Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES POETA DÍAZ CASTRO (GUITIRIZ)

PROTOCOLO COVID-19

Curso 2021/2022

Profesorado

"Sós podemos facer moi pouco. Unidos podemos facer moito"

Hellen Keller

07. Uso doutros espazos

08. Tempo de lecer

12. Comunicación e teledocencia

01. O equipo COVID

02. Medidas de carácter xeral

03. Protocolo de entradas e saídas

05. Uso das aulas ordinarias

04. Circulación polo interior do centro

06. Uso dos aseos

11. Colaboración das familias

09. Casos sospeitosos alumnado ou profesorado

10. Xestión de abrochos no centro

EQUIPO COVID

COORDINADORATeresa Susana Vázquez Regueiro (secretaria)MEMBROSRuth Llovo Mariño(profesora Bioloxía)Miguel Ángel Barreiro Díaz(profesor Tecnoloxía)CONTACTOe-mail: covid.diaz.castro@gmail.comtlf: 982.87.03.42

Compoñentes

MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

É obrigatorio o uso de máscara homologada durante toda a xornada lectiva, agás nos casos particulares contemplados neste protocolo.

Como sei se a máscara é homologada?

guía do ministerio

A obriga de usar máscaras faciais non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de ENFERMIDADE ou DIFICULTADE RESPIRATORIA que poida verse agravada polo seu uso .Dito persoal deberá entregar no centro un INFORME MÉDICO que xustifique a aplicación da citada medida eterá que establecer outra medida de seguridade como o uso de PANTALLAS PROTECTORAS.

Ao entrar e saír do centro.

Ao entrar e saír da aula.

Antes de comer

Debemos hixienizar as mans frecuentemente.

Cando se visite o aseo e se utilice o inodoro ou se produza unha secreción.

Despois de limpar o nariz, tusir ou esbirrar sobre as mans.

Antes e despois de tocar ou curar unha ferida.

Despois de tocar obxectos compartidos con outros compañeiros.

Info

Empregar un pano desbotable para limpar o nariz, tusir ou esbirrar e tiralo inmediatamente á papeleira (con tapa accionable con pedal). Se non se dispón de pano desbotable, empregar a parte interna do cóbado.

Evitar tocar ollos, nariz e boca coas mans.

Hixiene respiratoria

Distancia física

É necesario manter un distanciamento físico de alomenos 1,5 m sempre que sexa posible

Info

Sabes como podes saudar sen establecer contacto?

Ventilación dos espazos

Calquera espazo do centro permanecerá coas fiestras e portas abertas o máximo tempo posible. En todo caso, ventilarase calquera espazo sempre despois da súa ocupación durante alomenos 5 minutos.

Queres saber por que e como ventilar a aula?

PROTOCOLO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Todos os alumnos entrarán pola entrada principal do edificio

Os alumnos poderán acceder ao centro a partires das 08.20 horas.

Os profesores de garda deberán velar para que esta entrada sexa ordenada e cumpra coas directrices xerais do plan.

Os profesores de primeira hora esperarán aos alumnos nas aulas correspondentes e aseguraranse de que hixienicen as mans antes de entrar. De ser o caso, organizarán o acceso ordenado aos armarios onde gardan o material.

Os alumnos dirixiranse directamente ata a aula correspondente respectando os sentidos de circulación establecidos e a distancia de seguridade de 1.5 m.

Os alumnos esperarán sentados no seu posto de traballo ata que comece a clase.

Os alumnos abandonarán o edificio sempre acompañados por un profesor e empregando dous puntos de saída

PORTA TRASEIRA(Ó LADO DO TALLER DE SOLDADURA)

PORTA PRINCIPAL

Para as saídas respéctanse as normas establecidas no Plan de Evacuación do centro

Ver

Para as saídas respéctanse as normas establecidas no Plan de Evacuación do centro

Para as saídas respéctanse as normas establecidas no Plan de Evacuación do centro

CIRCULACIÓN POLO INTERIOR DO CENTRO

O fluxo de circulación no interior do edificio realizarase conforme á sinaléctica que se atopa no chan

A circulación realizarase sempre pola beira da dereita.

Para subir empregaranse as escaleiras da dereita (de costas á entrada).

Os alumnos circularán en liña e gardando a distancia de seguridade de 1.5 m.

Para baixar empregaranse as escaleiras da esquerda (de costas á entrada).

O elevador so se empregará en caso de necesidade e, sempre, se fará de xeito individual.

Evitarase o contacto co pasamáns, paredes, portas, etc.

