Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TG

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3r ESO

CURS 2022-2023

IES SERPIS

Ç

PARLEM DE...

El material

2

Les lectures

4

Els criteris

3

El professorat

1

1. EL PROFESSORAT DE 3r ESO

Sara Pardo
s.pardocalvo@edu.gva.es
Pilar Puchades
mp.puchadesquiles@edu.gva.es


2. EL MATERIAL

Llibre de text

Valencià: Llengua i literatura 3r ESO
Andana

Llibreta

40%

Treballs de lectura (en cada avaluació es llegirà un llibre com a mínim), actitud i procediments

100%

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Es farà avaluació contínua. Serà indispensable per aprovar la presentació d’activitats i treballs individuals i en grup.
2. Hi haurà la possibilitat de realitzar activitats per pujar nota: lectures voluntàries, treballs, etc.
3. En els criteris d'avaluació es tindran en compte els següents aspectes:
❖ Lectures i activitats optatives.
❖ Participació activa en les activitats complementàries programades.
❖ Actitud positiva i esforç realitzat.
❖ El compliment del treball diari.
❖ Planificació i revisió dels textos durant el procés de composició.
❖ Ús d’estratègies per a buscar informació.
❖ Capacitat crítica front al propi treball.
❖ Col·laboració amb els companys per posar en comú idees, dubtes, per formular hipòtesis, per realitzar crítiques constructives...
❖ Respecte als companys i al professorat.
❖ Presentació del treball: complir els terminis d’entrega, l’ordre, la neteja, els marges, la lletra,...

3. ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

60%

Proves sobre els continguts conceptuals

4. LES LECTURES

L'últim vaixell

Gemma Pasqual Ed. Santillana

L'Espill. Adaptació d'Anna Marí

ED. Bullent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

4. LES LECTURES

Pell de seda

Autor Vicent Sanhermelando

Ed. Bullent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

L

GRÀCIES!

H

Ç

B

BON CURS!

À

È

SS