Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witaj!

wirtualny spacer :)

Podwórko szkolne

klasa 2

sala komputerowa sala plastyczna

klasa 1b

Gabinet wicedyrektora

klasa 1a

sala komputerowa

gabinet dyrektora

sekretariat Gabinet dyrektora

stołówka

Biblioteka

piętro

klasa 8

mgr Joanna GłuchDyrektorjęzyk polski, terapia pedagogicznamgr Joanna ParczykWicedyrektorjęzyk angielskimgr Iwona WalczakDyrektor zajęćpozalekcyjnych i opiekuńczychjęzyk polskimgr Anna Kolarczykedukacja wczesnoszkolna, etykamgr Doborchna Wójcikedukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjnamgr Beata Skotnicaedukacja wczesnoszkolna, informatykamgr Izabela Minuta-Pyśedukacja wczesnoszkolna, techniki szybkiego zapamiętywania i czytaniamgr Beata Barwińskamatematyka, muzykamgr Alina Hoszekjęzyk niemiecki, logopedia, etyka, nauczyciel wspomagającymgr Ewa Siwczykjęzyk polskimgr inż. Bożena Kruktechnika, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowymgr Anita Kocekmatematykamgr Klaudyna Kaczmarekjęzyk angielski, język polskimgr Michał Gruchalskiwychowanie fizycznemgr Maria Baronmatematyka, fizykamgr Grażyna Drewniak-Rączkachemia, biologia, gimnastyka korekcyjnamgr Irena Galilejczykplastykamgr Karolina Gluck-Barańskajęzyk angielskimgr Agnieszka Krawczykwychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagającyPani Renata Kończykwychowawca świetlicymgr Urszula KulejrewalidacjaLopez Vittori Celiajęzyk hiszpańskimgr Marian Moczulskireligia, informatykamgr Piotr Płonkawos, historiamgr Marek Pańtawychowanie fizycznemgr Agnieszka Światowskanauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy, rewalidacjamgr Łukasz Wagageografiamgr Ryszard Zawadzkireligiamgr Maria Żółkiewskahistoria, język angielskimgr Jolanta Zemłabasenmgr Hanna Kurczykbasenmgr Stella Klinner-Hadelkawychowanie fizyczne, edb

sala techniczna

Świetlica

logopedagimnastyka korekcyjna

klasy 3-4

Świetlica

klasy 5-7sala gimnastyczna

Klasa 3b

Klasa 4

klasa 3a

klasa 7a

klasa 5

klasa 6a

klasa 6b

sala gimnastyczna

klasa 7b

NASZA OFERTA

Oferta programowa

Wizja szkoły

WizjaW wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich Jan Paweł II UNESCO 02.06.1980 r.Sylwetka SzkołySpołeczna Szkoła Podstawowa w Chorzowie powstała w roku 1991 z inicjatywy rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom dostęp do nowoczesnej wiedzy zdobywanej przy pomocy nowatorskich metod nauczania, pogłębionej znajomości języków obcych oraz możliwość przebywania w środowisku wychowawczym kształtującym wrażliwość na otaczającą rzeczywistość .W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących, artystycznych i sportowych możliwe jest podnoszenie wymagań edukacyjnych i kształtowanie właściwych wzorców zachowań, dzięki czemu nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów na różnych polach ich aktywności.Nasi uczniowie, zdając ogólnopolskie egzaminy, corocznie uzyskują wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki krajowe i jedne z najwyższych w Chorzowie i województwie śląskim.Świadczenie tak efektywnych usług edukacyjnych możliwe jest tylko dzięki wysokiemu profesjonalizmowi Rady Pedagogicznej, ogromnemu wsparciu ze strony Rodziców oraz ambicji uczniów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że na terenie szkoły podejmowane są działania sprzyjające daleko idącej indywidualizacji nauczania oraz zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa.Oprócz działalności edukacyjnej w naszej szkole ogromny nacisk kładzie się także na organizowanie imprez integrujących środowisko szkolne oraz akcji o charakterze charytatywnym, uwrażliwiających uczniów na problemy współczesnego świata.