Uso das aulas ordinarias

O profesorado de aula e/ou de garda será o responsable de velar polo cumplimento destas normas:

As mans deben hixienizarse con xel hidroalcólico antes de entrar na aula.

Os postos dos alumnos disporanse en ringleiras de mesas individuais e os alumnos sentaranse mirando cara ao fronte da aula (onde se sitúa o encerado).

Os movementos dentro da aula limitaranse ao máximo e so se realizarán os que sexan necesarios.

Os alumnos terán un posto asignado en función de criterios pedagóxicos. Este posto poderá ser modificado unicamente polo titor (por iniciativa propia ou a petición do resto dos profesores do grupo).

Evitarase, no posible, o emprego de material compartido e, de empregarse, desinfectarase antes e despois do seu uso con xel hidroalcólico.

O profesorado de aula e/ou de garda será o responsable de velar polo cumprimento destas normas

Cando os alumnos abandonen a aula para ir ao recreo, deberán hixienizar as mans con xel hidroalcólico.

Ao finalizar a xornada o timbre soará 5 minutos antes e os alumnos deberán recoller todas as súas pertenzas, deixando o espazo libre para a súa posterior desinfección. O profesor rociará xel hidroalcólico nas mesas e cadeiras e repartirá un anaco de papel secamáns para que cada alumno limpe e desinfecte o seu posto.

Se se abandona a aula antes do fin da xornada para non voltar a ela, realizarase igualmente a desinfección do posto de cada alumno.

13:55

14:55

O profesorado de aula e/ou de garda será o responsable de velar polo cumprimento destas normas:

Nos cambios de materia, o profesor saínte esperará na aula ata a chegada do seguinte profesor; de non ser posible, avisará ao profesorado de garda.

Os alumnos sempre sairán da aula acompañados dun profesor:

O profesor que se atope con eles se saen para o lecer ou para a casa. O profesor encargado da materia correspondente cando esta se imparta nun lugar diferente da aula de referencia.

Antes de abandonar a aula, o profesor debe desinfectar o seu posto e todos os materiais de uso común que tivese empregado; de ser o caso, abrirá tamén fiestras e portas para asegurar a ventilación do espazo.

O profesor será o único que poderá abrir e pechar a porta e as fiestras, manipular as chaves da luz e utilizar o ordenador da aula.

USO DOS ASEOS

O aforo máximo dos aseos é de 2 persoas

Deberanse lavar as mans antes e despois do seu uso.

As fiestras dos aseos manteranse abertas durante toda a xornada lectiva.

O uso da cisterna realizarase sempre coa tapa do retrete pechada.

Utilizarase sempre o aseo máis próximo ao lugar onde estea o alumno/profesor.

Flexibilizarase ó acceso ó aseo en quendas individuais durante as horas de clase para evitar aglomeracións no tempo de lecer.

USOS DOuTROS ESPAzOS

Medidas xerais para espazos comúns

Os alumnos LEVARÁN UNICAMENTE O MATERIAL que necesiten para traballar nesta aula, agás á primeira e última hora da xornada. En ningún caso poderán deixar ningunha pertenza na aula ao rematar o seu uso.

1

Durante a mesma sesión estes espazosSO PODERÁN SER UTILIZADOS POR UN GRUPO DE ALUMNOS/AS DE FORMA SIMULTÁNEAe tras o seu uso deberán ser debidamente desinfectados e ventilados.

Respectarase o AFORO MÁXIMO específico de cada un destes espazos.

HABILITARASE UN CUADRANTE para que o profesorado que queira utilizar os recintos se apunte e evitar así que coincidan varios grupos durante a mesma sesión.

No caso de compartir material, distribuirase en grupos estables para minimizar os contactos e desinfectarase ao finalizar a sesión.

O material que polas súas especiais características non se poida desinfectar, será protexido por un recubrimento plástico que se desbotará ao rematar a sesión.

Medidas específicas de espazos comúns - Aula de Tecnoloxía

Medidas específicas de espazos comúns - Aulas de informática

Os teclados estarán protexidos por un recubrimento plástico que facilite a súa desinfeción e que será substituído con frecuencia.

Os usuarios desinfectarán, ademais do seu posto de traballo, o teclado, rato e pantalla de ordenador.

O persoal de limpeza realizará unha limpeza de reforzo durante o tempo de lecer.

Medidas específicas de espazos comúns - Aulas de desdobres e de apoio

En ámbolos dous casos rexeranse polas mesmas normas que as aulas ordinarias.

Na medida do posible, os apoios realizaranse na mesma aula de referencia do alumno que o necesite.

