Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TG

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3r ESO

CURS 2020-2021IES SERPIS

Presentació

Ç

S

L·L

PARLEM DE...

El material

2

Les lectures

4

Els criteris

3

Les professores

1

1. LES PROFESSORES DE 3r ESO

Sara Pardosara.pardo@iesserpis.orgPilar Puchadespilar.puchades@iesserpis.org

2. EL MATERIAL

Llibre de text: Comunica, Valencià. Llengua i literatura 3r ESO, Bromera

Bloghttps://3rserpis19.blogspot.com

Llibreta

3. ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

60%

Proves sobre els continguts conceptuals

40%

Control de lectura (en cada avaluació es llegirà un llibre com a mínim), actitud i procediments

100%

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Es farà avaluació contínua. Serà indispensable per aprovar la presentació d’activitats i treballs individuals i en grup.2. Hi haurà la possibilitat de realitzar activitats per pujar nota: lectures voluntàries, treballs, etc.3. En els criteris d'avaluació es tindran en compte els següents aspectes:❖ Lectures i activitats optatives.❖ Participació activa en les activitats complementàries programades.❖ Actitud positiva i esforç realitzat.❖ El compliment del treball diari.❖ Planificació i revisió dels textos durant el procés de composició.❖ Ús d’estratègies per a buscar informació.❖ Capacitat crítica front al propi treball.❖ Col·laboració amb els companys per posar en comú idees, dubtes, per formular hipòtesis, per realitzar crítiques constructives...❖ Respecte als companys i al professorat.❖ Presentació del treball: complir els terminis d’entrega, l’ordre, la neteja, els marges, la lletra,...

L'espill de Jaume Roig en versió teatre

L'estiu que vaig conéixer el Che de Luigi Garlando

4. LES LECTURES

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3a AVALUACIÓ

Pell de seda de Vicent Sanhermelando

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

L

GRÀCIES!

H

Ç

B

BON CURS!

À

È

SS