Want to make creations as awesome as this one?

Copia da presentación de información ó claustro. Pódoa facer editable engadindo colaboradores.

Transcript

Proxecto Erasmus+ KA104 SBLENDIDEscuelas que usan elaprendizaje mixtopara dialogar sobre pedagogías interrelacionadas

2 GRUPOSDOCENTES CON EXPERIENCIADOCENTES SEN EXPERIENCIAno ensino semipresencial ou a distancia

As persoas serán seleccionadas mediante unha grella con criterios consensuados

25/10/2020 - 24/08/2022 (22 meses)

DURACIÓN

PERFÍS

SELECCIÓN

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat"

Nombre del autor

SEMINARIO DE FORMACIÓN

- 30h - videoconferencias; reunións- avaliación da formación- recoñecemento de formación- aberto a participantes nas mobilidades e externas ó proxecto

- Aula virtual do proxecto- Canles de Telegram: xeral e das mobilidades- espazo eTwinning- comunicacións por correo electrónico

COMUNICACIÓNS

CADA MOBILIDADE

- Participación nas mobilidades conforme ós criterios básicos establecidos no proxecto.- O CAFI encárgase da loxística

DIFUSIÓN EFORMACIÓN EN CASCADA

- requisito do programa Erasmus- capacitar ás persoas participantes pero tamén ós claustros docentes

AULA VIRTUAL DO PROXECTO

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual/login/index.php

CANLES DE TELEGRAM

Un xeral para o proxecto e varios específicos para cada unha das mobilidades. O primeiro a xa está habilitado e estará aberto ata agosto de 2022. TODO o profesorado das EOI galegas, non só as persoas que participan directamente no programa poden incorporarse a el a través da seguinte ligazón: https://t.me/joinchat/BMR6HRW7QLDbZHZFz4SDuQ .Descargando a aplicación no seu teléfono ou ordenador e entrando na canle, Non mostra os teléfonos das persoas participantes.

A persoa coordinadora deste proxecto no CAFI será Diana Pastoriza, profesora de inglés deEOI e actualmente asesora no Dept. de Formación, Innovación e Internacionalización. Amaiores indícase que colaborarán outras persoas do Dept de Educación Dixital, do Dept deFormación en Centros e dos CFR (en particular das persoas asesoras dos centrosparticipantes).

PERSOAS DE CONTACTO

En cada centro haberá tamén persoas de contacto e/ou coordinadores dos proxectos de internacionalización.EOI de Vilagarcía: Marta Gago (vicedirección)

1. A CREACIÓN DE CURSOS conforme a un modelo estandarizado que cumpla uns criterios mínimos de calidade.2. O acordo respecto a un PROTOCOLO DE TITORIZACIÓN e XESTIÓN dos cursos que calquera docente poida asumir en caso de asignárselle un curso desta modalidade semipresencial.3. A incorporación á rede de formación do profesorado dun MODELO DE FORMACIÓN SOSTIBLE PARA EOI, dentro dunha nova liña de formación en centros que a van necesitar dada a inminencia da implementación do ensino semipresencial o vindeiro curso 2020-21.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTOpara as 10 EEOOII socias:

Mobilidade 2

Marzo/abril 2021Ofertado por: DOREA

+ info

Mobilidade 3

Decembro 2020Ofertado por: NILE

+ info

Mobilidade 1

01

02

Marzo/abril 2021Ofertado por: varios -EDEN Ireland

+ info

Mobilidade 4

Xuño 2021Ofertado por: EDEN online

03

+ info

04

RESUMO DE ACTIVIDADESpáx. I

Aprendizaxe por observación:24 participantes (5 días)Cursos ou actividades de formación estructurada no estranxiero:18 participantes (6 días)42 participantes; 7 países

Mobilidade 6

Febreiro/marzo 2022Ofertado por: U of the Aegean

+ info

Mobilidade 7

05

06

Novembro 2021Ofertado por: PädagogischeHochschule

+ info

Mobilidade 5

xuño 2022Ofertado por: EuropeanSchoolnet

+ info

07

RESUMO DE ACTIVIDADESpáx. II

Aprendizaxe por observación:24 participantes (5 días)Cursos ou actividades de formación estructurada no estranxiero:18 participantes (6 días)42 participantes; 7 países