Nauczanie zdalne

W jaki sposób jest prowadzona nauka zdalna w naszej szkole?Część zajęć lekcyjnych dla wszystkich klas prowadzona jest codziennie w formie zajęć online. Pozostałe lekcje prowadzone są jako nauczanie zdalne.Plan schematu organizacyjnego nauczania na odległość przedstawiający podział zajęć lekcyjnych na zajęcia online i nauczanie zdalne w kolejnych tygodniach nauki, podawany będzie z wyprzedzeniem w dzienniku Librus w zakładce Ogłoszenia.Zajęcia online prowadzone są na platformie edukacyjnej Microsoft Teams zgodnie z planem nauczania na odległość.Nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie umieszczają na platformie MT zadania dla uczniów danej klasy w zakładce Ogłoszenia i zakładce Zadania. Materiały wykorzystane w czasie zajęć są także publikowane na platformie MT w zakładce Pliki i zakładce Notes Zajęć.Informacje o materiale, które zostanie zrealizowany na danej lekcji, terminach kartkówek i sprawdzianów oraz zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem zadań są także zamieszczane w dzienniku Librus w zakładce Wiadomości oraz w Terminarzu.Nauczyciele kontaktują się z uczniami i ich rodzicami poprzez platformę MT, dziennik elektroniczny Librus oraz w uzasadnionych wypadkach za pomocą poczty mailowej, telefonicznie oraz za pomocą innych komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.

Wyniki egzaminów

Język polski 76% (średnia w kraju 59%)Matematyka 75% (średnia w kraju 46%)Język angielski 91% (średnia w kraju 54 %)

Czesne

Czesne w Społecznej Szkole Podstawowej wynosi 900zł miesięcznieWpisowe - 1200złW przypadku rodzeństwa - drugie i kolejne dziecko płaci połowę czesnego

Zajęcia dodatkowe

Świetlica

Zajęcia opiekuńczeW naszej szkole działają trzy świetlice szkolne:klub dla uczniów klas 1-2, klub 3-4 oraz klub dla uczniów klas 5-8.Zajęcia opiekuńcze rozpoczynają się od godziny 6.30 a kończą o godzinie 17.30.W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji uzdolnień i zainteresowań.Szczególny nacisk kładziemy również na pomoc w odrabianiu zadań domowych.Biorąc udział w zajęciach świetlicowych nasi uczniowie mają okazję dorozwijania umiejętnościwspółpracy w grupie rówieśniczej i nawiązywania udanych relacji interpersonalnych.

klasy 1-3

5 godzin języka angielskiego tygodniowozwiększona liczba zajęć edukacyjnych z przedmiotów kluczowych1 godzina nauki pływania tygodniowozajęcia opiekuńcze od 6.30 do 17.3012 rodzajów bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych do wyboru18 osobowe zespoły klasowejednozmianowość nauczanianowoczesne metody nauczaniazajęcia dydaktyczno-wyrównawczezajęcia logopedycznezajęcia gimnastyki korekcyjnejzajęcia rozwijające zainteresowania uczniówobecność nauczyciela wspomagającegoopieka pedagoga szkolnegoczęste wyjścia i wyjazdy o charakterze kulturalnym i edukacyjnymbezpłatny dojazd do szkoły

klasy 4-8

nauka drugiego języka obcego (do wyboru niemiecki lub hiszpański) od klasy 4zwiększona liczba zajęć edukacyjnych z kluczowych przedmiotów kluczowychzajęcia opiekuńcze od 7.15 do 17.0013 rodzajów bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w tym kółko kulinarne i zajęcia z programowania18 osobowe zespoły klasowejednozmianowość nauczaniatwórcze lekcje i nauka metodą projektudodatkowe zajęcia lekcyjne przygotowujące do egzaminu ósmoklasistyzajęcia dydaktyczno-wyrównawczezajęcia logopedycznezajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniówobecność nauczyciela wspomagającegoopieka pedagoga szkolnegowyjazdy na kilkudniowe wycieczki i Białe Szkołyczęste wyjścia i wyjazdy o charakterze kulturalnym i edukacyjnymbogaty kalendarz imprez szkolnychdojazd do szkoły bezpłatnym busem,

K L A S Y 1 - 3zajęcia plastyczno-technicznezajęcia malarstwa i rysunkuzespół wokalno-taneczny „MIX”zajęcia tanecznegry i zabawy ruchowegimnastyka korekcyjnakółko informatycznekółko szachowekółko nauki szybkiego czytaniaszkolna gromada zuchowa „Obrońcy Zielonej Planety”K L A S Y 4 - 6gry i zabawy w tereniezajęcia taneczneszkolna drużyna rugbyzajęcia rysunku i malarstwakółko kulinarnekółko turystyczno-krajoznawczekółko szachowekółko informatycznedrużyna harcerskazajęcia programowaniaKlasy 7-8gry i zabawy w tereniezajęcia tanecznezajęcia malarstwa i rysunkukółko informatycznekółko szachowekółko kulinarnekółko geograficzne „Odkrywcy Świata”„Ekonomia na co dzień”