De ser necesario o apoio na aula específica, o profesor de apoio deberá ir recoller ao alumnado implicado á súa aula de referencia e acompañalo ata a aula de apoio.

Será de uso para a Xefa do devandito departamento.

Cando atenda presencialmente a familias e/ou alumnos, deberá desinfectar todos os postos ocupados e material empregado, e encargarse de ventilar o espazo.

Medidas específicas de espazos comúns - Departamento de Orientación

No exterior estarán habilitadas marcas de paramento á distancia recomendada.

Medidas específicas de espazos comúns - Laboratorios

No caso de compartir material, distribuirase en grupos estables para minimizar os contactos e desinfectarase ao finalizar a sesión.

Os libros de texto e divulgación científica poderán empregarse de forma individual, deixándoos en corentena durante alomenos 4 horas antes do seguinte uso.

Medidas específicas de espazos comúns - Aula de música

O uso de instrumentos realizarase de forma individual en cada sesión e deberán ser correctamente desinfectados ao rematar.

As actividades de interpretación bocal e expresión corporal realizaranse en espazos abertos ou na aula, sempre coa máxima ventilación.

O traballo con instrumentos de vento no centro limitarase a cuestións técnicas.

Medidas específicas de espazos comúns - Aula de plástica

No caso de compartir material, distribuirase en grupos estables para minimizar os contactos e desinfectarase ao finalizar a sesión.

Medidas específicas de espazos comúns - Salón de actos e aula de audivisuais

Os usuarios só poderán utilizar os postos permitidos (non sinalados) e, en ningún caso, poderán desplazalos. Deberán manter as súas pertenzas nestes postos na medida do posible e desinfectar os postos ao finalizar.

Medidas específicas de espazos comúns - Pavillón deportivo

Garántese a realización das actividades á distancia de seguridade mediante o establecemento de cuadrículas tanto no pavillón coma na pista polideportiva, nas que se situarán os alumnos de forma individual.

Dadas as características do tipo de actividade que se realiza nas materias de Educación Física e Vida Saudable, existirán zonas de 'respiro', alonxadas suficientemente da zona principal de traballo e sempre ao aire libre.

Minimizarase o uso compartido de material deportivo e, de usarse, asegurarase unha correcta desinfección ao finalizar a sesión.

Medidas específicas de espazos comúns - Taller de soldadura

Medidas específicas de espazos comúns - Biblioteca

ENTRADA: porta ao lado do elevador.SAÍDA: porta do fondo, ao lado da mesa de recepción.

Na medida do posible, realizarase a solicitude de fondos con antelación.

O material devolto será sometido a un período de corentena de 4 horas antes de voltar a estar dispoñible. Habilitaranse lugares para tal fin.

A busca de fondos por parte dos usuarios requerirá da hixienización de mans cantas veces sexa necesario.

Bibliocaixas????

Os teclados dos ordenadores estarán protexidos por unha cuberta plástica que facilite a súa limpeza e desinfección.

Medidas específicas de espazos comúns - Espazos de titoría

As titorías realizaranse preferentemente de forma non presencial (teléfono, correo electrónico, videoconferencia)

De realizarse de forma presencial, será sempre con cita previa.

A familia accederá ao interior do centro á hora acordada e seguindo as medidas de protección previstas neste protocolo.

As reunións presenciais realizaranse sempre en horario non coincidinte co tempo de lecer nin cos intercambios de clase.

Medidas específicas de espazos comúns - Sala de profesores e de xuntas

Os usuarios só poderán utilizar os postos permitidos (non sinalados) e deberán manter as súas pertenzas nestes postos na medida do posible.

Os usuarios poderán utilizar todos os postos dos ordenadores, procedendo á súa correcta desinfección despois do seu uso.

Medidas específicas de espazos comúns - Departamentos didácticos

O profesorado utilizará de forma preferente os departamentos didácticos para non saturar a sala de profesores, sempre respectando o aforo e o resto das medidas de prevención previstas neste protocolo.

Medidas específicas de espazos comúns - Conserxería

O aforo máximo é de 4 persoas.

A utilización do equipamento e material de uso común (in situ ou de préstamo) debe solicitarse previamente e, ao rematar, ser correctamente desinfectado.

Habilitarase unha mesa de entrega e recollida de documentos; antes e despois do seu uso deben hixienizarse as mans.

Como norma xeral, limitarase o uso de papel ao máximo posible.

Utilizarase preferentemente o teléfono da sala de xuntas; de ter que utilizar o de conserxería, deberá desinfectarse despois do seu uso.

