Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


cifp anxel casal
recomendacións
Equipo covid

antes de ir ao centro

nas entradas e saídas

nos espazos comúns

SE TES ALGÚN SÍNTOMA

se tes calquera dúbida

1

2

Recorda manter a distancia de seguridade

Circula pola dereita tendo en conta a sinalización que hai nas portas e corredores

Cada grupo ten asignado un horario de entrada e saída nun único punto (se tes dúbidas pregunta ao teu titor/a)

3

4

5

6

nas aulas

cifp.anxel.casal

@edu.xunta.es

881960122

Para calquera dúbida podes:


 1. Preguntar ao profesorado e ao teu titor/a.
 2. Enviar un correo ao enderezo cifp.anxel.casal@edu.xunta.es, ou chamar ao tlf. 881 960 122.


Se se trata dunha dúbida médica, debes poñerte en contacto co teu centro de saúde.


Para obter máis información:

Web Sergas Coronavirus

Evolución da pandemia


Moitas grazas pola túa colaboración.

Maio de 2022

Actualmente atopámonos na chamada "etapa de transición" para o control do SARS-COV-2 no ámbito educativo. Podes ler a comunicación conxunta entre a Consellería de Educación e Sanidade na seguinte web:

https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirusNo caso de ter un resultado positivo na COVID-19, ser un caso sospeitoso ou ter contacto directo cun caso positivo, debes seguir as indicacións do persoal sanitario do teu centro de saúde.


 • Se pola intensidade dos síntomas ou outras circunstancias valoradas por profesionais da saúde, non podes vir ao centro, debes comunicarllo ao teu titor/a.
 • No caso de que poidas vir ao centro educativo, é especialmente recomendable que o espazo se manteña ventilado, manter a distancia de seguridade, o uso de máscara de forma constante e ter en conta todas as medidas de hixiene recomendadas na pandemia.

Ten conta das recomendacións preventivas para os casos sospeitosos

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/6724/05_Recomendacions_preventivas_casos_sopeitosos_COVID-19.pdf

Noutros casos, é importante ter en conta a recomendación xeral do uso das máscaras, xa que o seu uso mostrouse efectivo no control da transmisión do virus:

Ten presente estas directrices sobre o uso das máscaras:


Recoméndase especialmente para casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos o uso de forma constante da máscara e evitar actividades que impliquen quitala sen manter a distancia de seguridade de 1,5 metros con outras persoas (Ex.: comer ou beber en presenza doutras persoas). O uso da máscara nestas situacións debe ir acompañado doutras medidas de prevención como evitar o contacto con persoas de grupos vulnerables e reducir todo o posible as interaccións con outras persoas. Estas recomendacións deberán aplicarse durante 10 días dende inicio de síntomas, dende o diagnóstico (no caso de persoas asintomáticas) ou dende a data do último contacto (no caso de contactos estreitos). En calquera caso debe lembrarse a recomendación xeral de non asistir ao centro educativo se a sintomatoloxía inclúe cadros febrís.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/directrices_mascaras_educacion_21_04_2022.pdf


En xeral recorda as seguintes indicacións:

 1. Evita aglomeracións.
 2. Movete polos pasillos polo lado dereito.
 3. Respeta as horas de entrada e saída asignadas ao teu grupo.
 4. Espera no punto de encontro indicado.


No caso de non chegar puntual a unha entrada:

 1. Espera no punto de encontro a ser recollido por un profesor/a. 1. Mantén as normas xerais recomendadas na pandemia (hixiene de mans, distancia de seguridade, uso de pano de papel ao tusir ou esbirrar...).
 2. Hixieniza a túa mesa e cadeira antes e o remate do seu uso e seguindo as indicacións do/a profesor/a.
 3. Limpa as máns con xel hidroalcohólico antes de usar equipamento informático ou outro material compartido da aula ou taller.
 4. Usa a papeleira diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).
 5. A máscara non é obrigatoria, sendo o seu uso recomendable nos espazos interiores ou cando non poida manterse a distancia de seguridade. E tamén especialmente recomendable en casos sospeitosos, confirmados ou contactos estreitos. En relación ao uso da máscara recorda as seguintes directrices:


Recoméndase especialmente para casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos o uso de forma constante da máscara e evitar actividades que impliquen quitala sen manter a distancia de seguridade de 1,5 metros con outras persoas (Ex.: comer ou beber en presenza doutras persoas). O uso da máscara nestas situacións debe ir acompañado doutras medidas de prevención como evitar o contacto con persoas de grupos vulnerables e reducir todo o posible as interaccións con outras persoas. Estas recomendacións deberán aplicarse durante 10 días dende inicio de síntomas, dende o diagnóstico (no caso de persoas asintomáticas) ou dende a data do último contacto (no caso de contactos estreitos). En calquera caso debe lembrarse a recomendación xeral de non asistir ao centro educativo se a sintomatoloxía inclúe cadros febrís

 1. https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/directrices_mascaras_educacion_21_04_2022.pdf
Segue as indicacións dadas en cada un dos espazos compartidos do centro. Ten en conta en xeral que:


 • Na biblioteca atoparás as normas na súa entrada e na web. Podes solicitar préstamos ao persoal de garda. Mantén o resto de medidas de hixiene.
 • Na cafetería evita as aglomeracións. Colle a consumición para tomala no patio exterior gardando as distancias.
 • No salón de actos, baños...tenta compartir os espazos coa máxima hixiene.
 • Recorda as recomendacións sobre o uso das máscaras.Se mentres estás no centro notas algún dos síntomas compatibles co COVID:


 1. Avisa ao profesor/a co que estés na aula ou ao teu titor/a.
 2. Ponte en contacto co teu centro de saúde, seguindo as indicacións do persoal sanitario.