Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

תרבות פוליטית דמוקרטית

סובלנות-פלורליזם-הסכמיות

מתוך אתר נציבות המדינה

”תרבות״ היא סך של ידע, ערכים, אמונה, מוסר, חוק ומנהגים, שאדם רוכש בהיותו חלק מהחברה, ועל פיהם הוא קובע את אורח חייו והתנהגותו. ”תרבות פוליטית״ היא חלק מן התרבות של כל חברה. כלומר, סך הערכים והנורמות, כללי המשחק וכללי ההתנהגות ביחס למערכות השלטון והפוליטיקה במדינה הם התרבות הפוליטית שלה. (מתוך ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל עמ' 249-250) תרבות פוליטית דמוקרטית כוללת ערכים מרכזיים שמגדירים את התרבות הדמוקרטית של מדינה וחברה מסוימים. לעקרונות דמוקרטיים כמו סובלנות, פלורליזם והסכמיות יש משמעות ערכית רבה בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.

צילום: מוחמד אלנברי, דוברות מד"א הצג את עקרון הסובלנות.הסבר כיצד עקרון הסובלנות בא לידי ביטוי בתמונה

צפו בסרטון, הקשיבו למילות השיר 'חברים בכל מיני צבעים' וענו:האם השיר מבטא סובלנות או פלורליזם? נמקו תשובתכם.https://youtu.be/gGTB9sRdlSk

”תרבות״ היא סך של ידע, ערכים, אמונה, מוסר, חוק ומנהגים, שאדם רוכש בהיותו חלק מהחברה, ועל פיהם הוא קובע את אורח חייו והתנהגותו. ”תרבות פוליטית״ היא חלק מן התרבות של כל חברה. כלומר, סך הערכים והנורמות, כללי המשחק וכללי ההתנהגות ביחס למערכות השלטון והפוליטיקה במדינה הם התרבות הפוליטית שלה. (להיות אזרחים בישראל עמ' 249-250) תרבות פוליטית דמוקרטית כוללת ערכים מרכזיים שמגדירים את התרבות הדמוקרטית של מדינה וחברה מסוימים. לעקרונות דמוקרטיים כמו סובלנות, פלורליזם והסכמיות יש משמעות ערכית רבה בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.

הפלורליזם הוא ערך שפירושו ריבוי והכרה מעשית ומוסרית בזכות קיומם של קבוצות, דעות, השקפות, צרכים ורצונות שונים בחברה - ובחשיבות קיומם, עידודם והתמיכה בהם. כלומר פלורליזם אינו רק תיאור מציאות בחברה מסוימת שיש בה מגוון וריבוי אלא זהו ערך שהחברה הפלורליסטית רואה בו דבר רצוי. למגוון ולריבוי יש משמעות ערכית. במדינה דמוקרטית, שהקבוצות המרכיבות אותה שונות זו מזו מבחינות רבות, הפלורליזם מאפשר לקבוצות הנבדלות זו מזו לשמור על זהותן הייחודית, ומאפשר לקבוצות השונות להתקיים - תוך שמירה על המשותף בין הקבוצות השונות. אדם בעל תפיסה פלורליסטית תומך ומעודד את אפשרות הביטוי של קבוצות שונות, בעלות עמדות מגוונות. (להיות אזרחים בישראל עמ' 158).

סובלנות היא ערך מוסרי, שמשמעותו היא הנכונות של אדם (או קבוצה) להתייחס בכבוד ובהבנה כלפי השונים ממנו מבחינה חברתית, תרבותית, אידיאולוגית או דתית - גם אם אינו מסכים עם דעותיהם, התנהגותם או אמונתם, ולמרות שאינו מקבל את עמדתם. מקורה של המילה בשורש ס.ב.ל, שפירושו לסבול ולהתענות, אך הכוונה כאן איננה, כמובן, לסבל פיזי, אלא ”לסבול״ דעות, אמונות והשקפות עולם המעוררות התנגדות ואי-נוחות. ויותר מכך: הנכונות לסבול התנהגויות ומעשים של הזולת אשר אינם הולמים את השקפת עולמנו.(להיות אזרחים בישראל עמ' 158).

הסכמיות - בבסיס של חברה דמוקרטית סובלנית ופלורליסטית קיימת הסכמה רחבה (קונסנזוס) של האזרחים והקבוצות במדינה על נושאים מהותיים, כמו קיום המדינה, הגדרת אופייה וכללי המשחק הפוליטיים. הסכמה המבטאת את עקרון ההסכמיות.כלומר ההסכמיות כולל את ההסכמה על עצם קיום המדינה ועל גבולותיה הגאוגרפיים והחוקיים, המסגרת החוקית. הסכמה על צורת המשטר ועל אופי המדינה, כלומר תמיכה בהיותה מדינה דמוקרטית וקבלה של כללי המשחק הדמוקרטיים. קבלת השלטון שנבחר בבחירות דמוקרטיות כשלטון לגיטימי. הסכמה רחבה על ערכים מרכזיים תורמת ליציבות החברה והמשטר הדמוקרטיים.

מה בין סובלנות לפלורליזם?סובלנות ופלורליזם מעידים זה על קיומו של זה. כלומר בחברה סובלנית יש מקום לפלורליזם, ובחברה פלורליסטית כנראה שיש סובלנות. הערכים האלה משלימים זה את זה.אבל ערכים אלה גם מובחנים זה מזה. האדם הסבלן מוכן לסבול את ה'אחר' השונה ממנו. אבל הוא לא בהכרח מקבל את שונותו. הסבלן מכיר בכך שאדם אחר חושב אחרת ממנו ובזכותו להביע את שונותו אבל הוא לא מקבל את תוכן דבריו. לעומת זאת, הפלורליסט מכיר בשונות ובערך שיש בה. כלומר הפלורליסט חושב אחרת מאדם מסוים אבל מכיר בערך שיש בדעה השונה. זוהי מדרגה גבוהה יותר של קבלת ה'אחר'. מוכן לסבול זו מדרגה אחת ורואה ערך בדבריו של האחר זו מדרגה נוספת. הפלורליזם מכיר בכך שהשונות והמגוון מעשירים את החברה. יש מה ללמוד מתרבויות ודעות שונות.

שאלות מבגרויות קודמות לתרגולבאחת המדינות פרסמה רשות הדואר חוברת הנחיות בנושא הנפקת בולים חדשים. בחוברת נאמר כי רצוי שהאיורים על גבי הבולים החדשים יהיו מגוונים ויתבססו על נושאים המייחדים קבוצות שונות באוכלוסיה, כגון תלבושות עממיות, טקסים ומאכלים אופייניים לקבוצות שונות. ציין והצג עיקרון דמוקרטי שבא לידי ביטוי בהנחיות רשות הדואר לבחירת האיורים, הסבר כיצד עקרון דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע. (חורף תשע"א). במגרשי כדורגל נפוצה התופעה שבה אוהדים קוראים קריאות פוגעניות כלפי שחקנים .ההתאחדות לכדורגל החליטה לגבש תכנית למיגור (לחיסול) התופעה. בתכנית שגיבשה ההתאחדות מוצעות דרכי פעולה שונות: מפגשים בין אוהדים לשחקנים מקבוצות יריבות, קריאה מפורשת להימנע מגידופים במגרשי הכדורגל וביציעים, ופנייה למוסדות חינוך בבקשה להקצות שעות לימוד בנושא. (חורף תשע"ד).ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שהנחה את ההתאחדות לכדורגל בגיבוש תכניתה. הסבר את תשובתך לפי הקטע.