Want to make creations as awesome as this one?

Medidas adoptadas no IES Universidade Laboral

Transcript

ALUMNADO

PROFESORADO

MEDIDAS XERAIS NO CENTRO EDUCATIVO

CÓMO EVITAR OS CONTAXIOS

ENQUISA DIARIA DE AUTOEVALUACIÓN CLÍNICA COVID 19

CONTACTO CO EQUIPO COVID

MÁIS INFORMACIÓN IES UNIVERSIDADE LABORAL

+

PrevenciónEn caso de polo menos un dos síntomas compatibles co COVID-19 (consultar o apartado de enquisa de autoevaluación), non asistir a clase e contactar co Equipo COVID.En caso de ausencia ás clases por síntomas compatibles co COVID-19, o Equipo COVID o comunicará ás autoridades sanitarias, que valorarán a posta en corentena ao entorno familiar e contactos.Obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario.Non é obrigatorio a desinfección das mans á entrada no centro cando se vai directamente ás aulas.Desinfección das mans á entrada e saída das clases.Accións dixitais.Matriculado nas aulas virtuais de todos os módulos.Correo electrónico e teléfono rexistrado na ficha do centro, comprobado co/coa titor/a.Alta en AbalarMóbil (familias e maiores de idade).

+

PrevenciónEn caso de síntomas compatibles co COVID (consultar o apartado da enquisa de autoevaluación), non asistir a clase e contactar co Equipo COVID.Máscara obrigatoria en todo momento.Desinfección das mans á entrada e saída das clases.Accións dixitais.Aula virtual Moodle por módulo. Todo o alumnado matriculado nas aulas virtuais.Espazo Abalar configurado para recibir titorías.Sala persoal Webex configurada.

+

+

+

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde.

+

O equipo COVID será a referencia para o persoal, alumnado e familias.Os teléfonos utilizaranse exclusivamente para comunicar casos de positivos confirmados Covid dentro da comunidade educativa.Para o resto de comunicacións (contactos de positivos, dúbidas,...) comunicarse ao titor/a do grupo. MembroCargoTeléfonoSó para positivos confirmadosCorreoMiguel Ángel Pena RojasDirector696389339mpenarojas@edu.xunta.galJosé Ignacio Vila AlonsoXefe de estudos605575622jivila@edu.xunta.galFrancisco José Sendino CanosaTitor CS Prenvención de Riscos645351371fsendino@edu.xunta.galMaría Nieto LópezProf. Talleres699314280marianieto@edu.xunta.gal

+

PLAN COVID

IES Universidade Laboral