Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

IES POETA DÍAZ CASTRO (GUITIRIZ)

PROTOCOLO COVID-19

Curso 2020/2021

Alumnado

"Sós podemos facer moi pouco. Unidos podemos facer moito"

Hellen Keller

PROTOCOLO COVID - 19ALUMNADO

Antes de entrarno instituto

Durante a clase

No cambio de clase

A entradano instituto

No tempo de lecer

A saída

01

02

03

04

05

06

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

COORDINADORATeresa Susana Vázquez Regueiro (secretaria)MEMBROSLorena del Palacio Rodríguez(profesora Bioloxía)Miguel Ángel Barreiro Díaz(profesor Tecnoloxía)

Compoñentes

EQUIPO COVID

CONTACTOe-mail: covid.diaz.castro@gmail.comtlf: 982.87.03.42

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

debes atenter en todo momento ás indicacións do profesor

MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

C

A

N

D

O

C

O

M

O

É obrigatorio o uso de máscara homologada durante toda a xornada lectiva.

Por que usala

Quen está exento

Se existe ENFERMIDADE ou DIFICULTADE RESPIRATORIA que poida verse agravada polo uso da máscara deberá entregarse no centro un INFORME MÉDICO que o xustifique.

Manter unha correctahixiene respiratoria

Debemos hixienizar as mans frecuentemente.

Manter un distanciamento físicode alomenos 1,5 m sempre que sexa posible

Comosaudar

Como usala

Non sabes como saudar hoxe ós teus compañeiros? Dalle á RODA DOS SAÚDOS!!!

P

R

O

Q

U

E

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

01

ANTES DE ENTRAR NO INSTITUTO

Na casa

Pola rúa

Fai un autotest diario e non acudas ao centro se tes síntomas compatibles co COVID -19

Febre

Tose

Sensación de falta de aire

Poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS-COV-2 segundo criterio clínico.

Odinofaxia

Anosmia

Axeusia

Dores musculares

Diarrea

Dor torácico

Dor de cabeza

TEST

Segue as indicacións que en cada momento marcan asautoridades sanitarias e locais.Segue as indicacións dos profesionais se vés en transporte escolar.

Ponteen contacto co centro de saúde.Avisa á maior brevidade posible ao equipo COVID.

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

02

A ENTRADA NO INSTITUTO

Entra pola entrada principal do edificio

Podes acceder ao centro a partires das

Diríxete directamente ata a aula correspondente con todo o material que traias da casa

Esperara sentado no teu posto de traballo ata que comece a clase.

Se tes algúnha dúbida pregúntalle ao profesor de garda.

Hixieniza as mans antes de entrar.

8:20

1

2

3

4

como circular polo interior

Circula en liña e gardando a distancia de seguridade de 1.5 m. Circula sempre pola beira da dereita respetando os sentidos de circulación que hai marcados. Para subir emprega as escaleiras que hai entrando a dereita. Para baixar emprega as escaleiras que hai entrando a esquerda. O elevador emprégao só en caso de necesidade e sempre de xeito individual. Evita o contacto co pasamáns, paredes, portas, etc.

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

03

DURANTE A CLASE

Respecta a situación do teu posto de traballo

Desprázate pola aula só se é imprescindible.

Non compartas material a non ser que cho indique o profesor.

Segue as medidas de prevención de carácter xeral e as da propia aula se estás nunha aula específica.

Nese caso desinféctao con xel hidroalcólico antes e despois do seu uso .

O profesor será o único que poderá abrir e pechar a porta e as fiestras, manipular as chaves da luz e utilizar o ordenador da aula.

Recorda que só o titor pode facer cambios de posición na aula.

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

04

NO CAMBIO DE CLASE

Se estás na túa aula de referencia

Leva só o material que precises para traballar na seguinte clase, agás á última hora da xornada.Desinfección:Se vas a volver a esta aula o longo da mañánon fai falta que desinfectes o teu posto.Se xa non vas a volver a esta aula o longo da mañá desinfecta o teu posto.Espera a que o seguinte profesor veña por tí a aula.

Se estás nunha aula específica

En ningún caso poderás deixar ningunha pertenza na aula ao rematar o seu uso. Como xa non vas a volver a esta aula o longo da mañá desinfecta o teu posto. O profesor saínte acompañarate a túa aula de referencia.

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

05

NO TEMPO DE LECER

para sair o lecer

a cafetería

O PATIO

Onde podes estar

a biblioteca

USO DOS ASEOS

A conserxería

OBRADOIRO DE LECER

Non sepoden facer agrupamentosde máis de10 persoas

Antes de abandonar a aula hixieniza as mans. O profesor saínte acompañarate ata a planta baixa. Non podes quedar:Na aula,Nos corredores.Noutras instalacións do 1º ou 2º andar.

Utiliza sempre o aseo de alumnos/as máis próximo ao lugar onde te atopes. Non pode haber máis de 2 alumnos/as á vez dentro dos aseos. Accionaa cisterna sempre coa tapa do retrete pechada. Lava as mans antes e despois de usalo. As fiestras dos aseos deben estar sempre abertas.

Debes solicitar previamenteo equipamento e material de uso común(in situou de préstamo)e, ao rematar, desinfectalo correctamente. Hai unha mesa para entregar e recoller documentos; antes e despoisdo seu uso debes hixienizar as mans. Podes imprimir documentos se os traes en .pdf nunha memoria usb.

Non compartas ningún tipo de alimento ou bebida. Segue as normas de funcionamento específicas deste espacio.

Material:Non empregues ningún tipo de material ou utensilio que implique a manipulación por máis dun alumno/a. Grupos de convivencia:Pertences a un destes grupos de convivencia:Podes estar no patio na zona que, esa semana, lle toque o teu grupo de convivencia.Estas 3 zonas do patio de rotarán semanalmente. Se a situación meteorolóxica é adversa:Haberá zonas delimitadas nopatio cuberto.Cada zona que poderá ser ocupada por un máximo de 10 alumnos pertencentes ao mesmo grupo de convivencia.

ENTRA pola porta ao lado do elevador. SAE pola porta do fondo, ao lado da mesa de recepción.Manexo dos Fondos:Intenta solicitar os fondos con antelación.Hixieniza as mans antes de buscar un fondo. Faino as veces que sexa necesario.O material devolto será sometido a un período de corentena de 4 horas antes de voltar a estar dispoñible. Desinfecta o teu posto antes de abandonar a biblioteca

Segue as normas que estableza o profesor responsable dese obradoiro.

EQUIPO COVID

Medidas de Carácter Xeral

Antes de entrar no instituto

01

02

03

04

05

06

A entrada no instituto

Durante a clase

A saída do instituto

No cambio de clase

No tempo de lecer

06

A SAÍDA

Recollida e desinfección

13:55

14:55

O timbre soará 5 minutos antes de finalizar a xornada e debes:

Recoller todas as túas pertenzas.Limpar e desinfectar o teu posto.

O profesor rociará xel hidroalcólico na túa mesa e cadeira e darache un anaco de papel secamáns

Saída

Debes abandonar o edificio sempre:

Acompañado por un profesor.Empregando dous puntos de saída.

Ver

Plan de Evacuación do Centro:

grazas pola vosa atención!

Setembro 2020

Equipo covid ies diaz castro

Toleas con tantas normas?

A ver se con esta canción se nos quedan mellor...

Toleas con tantas normas?

E se practicamos con rimas?Anímate a crear as túas tamén!!!!!

Seguro que sabes máis sobre todo isto do que cres... Compróbao con estes divertidos xogos!

Como te sintes con esta situación?

Adica uns minutos a reflexionar e aprende a porlle nome a todo iso que tes dentro.

Ver