Diciembre de 2020 (5 días). Consiste en un curso estructurado similar al ofertado por NILE (https://www.nilelt.com/courses/course/27/#course_details) centrado enaspectos avanzados de la integración de contenidos presenciales y trabajo online. Asistirán 6participantes de nivel avanzado , ya que equilibra todos los aspectos de la enseñanzasemipresencial y proporciona la oportunidad de elaborar prototipos y recibir feedback y unaevaluación de los mismos. Hemos hablado con la EOI de Pamplona para que envíen 2participantes de EOI y hemos pactado con NILE un curso adaptado para EOI de duraciónreducida (5 días en lugar de 11).

Mobilidade 1

Decembro 2020Ofertado por: NILE

Marzo/abril de 2021 (5 días). Es un curso ofertado por DOREA (https://dorea.org/erasmuscourses/elearning-online-course-development/). DOREA nos parece una institución que cubre las áreas que necesitamos, proveyendo una actividad formativa de nivel básico que abarca los elementos necesarios para diseñar un curso, desde la generación de ideas, selección de herramientas más apropiadas hasta su integración en un modelo global.

Mobilidade 2

Marzo/abril 2021 Ofertado por: DOREA

Marzo/abril de 2021 (4 días). Esta estancia de observación en Irlanda permitirávisitar varias instituciones que están implementando enseñanza semipresencial con éxito. Dehecho, elegimos estas instituciones porque han expuesto su modelo de buenas prácticas enanteriores ediciones de la conferencia EDEN. Hablamos de la NationalUniversity of Ireland Galway NUI, Griffith College y University College Cork, todas ellasinstituciones que ofrecen cursos de formación en modalidad mixta. Incluiremos en laobservación a Hibernia College, que fue visitada por una delegación del CAFI el pasado juniode 2019, estableciendo una relación de colaboración desde entonces. Nos han dado acceso ados de sus cursos y nosotros a los nuestros y hay un diálogo profesional sostenido. Laobservación de la gestión de estas 4 instituciones diferentes en su acercamiento metodológicoy tipología de alumnado enriquecerá nuestro acercamiento. Teniendo en cuenta queenviaremos a 6 participantes de niveles mixtos (básico y avanzado) podremosrepartir los 6 aspectos en los que cada persona puede centrarse (creación, dinamización,tutorización, gestión,...).

Mobilidade 3

Marzo/abril 2021 Ofertado por: varios

Junio de 2021 (2-3 días). Como explicamos en la Movilidad 1, una vez evaluada su adecuación, se asistirá a este evento que se ha focalizado en anteriores ediciones (https://www.eden-online.org/resources/proceedings-and-book-of-abstracts/) en aspectos como los desafíos del e-learning, el papel del alumnado a distancia o el traslado de los conocimientos y habilidades adquiridas al entorno laboral. Esta es la actividad de carácter más teórico pero muy probablemente con los contenidos más innovadores, de ahí que la consideremos esencial si queremos implementar un modelo de enseñanza semipresencial de excelencia en nuestras EEOOII.

Mobilidade 4

Xuño 2021Ofertado por: EDEN online

Noviembre de 2021 (3 días). Observación en la Pädagogische Hochschule de Viena, donde proporcionan formación a alumnado adulto con especial énfasis en formación del profesorado, que es otro de los trabajos de las EEOOII a través de los Cursos de Actualización Lingüística y Comunicativa así como de los cursos PLATEGA de actualización de perfil lingüístico. Venimos colaborando con esta institución desde hace 4 años en el marco deproyectos Erasmus+ tanto KA1 como KA2.Noviembre de 2021 (3 días). Observación en la Pädagogische Hochschule de Viena, donde proporcionan formación a alumnado adulto con especial énfasis en formación del profesorado, que es otro de los trabajos de las EEOOII a través de los Cursos de Actualización Lingüística y Comunicativa así como de los cursos PLATEGA de actualización de perfil lingüístico. Venimos colaborando con esta institución desde hace 4 años en el marco de proyectos Erasmus+ tanto KA1 como KA2.

