Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROTOCOLO COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE O VIRUS

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNSDE LIBROS

AFORO

ORGANIZACIÓNDO ESPAZO

BIBLIOTECA DOCEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

+

+

+

+

+

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

Lavar as mans frecuentemente con desinfectante de mans ou auga e xabrón durante 40 segundos.Evitar o contacto con persoas infectadas.Evitar tocarse os ollos, nariz e boca coas mans sen lavar.Limpar e desinfectar obxectos e superficies que se tocan con frecuencia (picaportes, mesas, cadeiras..).O préstamo de libros ou outro material poderá realizarse pero deberá permanecer ao devolverse en caixas illadas un mínimo de 24 horas.Os libros utilizados por persoas confirmadas coma positivo deberán ser introducidos nunha bolsa de plástico pechada. Unha vez dentro o libro, limpar o exterior da bolsa cun produto viricida (auga e lixivia). Unha vez limpo, manter nunha zona segura durante 14 días.Non se permitirá o uso de xogos que impliquen un uso compartido.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

INFORMACIÓN SOBRE O VIRUS

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

A enfermidade provocada polo COVID-19 pode transmitirse por vía directa ou indirecta.O contaxio directo propágase cando os microorganismos pasan dunha persoa infectada a unha sá, cando se tocan ou contamínanse por secrecións ou feridas da persoa infectada.O contaxio indirecto pode propagarse a través de partículas ao tusir ou esbirrar a través do ar. Poden quedar suspendidas no ar durante 3 horas .Moitas partículas permanecen en superficies próximas, como mesas, libros, cadeiras, andeis... polo que podemos entrar en contacto con obxectos ou superficies contaminadas. Según distintos estudos o virus pode permanecer vivo entre 1 e 4 días en papel e entre 5 e 9 días en plásticos e metais.Para contribuir á súa eliminación é fundamental a desinfección dos distintos espazos e a hixiene persoal das persoas a través da limpeza de mans con auga e xabrón durante polo menos 40 segundos.Os libros NON deben ser desinfectados pois os productos estragaríaos, polo que é preciso gardar nunha caixa, polo menos 24 horas, os que poideran estar expostos ao virus.

ACCIÓNS PARA A MANIPULACIÓN DE MATERIAIS

IMPORTANTE

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINAO RECUNCHO DE NUNO

Para empregar o equipamento informático, cada usuario deberá desinfectar ben as súas mans antes de usalo así como desinfectar adecuadamente o seu posto, ordenador, tablet, lector electrónico, teclado, rato e outros materiais empregados cando abandone o seu posto.Todo os recursos informáticos da biblioteca poderán ser postos a disposición de toda a comunidade educativa en función das necesidades e circunstacias que poidan xurdir.* Todas estas accións quedarán supeditadas a modificacións segundo as instruccións dadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS DE LIBROS

O equipo de biblioteca en colaboración coas titoras elaborará unha "caixa viaxeira" con libros para formar a biblioteca de aula, que se renovará periódicamente.Cada alumno/alumna elexirá o libro que quere levar emprestado da caixa, e a titora anotará os préstamos nunha ficha, que trasladará á súa representante do equipo de biblioteca, quen será a responsable de rexistrar o préstamo en MEIGA.O alumnado poderá escoller tamén títulos que desexa levar a través do Catálogo de opacmeiga, para o que terá que e informar á por escrito/correo electrónico do mesmo á mestra. O representante do ciclo de equipo de biblioteca será quen se encargue de recoller, rexistrar e entregar os libros reservados ao alumnado de dito ciclo.Cada aula terá un lugar habilitado para a devolución de libros e a súa correspondente corentena de 24 horas.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

Préstamos na aula

ORGANIZACIÓN DO ESPAZO

Realizaranse sinalizacións no chan para indicar o sentido de circulación dos usuarios.Faranse sinalizacións no mobiliario para que os usuarios que empreguen a biblioteca manteñan a distancia de seguridade permitida.Estableceranse indicadores de espera para o préstamo de libros así como para entrar na biblioteca.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO

AFORO

A Biblioteca só poderá ser usada ata o 50% do seu aforo e só poderá coincidir un único gupo aula.Cada titoría terá asignada unha hora semanal de uso exclusivo na biblioteca para grupos de como máximo 10 alumnos/as que deberán manter a distancia social recomendada.Suspenderase o uso da biblioteca durante os recreos ata que a situación sanitaria o permita.

BIBLIOTECA DO CEIP P. A CRISTINA O RECUNCHO DE NUNO