Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

cifpanxel casalrecomendaciónsEquipo covid

antes de ir ao centro

nas entradas e saídas

nos espazos comúns

SE TES ALGÚN SÍNTOMA

se tes calquera dúbida

1

2

Recorda manter a distancia de seguridadeCircula pola dereita tendo en conta a sinalización que hai nas portas e corredoresCada grupo ten asignado un horario de entrada e saída nun único punto (se tes dúbidas pregunta ao teu titor/a)

3

4

5

6

nas aulas

cifp.anxel.casal@edu.xunta.es881960122

Para calquera dúbida podes:Preguntar ao profesorado e ao teu titor/a.Enviar un correo ao enderezocifp.anxel.casal@edu.xunta.es, ou chamar ao tlf. 881 960 122.Se se trata dunha dúbida médica, debes poñerte en contacto co teu centro de saúde.Para obter máis información:Web Sergas CoronavirusLavado de mans. Sergas.Evolución da pandemia

Manten as normas xerais (hixiene de mans, distancia de seguridade, máscara obrigatoria, uso de pano de papel ao tusir ou esbirrar...)Segue as indicacións do/a profesor/a.Garda o teu material no pupitre dentro de estoxos, carpetas...e identificao.Coloca a roupa no respaldo da túa cadeira.Hixieniza a túa mesa e cadeira antes e o remate do seu uso e seguindo as indicacións do/a profesor/a.Limpa as máns con xel hidroalcohólico antes de usar equipamento informático ou outro material compartido da aula ou taller.Usa a papeleira diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

En xeral recorda as seguintes indicacións:Evita aglomeracións.Moverte polos pasillos polo lado dereito.Respeta as horas de entrada e saída asignadas ao teu grupo.Espera no punto de encontro indicado.No caso de non chegar puntual a unha entrada:Espera no punto de encontro a ser recollido por un profesor/a.

Se mentres estás no centro notas algún dos síntomas compatibles co COVID:Avisa ao profesor/a co que estés na aula ou a un profesor/a de garda se estás nun recreo.Serás acompañado por un/ha profesor/a a unha sala preparada.Dependo da situación chamarase a un familar ou acompañante que nos indiques.É moi importante que te poñas en contacto co teu centro de saúde e sigas as indicacións do persoal sanitario.

Biblioteca:Segue as normas básicas do centro, a sinalización para percorrer os espazos e as indicacións do Equipo de Biblioteca e do profesorado de garda.Poderás usala como sala de estudo ou para a realización de traballo individual.Poderás facer préstamos tendo en conta estas normas de uso:https://es.calameo.com/books/Consulta as novidades na web da BibliotecaCafetería:O espazo está sinalado para coller a túa consumición evitando aglomeracións.É necesario entrar "de un en un" mantendo a distancia de seguridade.Podes levar un termo ou vaso para reducir os envases.Aseos:Utiliza o aseo máis próximo a túa aula.Ten en conta a sinalización de libre/ocupado.

Non debes ir ao centro educativo en ningún dos seguintes catro casos:Se estás en illamento por un positivo.Se estás en cuarentena.Se tes contacto estreito cunha persoa que está en espera da PCR.Se tes síntomas compatibles con COVID-19. Para isto é preciso que fagas todos os días oAUTOTEST.No caso de ter un ou algún dos síntomas deste autotest debes:Comunicar a ausencia e avisar o/a titor/a.Manter illamento preventivo.Pedir cita no centro de saúde (será o/a facultativo/a quen valorará a necesidade ou non de facer proba PCR).