Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

С. Подолинський, В. Вернадський, М.Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Наукова бібліотека
ім. М. В. Довнар-Запольського

"Що … до української школи фізичної економії, то слід визнати, що С. Подолинський започаткував, В. Вернадський зробив важливий крок у розвитку цієї школи, а М. Руденко розвинув їхні ідеї, окреслив теоретичні засади школи, дав їй визначення і відповідно сформулював фізичну економію Всесвіту"

Л. Я. Корнійчук

А2006
В75

Воробйова Л. В.

Українська школа фізичної економії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 / Л. В. Воробйова ; [наук. керівник Корнійчук Л. Я.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 15 с.

330.8
К67
Корнійчук Л. Я.

Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – [Розд.] 2 : Прогностичні ідеї фундаторів школи фізичної економії: С. А. Подолинський, В. І. Вернадський, М. Д. Руденко. – С. 34–65.

330.8
К67
Корнійчук Л. Я.

Історія економічної думки України : навч. посіб. / Л. Я. Корнійчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – Розд. 9 : Українська школа фізичної економії. – С. 247–270. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

330.1

Г85

Гринів Л. С.

Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – Розд. 2.4 : Українська школа фізичної економії та її розвиток у дослідженнях С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. – C. 97–113.

330.3

Ф50

Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колект. монографія / [Жук В. М. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2013. – С. 51–92, 372–444.

330.1
Ф50

Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Громадська орг. "Наук. т-во ім. Сергія Подолинського". – Київ : КНЕУ, 2009. – 531 с.

53

Ф50

Воробйова Л. В.

Українська школа фізичної економії / Л. В. Воробйова // Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери : (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2013 р. / ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Ін-т агроекології і природокористування, Ін-т обліку і фінансів [та ін.] ; [відп. ред. Ю. О. Лупенко]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 159–166.

І-90

Васільєва О. С.

Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України / О. С. Васільєва // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І. Д. – Київ, 2016. – № 2(6). – С. 21–26.

330.1
М14

Майбутнє України в гармонії з Природою. – Дніпропетровськ, 2010. – 64 с.

330.3
С83

Шевчук В. О.

Природничі засади безпеки господарювання: фізико-економічні підходи та інтерпретації / В. О. Шевчук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жов. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л. Є. Момотюк (голова) та ін.]. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. – С. 274–276.

Корнійчук Л.

Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 55–63.

Shevchuk V. O.

Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy / V. O. Shevchuk // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2016. – № 4. – P. 76–83.

Дякуємо за увагу!