Mobilidade 5

Novembro 2021Ofertado por: Pädagogische Hochschule

Febrero/marzo 2022 (3 días). Esta nueva estancia de observación en la University of the Aegean (Grecia), una institución que lleva 10 años impartiendo con éxito un máster sobre enseñanza semipresencial nos permitirá ahondar en la integración de la enseñanza sincrónica y asincrónica así como en los principios pedagógicos a tener en cuenta con alumnado adulto.

Mobilidade 6

Febreiro/marzo 2022Ofertado por: Univ of the Aegean

Junio 2022 (3 días). European Schoolnet (Bélgica) es una institución con gran proyección a nivel europeo y una trayectoria sólida en formación de alumnado adulto. De nuevo, somos colaboradores en el proyecto Erasmus+ KA201-76DB6F04 y ya llevamos trabajando juntos desde hace 5 años.

Mobilidade 7

xuño 2022Ofertado por: European Schoolnet

Establécese o uso da aula virtual para compartir información, asignar tarefas e entregar documentos, marcar o calendario, e o emprego dos foros para comunicacións. Para dar visibilidade ao proxecto, márcase o uso activo e continuado das redes sociais, o Twinspace e as páxinas web dos centros educativos. Todos estes recursos permitiranno minimizar o número de REUNIONES PRESENCIAIS (ou videoconferencias grupais) que nos gustaría limitar a 10 de carácter obrigatorio (entre outubro de 2020 e agosto de 2022). Estas artellaranse dentro dun seminario de 30 horas de carácter anual para que tanto o persoal asesor da rede de formación (CAFI e CFR) e os docentes participantes poidan ter unha franxa horaria para o traballo específico neste proxecto e recibir un recoñemento en forma de horas de formación.

XESTIÓN (I)

A inicios do mes de outubro de 2020 , na primeira reunión, asinarase o CONVENIO, detallando as funcións de cada un dos socios. O proxecto contempla que cada grupo de docentes participantes nas movilidades asuma o liderado das actividades anteriores e posteriores . Para ser máis eficientes e minimizar os desprazamentos, crearanse “nodos de traballo” (Lugo, Ourense, Pontevedra, Coruña) que permitan establecer un sistema de colaboración aglutinando os centros por proximidade xeográfica.Tamén se impartirá unha formación inicial sobre aspectos prácticos e de xestión de proxectos KA1 por parte de persoal asesor do CAFI e coordinador dos actuais consorcios. Esta sesión adicarase a axudar aos participantes a cubrir o currículum vitae Europass, abrir ou actualizar contas eTwinning e repasar o calendario de actividades e estrutura do traballo.

XESTIÓN (II)

A segunda reunión terá lugar arredor de abril-maio de 2021 , despois das dúas primeras mobilidades, para facer o seguimento e revisión feito ata esa data, concretando detalles de cara á terceira mobilidade. A última sesión presencial levarase a cabo en decembro 2021-xaneiro de 2022 para revisar a fondo o informe final facendo un balance da experiencia e unha prospección de futuro. Ademais destas reunións, antes de cada mobilidade haberá outra para planificar a mesma e despois outra para compartir as boas prácticas detectadas, así como para facer unha avaliación da mobilidade e dos instrumentos de valoración empregados (rúbrica de observación).

XESTIÓN (III)

Validación

A participación no seminario de formación asociado ao proxecto SBLENDID estará aberto a todo o profesorado dos claustros das diferentes EEOOII, independentemente de se participan nas mobilidades ou non. Os que cumpran cos criterios establecidos para esta modalidade de formación en centros (asistencia e participación en polo menos o 85% das actividades) recibirán un certificado de 30 horas emitido pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Grazas pola vosa atención!

Para máis información, consultar o resumo do proxecto posto a disposición dos claustros