebraków siedzi przy bramie miejskiej. Cały w ranach, obolały i cierpiący, ale bandaże zmienia sobie szybko, gdyż myśli: "Być może będzie mnie ktoś potrzebował, a wtedy muszę być natychmiast do dyspozycji i gotowy do pomocy, i nie mogę się ociągać ani chwili". Wszystko co Bóg ma nam do powiedzenia możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. bp Klaus Hemmerle Chrystus nie jest porządkowym świata. On jest naszą wolnością. Reinhold Schneider Kazimierz Wójtowicz CR, Glosarium, wyd. Alleluja, Kraków 2007 s. 28

Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. Jego dzieło zbawienia nadal dokonuje się w Kościele, ponieważ Chrystus pełni w nim ciągle swoją potrójną misję: kapłańską, prorocką i królewską. Przez chrzest święty każdy chrześcijanin został włączony w tę potrójną misję Chrystusa. Dzięki tej wyjątkowej godności mamy jednocześnie obowiązek naśladować Go. Jako żywe cegiełki jesteśmy przecież mocno złączeni z Panem Jezusem.

Ciekawostka Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny, żeby walczyła o nawrócenie innych ludzi jak dziecię królewskie, czyli żeby się nie bała i nie zrażała trudnościami, bo Bóg, który jest jej Ojcem, zawsze ją wspomoże.

Słowniczek: Misja – zadanie do wykonania; działalność przedstawicieli danej religii, np. głoszenie Ewangelii. Pontyfik (łac. pontifex) budowniczy mostów, to jedno ze starożytnych określeń kapłana, który ma łączyć ludzi z Bogiem, czyli to, co ziemskie, z tym, co boskie. Od tego słowa pochodzi termin „pontyfikat”, czyli okres sprawowania urzędu przez papieża.

  1. Omów potrójną misję Chrystusa w Kościele.
  2. W jaki sposób możesz mieć udział w kapłańskiej misji Chrystusa?
  3. Podaj sytuacje, które świadczą, że uczestniczysz w misji prorockiej Chrystusa.
  4. Jak możesz realizować wezwanie do udziału w misji królewskiej Chrystusa?

1

2

3

Misja prorocka

Misja królewska

Misja kapłańska

Misja królewska to życie w pełnej wolności. Największą niewolą jest grzech. Jezus udowodnił, że grzech nie musi nad nami panować. Nauczył nas, jak możemy walczyć z grzechem i sam pomaga nam w tej walce. Jezus pragnie dla nas wolności dzieci Bożych. Być dzieckiem Boga to być dzieckiem Króla – taka jest prawda o chrześcijaninie. Nasze uczestnictwo w misji królewskiej dokonuje się przez walkę z grzechem, pracę nad własnym uświęceniem i częste korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz przystępowanie do Komunii Świętej.

Misja prorocka to głoszenie Dobrej Nowiny. Pan Jezus przez swoje nauczanie wskazał ludziom drogę do zbawienia. Pouczył, co mamy robić, aby nie zagubić w życiu więzi z Bogiem. Nadal poucza nas przez słowo Boże, które jest głoszone i wyjaśniane w Kościele. Przez nie Jezus wciąż prowadzi nas do Ojca, jak dobry pasterz. Aby uczestniczyć w misji prorockiej należy głosić Ewangelię słowem i życiem wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień, a więc w domu, szkole, pracy. Najlepiej uczynimy to, dając dobry przykład życia zgodnego z Ewangelią.

Misja królewska to życie w pełnej wolności. Największą niewolą jest grzech. Jezus udowodnił, że grzech nie musi nad nami panować. Nauczył nas, jak możemy walczyć z grzechem i sam pomaga nam w tej walce. Jezus pragnie dla nas wolności dzieci Bożych. Być dzieckiem Boga to być dzieckiem Króla – taka jest prawda o chrześcijaninie. Nasze uczestnictwo w misji królewskiej dokonuje się przez walkę z grzechem, pracę nad własnym uświęceniem i częste korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz przystępowanie do Komunii Świętej.

Misja kapłańska wiąże się ze składaniem ofiary Bogu. Pan Jezus uczynił to, umierając na krzyżu, czyli składając Ojcu ofiarę z samego siebie. Przed Chrystusem kapłani składali Bogu w ofierze jakąś rzecz, np. płody roli, zwierzęta, wonności, ale Pan Jezus oddał samego siebie. Dlatego Pismo Święte nazywa Go Najwyższym Kapłanem. Swą Ofiarę Pan Jezus składa Ojcu codziennie podczas Mszy Świętej. Czyni to za zbawienie świata, składając Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Będzie to czynił aż do skończenia świata. W misji kapłańskiej możemy uczestniczyć, gdy ofiarujemy Panu Bogu nasze codzienne życie: to, co w nim dobre i przyjemne, jak również nasze trudności i cierpienia. Powinniśmy przynosić je na Eucharystię i składać w duchu na ołtarzu obok Ciała i Krwi Chrystusa, modląc się, by nasz Ojciec przyjął to, co Mu przynosimy.