Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

גישות כלכליות חברתיות

גישה ליברליתגישה המדגישה את ערך החירות על פני השוויון החברתי כלכלי.דוגלת בתחרות חופשית ויוזמה פרטית.מעורבות המדינה בכלכלה מועטה.האחריות על החיים הכלכליים מוטלת על הפרט ולא על המדינה, כלומר הפרט אחראי לגורלו והמדינה מעניקה רשת ביטחון לנזקקים, דוגלת במיסוי נמוך.דוגמאות ליישום הגישה: הפרטה, קיצוץ תקציבים חברתיים וצמצום קצבאות.גישה סוציאל דמוקרטיתגישה המדגישה את ערך השוויון החברתי כלכלי, על פני החירות. מקדמת צמצום פערים כלכליים חברתיים, דוגלת במעורבות רבה בתחום החברתי כלכלי. הפרט יכול להישען על המדינה בעת הצורך והיא מבטיחה קיום בסיסי בכבוד לכל אדם. דוגלת במיסוי גבוה.דוגמאות ליישום הגישה: סבסוד/הענקת שירותים חברתיים נרחבים, חקיקה חברתית, הלאמה, מתן קצבאות, שכר מינימום, הגבלת שכר בכירים בחברות ציבוריות בחוק.

הצג שני הבדלים בין הגישה הסוציאל דמוקרטית לגישה הליברלית

לפניך רשימת היגדים - ציין והסבר איזו גישה חברתית כלכלית באה לידי ביטוי בהיגד (גישה ליברלית או גישה סוציאל דמוקרטית)ראש הממשלה הציע למכור את כל המפעלים הממשלתיים ליזמים פרטייםמשרד הרווחה טוען כי יש להגדיל את גובה הקצבאות הניתנות לנכים, אימהות חד הוריות..שר האוצר טוען כי יש להפחית את המיסים הנגבים מהאזרחים למינימוםאין זה מתפקידה של המדינה להתערב בכלכלה במידה רבהמנהלי בתי הספר טוענים כי יש להגדיל את התקציבים המועברים למערכת החינוך על ידי המדינהראשי הערים טוענים כי על המדינה לפעול לצמצום פערים בין המרכז לפריפריהחברת כנסת קוראת לממשלה להפעיל בעצמה את המעונות לנערים עברייניםיש לבטל את השתתפות המדינה במימון הצהרונים

שאלת עמדהארגוני נכים בישראל דורשים להעלות את הקצבאות הניתנות לנכים לגובה שכר המינימום הקבוע בחוק, וזאת ללא קשר למידת המוגבלות של הנכה. יש התומכים בהעלאת הקצבה ויש המתנגדים לכך.הבע את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות - נימוק אחד לעמדתך ונימוק אחד (אחר) לעמדה המנוגדת לשלך.בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:א. טענה - הצג את עמדתך באופן ברור.ב. הנמקת עמדתך - הצגת נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.ג. הנמקת העמדה המנוגדת - הצגת נימוק לעמדה המנוגדת המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.