As chaves colleranse directamente do armario do seu armario e devolveranse desinfectadas.

Medidas específicas de espazos comúns - Conserxería

Preferentemente, usaranse os ordenadores conectados coa impresora ou enviaranse os documentos a imprimir por correo electrónico con toda a información necesaria e, de ser o caso, o grupo de alumnos destinatario.

e-mail: conserxeriadiazcastro@gmail.com

As copias de material impreso solicitaranse a través da mesa mencionada anteriormente (entrega e recollida).

E como fago as fotocopias?

Os alumnos poderán imprimir documentos que aporten en pdf nunha memoria usb.

TEMPO DE LECER

Respectaranse as mesmas normas xerais de prevención sanitaria

Os alumnos sairán da aula acompañados do profesor titular ou da persoa que estea ao seu cargo, segundo o caso, ata a saída correspondente.

Os alumnos non poden permanecer na aula, nin nos corredores ou outras instalacións da 1º ou 2º andar.

Os alumnos só poderán acceder ao patio, á cafetería, á biblioteca ou a calquera outra instalación onde se leve a cabo un obradoiro de lecer; neste caso seguirá escrupulosamente as instrucións do responsable do obradoiro.

Non se poden facer agrupamentos de máis de 10 persoas.

Non se pode compartir ningún tipo de alimento ou bebida.

Respectaranse as mesmas normas xerais de prevención sanitaria

Non se pode utilizar ningún tipo de material ou utensilio que implique a manipulación por máis dun alumno.

En caso de situación meteorolóxica adversa, habilitaranse zonas delimitadas no patio cuberto que poderán ser ocupados por un máximo de 10 alumnos pertencentes ao mesmo grupo de convivencia.

Establécense grupos de convivencia en 3 zonas do patio de rotación semanal

GRUPO DE CONVIVENCIA 1

GRUPO DE CONVIVENCIA 3

GRUPO DE CONVIVENCIA 2

1º + 2ºBach

3º + 4ºESOFPBÁS

1º + 2ºESO

Establécense grupos de convivencia en 3 zonas do patio de rotación semanal

Haberá un profesor de garda en cada unha destas zonas que velará polo cumprimento destas normas.

CASOS SOSPEitOSOS ALUMNADO Ou PROFESORADO

Non acudir ao centro en caso de atoparse en situación de corentena ou illamento ou de presentar sintomatoloxía compatible coa COVID-19

autotest diario

Poñerse en contacto co centro de saúdeAvisar á maior brevidade posible ao equipo COVID

covid.diaz.castro@gmail.com

Febre

Tose

Sensación de falta de aire

Odinofaxia

Anosmia

Axeusia

Dores musculares

Diarrea

Dor torácico

Dor de cabeza

Poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOSFebre maior de 37.5 ºCToseInsuficiencia respiratoriaOUTROS SÍNTOMASFatiga severaDor muscularFalta de olfactoFalta de gustoDiarreaNos últimos 14 días, estivo en contacto...Cunha persoa positivo para COVID-19 confirmadoCunha persoa en illamento por sospeita de COVID-19Nos últimos 14 días, conviviu...Cunha persoa positivo para COVID-19 confirmadoCunha persoa en illamento por sospeita de COVID-19

Levarase ao alumno/a á AULA DE ILLAMENTO. Esta aula será ventilada e contará cun dispensador de xel hidroalcólico, máscaras, panos desbotables, unha papeleira con tapa accionada con pedal e termómetro.

Facilitaráselle unha MÁSCARA CIRÚRXICApara o alumno/a e outra para a persoa adulta que coide del/dela.

NO INSTITUTO

Avisarase á FAMILIApara que proceda a recollelo á maior brevidade posible; avisarase tamén a un MEMBRO DO EQUIPO COVID e, no seu defecto, a un membro do equipo directivo.

Actuación ante un caso sospeitoso no alumnado

A familia terá que poñerse en contacto co centro de saúde e seguir as súas instrucións.

Espazos de illamento

Por norma xeral, as familias non entrarán no centro; cando acodan a recoller a algún alumno/a, deberán esperar no exterior do recinto e un profesor acompañará ao neno/a ata onde o esperan os seus familiares.

Unha vez que o alumno abandona o espazo de illamento, procederase á ventilación e desinfección profunda do mesmo coa axuda do equipo de limpeza, previamente avisado.

O profesor/a que estivo ao cargo do alumno con síntomas sospeitosos da enfermidade, debe hixienizar as mans e cambiar a máscara antes de voltar á actividade docente.

