Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

RECOMENDACIÓNS

PARA AS FAMILIAS

Titorías

Durante o mes de Outubro empezarán as titorías do profesorado.Serán como norma xeral de xeito telemático (videoconferencia, chamada telefónica, correo electrónico), agás en casos puntuais e de relevancia e serán solicitadas á titora a través da axenda escolar . Mantense o horario das mesmas os luns de 15:15 a 16:15.

MATERIAIS

Revisar e traer o material necesario cada día xa que non se pode compartir ningún.

Traer os libros de préstamo forrados, sabendo que non se pode escribir neles.Todo o material co nome do alumno/a.Lembrar que os libros son rn préstamo e deben coidarse para devolvelos en bo estado ao final do curso.

Back to School

As comunicacións co centro escolar podemos facelas empregando o teléfono...

Abalar

Correo electrónico

Recomendamos unha vixiancia especial ás medidas hixiénico-sanitarias

Reforzade o lavado frecuente de mans

Uso da máscara, revisando o seu estado e cambio correspondente. que se lle adapte ben á cara do neno/a para que non quede o nariz sen tapar.

Insistir na necesidade de manter distancia física

Hixienizar os materiais que traian ao colexio

A

B

C

D

Traer unha máscara de reposto

Recreos

Non se permite ningún tipo de elemento de xogo común (balón…).Tampouco compartir alimentos, polo que non se celebrarán aniversarios do alumnado do xeito tradicional (compartindo un doce caseiro...)

Non pode haber circulación de familias polo Centro Educativo,coas excepcións contempladas no Protocolo das familias

Lembrar facer a valoración tendo en conta o Anexo I

Voltar ler o protocolo publicado na web

Lembrar que o teléfono que temos no Cole para poder chamar ás familias debe estar actualizado no caso de haber cambios

CONTACTO

ceip.rosalia.xinzo@edu.xunta.es

988460480

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaxinzo/