Want to make creations as awesome as this one?

Protocolo Covid Familias IES POETA DIAZ CASTRO

Transcript

IES POETA DÍAZ CASTRO (GUITIRIZ)

PROTOCOLO COVID-19

Curso 2020/2021

Familias

"Sos podemos facer moi pouco. Unidos podemos facer moito"

Hellen Keller

06. Tempo de lecer

01. O equipo COVID

02. Medidas de carácter xeral

03. Protocolo de entradas e saídas

04. Nas aulas ordinarias

09. Colaboración das familias

05. A titoría

07. Casos sospeitosos

08. Casos confirmados

11. Comunicación e teledocencia

10. Xestión de abrochos no centro

COORDINADORA Teresa Susana Vázquez Regueiro (secretaria)MEMBROS Lorena del Palacio Rodríguez (profesora Bioloxía) Miguel Ángel Barreiro Díaz (profesor Tecnoloxía)CONTACTO e-mail: covid.diaz.castro@gmail.com tlf: 982.87.03.42

Compoñentes

1. EQUIPO COVID

Manter un distanciamento físicode alomenos 1,5 m sempre que sexa posible

Debemos hixienizar as mans frecuentemente.

Manter unha correctahixiene respiratoria

Os espazos ventilaranse o máximo tempo posible.Sempre despois da súa ocupación durante alomenos 5 minutos.

É obrigatorio o uso de máscara homologada durante toda a xornada lectiva.Se existeENFERMIDADE ou DIFICULTADE RESPIRATORIA que poida verse agravada polo uso da máscara deberá entregarse no centro un INFORME MÉDICO que o xustifique.

2. MEDIDAS DECARÁCTER XERAL

Todos os alumnos entrarán pola entrada principal do edificio

Poden acceder ao centro a partires das 08.20 horas.

Haberá profesores de garda que deberán velar porque esta entrada sexa ordenada e cumpra coas directrices xerais do plan.

Dirixiranse directamente ata a aula correspondente,respectando os sentidos de circulación establecidos ea distancia de seguridade de 1.5 m.

Para as saídas respéctanse as normas establecidas no Plan de Evacuación do centro

3. PROTOCOLO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Os alumnos terán un posto asignado en función de criterios pedagóxicos, e os movementos pola aula limitaranse aos necesarios.

13:55

14:55

Evitarase, no posible, o emprego de material compartido e, de empregarse, desinfectarase antes e despois do seu uso con xel hidroalcólico.

O timbre soará 5 minutos antes de finalizar a xornada para que os alumnos:

Recollan todas as súas pertenzas,deixando o espazo libre para a súa posterior desinfección.

Limpen e desinfecten o seu posto.

4. Nas aulas ordinarias

1

2

As titorías realizaranse preferentemente de forma non presencial (teléfono, correo electrónico, videoconferencia)

De realizarse de forma presencial, será sempre con cita previa.

A familia accederá ao interior do centro á hora acordada e seguindo as medidas de protección previstas neste protocolo.

5. A titoría

Respectaranse as mesmas normas xerais de prevención sanitaria

Os alumnos só poderán accederao patio, á cafetería, á biblioteca ou a calquera outra instalación onde se leve a cabo un obradoiro de lecer.

Non se poden facer agrupamentos de máis de 10 persoas.

Non se pode compartir ningún tipo de alimento ou bebida.

Non se pode compartir ningún tipo de material ou utensilio.

En caso de situación meteorolóxica adversa, habilitaranse zonas delimitadas no patio cuberto que poderán ser ocupadas por un máximo de 10 alumnos pertencentes ao mesmo grupo de convivencia.

6. TEMPO DE LECER

Establécense grupos de convivencia en 3 zonas do patio de rotación semanal

GRUPO DE CONVIVENCIA 1

GRUPO DE CONVIVENCIA 3

GRUPO DE CONVIVENCIA 2

1º + 2ºBach

3º + 4ºESOFPBAS

1º + 2ºESO

7. CASOS SOSPEitOSOS

autotest diario

Febre

Tose

Sensación de falta de aire

Poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico.

Odinofaxia

Anosmia

Axeusia

Dores musculares

Diarrea

Dor torácico

Dor de cabeza

Poñerse en contacto co centro de saúdeAvisar á maior brevidade posible ao equipo COVID

NA CASA

Non acudir ao centro en caso de:Atoparse en situación de corentena ou illamento.Presentar sintomatoloxía compatible coa COVID-19.

Levarase ao alumno/a á AULA DE ILLAMENTO.

Avisarase á FAMILIApara que procedan a recollelo á maior brevidade posible.

A familia terá que poñerse en contacto co CENTRO DE SAÚDEe seguir as súas instrucións.

NOINSTITUTO

7. CASOS SOSPEitOSOS

O equipo COVID notifica áXefatura Territorial de Sanidade a listaxedos contactos co alumno/a dentro do centro escolar.

Se a familia, de forma voluntaria, achega información acerca dos contactos estreitos fóra do centro, incluiranse na listaxe anterior.

8. CASOS CONFIRMADOS

A FAMILIA informa dun caso positivo

A Xefatura Territorial de Sanidade encárgase do seguimento dos contactos.

Calquera persoa que tivesePROPORCIONADO COIDADOS a un caso.

Quen é CONTACTO ESTREITOdun caso confirmado:

O período a considerar:2 días antes do inicio de síntomas ata o momento no que o caso é illado.

Calquera persoa que estiveseNO MESMO LUGAR que un caso. Distancia menor de 2 metros durante máis de 15 minutos.

A colaboración das familias é imprescindible para evitar contaxios no centro educativo, polo que estas teñen que ter en conta as seguintes instrucións:

Moi importante:

Non traerao centro aos mozos/as con SÍNTOMAS compatibles coa COVID-19 ou que se atopen en período de CORENTENA.

Informar aocentro da aparición de calquera caso de COVID-19 no entorno familiar do mozo/a.

Informar aocentro de calqueraincidencia relacionada co alumno/a.

Vixiar o estado de saúde do seu fillo/a e, no seu caso, realizar TOMA DE TEMPERATURA antes de saír da casa para ir ao centro educativo.

9. COLABORACIÓN DAS FAMILIAS

A xestión de abrochos depende da autoridade sanitaria

En función da gravidade poderá decretarse un período de corentena paratodos os alumnos:dunha aula,dun nivel educativo ouda totalidade dos membros do centro educativo.

A volta á actividade lectiva presencial realizarase seguindo as pautas da autoridade sanitaria.

En caso de peche do centro educativo, o retorno realizarase por fases graduadas de duración variable.

10. XESTIÓN DE ABROCHOS NO CENTRO

11. COMUNICACIÓN E TELEDOCENCIA

Empregarase a Aula Virtual do Centro e a Plataforma E-dixgal, segundo sexa o caso, para levar un seguimento das tarefas cando:

algún alumno,a totalidade do grupo ouo propio profesor da materia,

deban permanecer en illamento ou confinamento.

ABALAR MÓBIL é a plataforma oficial que se empregará como forma preferente de comunicación coas familias.

Comunicación coas familias

GmailMeetDrive

ClassroomFormsSites

Teledocencia

Outras ferramentas

grazas pola vosa atención!

Setembro 2020

Equipo covid ies diaz castro