Espazo de illamento 1: antiga sala de recepción de familias na planta baixa

Espazo de illamento 2: antigo dpto. de francés no primeiro andar

Actuación ante un caso sospeitoso entre o persoal docente ou PAS

Seas PERSOAS QUE TRABALLAN NO CENTRO presentan algún s´ntoma sospeitoso de infección por SARS-CoV-2:

Debe abandonar o centro á maior brevidade posible.

Debe avisar a algún membro do equipo COVID en canto sexa posible a través das canles previstas.

Contactarán de inmediato co seu centro de saúde, debendo abandonar, en todo caso, o seu posto de traballo ata a súa valoración médica.

No caso de percibir que unha persoa que inicia síntomas está nunhasituación de gravidade outen dificultade para respirar avisarase ó 061 ou ó 112.

061112

Actuación ante un caso confirmado no alumnado

O equipo COVID elaborará unha listaxe dos alumnos/as (xunto cos teléfonos de contacto) e dos docentes que tiveran contacto co alumno/a enfermo/a e notificarao a través dunha aplicación informática que xera unha alerta no Centro de Seguimento de Casos da Xefatura Territorial de Sanidade. Esta institución será a encargada do seguimento destes contactos.

Cando unha familia informe dun caso positivo entre o alumnado, débese informar ao equipo COVID á maior brevidade posible.

Se a familia de forma voluntaria achega algún outro tipo de información acerca dos contactos estreitos do alumno/a afectado/a fóra do centro, o equipo COVID tamén os incluirá na listaxe anterior.

É importante coñecer o concepto de CONTACTO ESTREITO dun CASO CONFIRMADOpara facilitar que as familias informen ao centro e poder tomar as medidas apropiadas.

Contactos estreitos con casos confirmados

No momento que se detecte un caso CONFIRMADO iniciaranse as tarefas de identificación de contactos estreitos. O período a considerar será desde 2 días antes do inicio de síntomas do caso confirmado ata o momento no que o caso é illado.

Calquera persoa que tivese PROPORCIONADO COIDADOS A UN CASO: persoal sanitario ou sociosanitario que non empregaran as medidas de protección axeitadas, membros familiares ou persoas que teñan outro tipo de contacto físico similar.

Calquera persoa que estivese NO MESMO LUGAR QUE UN CASO, a uhna distancia menor de 2 metros (ex. convivintes, visitas) e durante máis de 15 minutos sen máscara.

XESTIÓN DE ABROCHOS NO CENTRO

A xestión de abrochos depende da autoridade sanitaria

En función da gravidade e virulencia do gromo poderá decretarse un período de corentena para todos os alumnos dunha aula, dun nivel educativo ou da totalidade dos membros do centro educativo.

A volta á actividade lectiva presencial realizarase seguindo as pautas da autoridade sanitaria. En caso de peche do centro educativo, o retorno realizarase por fases graduadas de duración variable.

COLABORACIÓN DAS FAMILIAS

O papel das familias é imprescindible para evitar contaxios no centro educativo, polo que estas teñen que ter en conta as seguintes instrucións:

Consideracións importantes para as familias

Coñecer a importancia de non levar ós mozos/as con SÍNTOMAS compatibles coa COVID-19 ou DIAGNOSTICADOS de COVID-19, ou que se atopen en período de CORENTENA domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticado de COVID-19.

Informar ao centro da aparición de calquera caso de COVID-19 na contorna familiar do mozo/a.

Informar ao centro de calqueraincidencia relacionada co alumno/a que poida ser relevante.

Vixiar o estado de saúde do seu fillo/a e, no seu caso, realizar TOMA DE TEMPERATURA antes de saír da casa para ir ao centro educativo.

Comunicación e teledocencia

Comunicación coas familias

ABALAR MÓBIL é a plataforma oficial que se empregará como forma preferente de comunicación coas familias.

Info

GmailMeetDrive

ClassroomFormsSites

Outras ferramentas

Info

As distintas materias empregarán a Aula Virtual do Centro e a Plataforma E-dixgal, segundo sexa o caso, para levar un seguimento das tarefas en caso de que algún alumno/a, a totalidade do grupo ou o propio profesor/a da materia deban permanecer en illamento ou confinamento.

Ferramentas para a teledocencia

Os titores/as levarán un seguimento das tarefas e informarán ás familias en caso necesario.

EQUIPO COVID IES DÍAZ CASTRO

EQUIPO COVID IES DÍAZ CASTRO

Setembro 2020

Setembro 2021

grazas pola vosa atención!