Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Haz clic para editar este texto

TÍTOL LOREMIPSUM SIT

DESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT

RECORREGUTVIRTUAL

INTRODUCCIÓ A L'ENSD'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural creada amb l’objectiu de prestar un servei públic d'interès com és la producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat. ATL subministra aigua potable en alta a més de 100 municipis, el que representa una població al voltant dels 5 milions d’habitants. És per això que compta amb una àmplia xarxa de distribució. Dins la seva xarxa, ATL disposa de cinc infraestructures de tractament d’aigua: dues plantes dessalinitzadores, la del Llobregat, situada al Prat de Llobregat i la de la Tordera, situada a Blanes i tres estacions de tractament d’aigua potable, una que tracta l’aigua del riu Llobregat i que està situada en el municipi d’Abrera una altra que tracta l’aigua del Ter i que es troba situada en els termes municipals de Cardedeu, la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, i finalment una que tracta l’aigua del Cardener.

5 MILIONS d’habitants

1.800km2

+ 1.000 kmde canonades

64 ESTACIONSde bombament

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

La Dessalinitzadora del Llobregat va entrar en funcionament l’estiu del 2009 per garantir el subministrament d’aigua potable en èpoques de necessitat a partir de la dessalinització d’aigua marina.

ETAPES DEL RECORREGUT VIRTUAL

CAPTACIÓ DE L’AIGUA DE MAR

La planta pot produir 60 hm3/any, el que representen 200 milions de litres d’aigua cada dia, o 2.300 litres per segon amb els que podrien abastir a una ciutat d’un milió d’habitants. El procés emprat per dessalinitzar l’aigua és l’osmosi inversa on per cada 100 litres d’aigua que s’agafen del mar, se n’obtenen 45 d’aigua dolça.

VISTA GENERAL DE LA PLANTA

FLOTACIÓ

FILTRACIÓ OBERTA

FILTRACIÓ TANCADA

OSMOSI INVERSA

POSTRACTAMENT

TANCAMENT

Us convidem a submergir-vos en aquesta visita virtual per descobrir com ho fem per convertir l’aigua de mar en aigua potable.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

CAPTACIÓ D'AIGUA DE MAR

La captació de l’aigua de mar es realitza a través de dues torres situades a 30m de profunditat. Des d’allà, dues canonades de 2,2km porten l’aigua de mar fins a l’estació de bombament situada a la platja. Aquesta impulsa l’aigua fins a la planta dessalinitzadora, situada a 3km.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

VISITA GENERAL DE LA PLANTA

Abans de dessalinitzar l’aigua, a l’edifici d’osmosi, cal fer-li un pretractament que ajudarà a millorar-ne la qualitat. Les etapes del pretractament són: 1. Flotació 2. Filtració oberta 3. Filtració tancada Us convidem a clicar sobre els diferents edificis per descobrir cadascuna de les fases.

2

1

4

8

9

7

5

3

6

En aquesta part de la instal·lació es duu a terme el tractament de l’aigua de rentat dels filtres i de la flotació. Tota aquesta aigua passa per un tractament on es fa una decantació per separar els sòlids, un espessiment dels fangs resultants, una deshidratació i, finalment, s’emmagatzemen en unes sitges des d’on es carreguen en camions que porten aquests fangs fins a abocadors autoritzats.

La salmorra generada durant el procés, que conté gairebé el doble de la concentració de sals que l’aigua de mar, s’envia a la torre de càrrega de l’emissari submarí de la depuradora del Baix Llobregat. Allà es barreja amb l’aigua depurada d’aquesta instal·lació abans d’abocar-la al mar, a 3 km de la costa i a 60 metres de profunditat .

El consum de la instal·lació l’any 2019 va ser de 64.041 MWh. A la planta, aprofitant les cobertes dels edificis, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques que produeixen 1316MWh i que permeten compensar una part del consum energètic de la planta. Això suposa també, un estalvi de 9.034 tones a l’any d’emissions de CO2 .

La planta s’opera de forma autònoma des de l’edifici de control. Aquí també hi trobem un laboratori on es controla la qualitat de l’aigua abans de la seva distribució. A la planta hi treballen entre 25 i 30 persones en tres torns, gràcies a les quals queda garantit el seu funcionament les 24h del dia durant tot l’any. .

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

FLOTACIÓ

El pretractament s’inicia amb l’etapa de flotació. En els 10 tancs plens d’aigua de mar dels que disposa la planta, s’afegeix un reactiu coagulant, el clorur fèrric, que permet aglutinar la matèria orgànica en suspensió en partícules de mida més gran, facilitant així la seva extracció. Mitjançant microbombolles d’aire es fan remuntar aquestes partícules a la superfície des d’on es retiren per un canal lateral. L’aigua clarificada es recupera per la part inferior del tancs.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

FILTRACIÓ OBERTA

L’aigua provinent de la flotació passa als 20 filtres (repartits en 2 edificis). En aquests, s’hi troba una capa de sorra i antracita (carbó amb molt poques impureses) d’1m de gruix. L’aigua, encara salada, es filtra a través d’aquesta capa per gravetat, és l’anomenada filtració oberta. Periòdicament, els filtres es netegen per a retirar les impureses i partícules que hi han quedat retingudes. La neteja es fa a contracorrent, amb aire i aigua.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

FILTRACIÓ TANCADA

Situats a l’exterior, hi ha 20 tancs de color vermell de 18m de longitud i 4m de diàmetre cada un, on es duu a terme la segona etapa de filtració, sent en aquest cas una filtració a pressió o filtració tancada. Al seu interior, hi ha el mateix tipus de material filtrant que en l’etapa anterior (sorra i antracita) però, en aquest cas, l’aigua passa a través d’aquest sota pressió. Periòdicament, els filtres es netegen per retirar les impureses i partícules que hi han quedat retingudes. La neteja es fa a contracorrent, amb aire i aigua.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

OSMOSI INVERSA

En aquesta nau és on realment se separa la sal de l’aigua gràcies al procés anomenat “osmosi inversa”, que és realitzat mitjançant membranes semipermeables. De cada 100L d’aigua de mar, s’aconseguiran 45L d’aigua dolça i 55L d’aigua molt salada, anomenada salmorra.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

L’aigua pretractada entra a la nau d’osmosi a través dels tubs verds i passa per una última filtració: els filtres de cartutx. Dins de cadascun d’aquests tancs de color blau, hi ha 360 cartutxos filtrants, de 5 micres de pas nominal, que actuen com a barrera de protecció de les membranes.

OSMOSI INVERSA

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

OSMOSI INVERSA

A la natura, l’osmosi és un procés pel qual, l’aigua d’una dissolució menys concentrada passa a través d’una membrana semipermeable*, cap a la dissolució més concentrada per igualar les concentracions. És el procés que duen a terme les plantes, per exemple, per obtenir els nutrients del sòl a través de les arrels o l’oxigen que passa a la nostra sang a través de la membrana que tenen les cèl·lules sanguínies.Per dessalinitzar l’aigua necessitem que la solució més concentrada en sals, és a dir, l’aigua de mar, passi a través de la membrana semipermeable cap a la solució menys concentrada per obtenir aigua dolça.

Així doncs, fem el procés invers al procés natural, l’anomenada osmosi inversa. Per poder fer passar l’aigua a través de la membrana, caldrà exercir molta pressió (fins a 70 bars).Les canonades en color verd són les que porten l’aigua de mar pretractada. El 45% de l’aigua de mar s’envia cap a la bomba d’alta pressió (que són els equips de color gris que s’observen davant de cada bastidor). El 55% restant, es condueix cap als bescanviadors de pressió (cilindres de color groc situats al costat de les bombes de pressió). El bescanviadors de pressió permeten estalviar el 50% de l’energia necessària per fer passar l’aigua a través de les membranes.

*Membrana que permet el pas selectiu de certes molècules o ions a través d’ella per difusió.

Bàsicament, s’aprofita l’energia que encara conté la salmorra del final del procés per transmetre-la a l’aigua de mar pretractada que encara ha de passar per les membranes.A cadascun dels 10 bastidors o racks de membranes dels que disposa la planta, l’aigua, procedent de la bomba d’alta pressió i dels bescanviadors de pressió, es dirigeix cap als tubs de color blau, on es troben les membranes.Dins de cada tub blau hi ha set membranes, d’un metre de longitud cadascuna. Les membranes d’osmosi estan enrotllades en espiral al voltant d’un tub central, que és el que recull l’aigua dolça o permeat obtingut al procés

OBSERVEM LA SEGÜENT IMATGE

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

Tub d’entrada d’aigua: transporta l’aigua de mar procedent del pre-tractament fins les bombes d’alta pressió

Tub col·lector de salmorra: recull el 55% de l’aigua de mar que no ha aconseguit atravessar les membranes

Bescanviadors de pressió

Bomba d'alta pressió

Tub de sortida de l'aigua dessalinitzada

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

POSTRACTAMENT

L’aigua dessalinitzada obtinguda a les membranes d’osmosi inversa té una concentració de minerals molt baixa, sent un aigua desequilibrada quant a la seva concentració de sals, el que no la fa apta per al consum humà i s’ha de remineralitzar per aportar els minerals necessaris perquè disposi de les característiques i paràetres exigits per la seva distribuciói abastament de la població. Això s’aconsegueix dosificant diòxid de carboni i posteriorment fent-la passar per un llits amb carbonat càlcic (calcita), aportant l’alcalinitat i calci necessaris.Finalment, se li afegeix hipoclorit sòdic per garantir la seva desinfecció durant el seu viatge fins els dipòsits de cada municipi.

RECORREGUT VIRTUALDESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT

TANCAMENT

Hem arribat al final de la visita virtual, esperem que hagi estat del vostre interès.Recordeu que:

Us animem a dur a terme l’activitat posterior i a calcular la vostra petjada hídrica

L’aigua potable és un bé escàs i costós. Per això, cal fer-ne un bon ús.