Want to make creations as awesome as this one?

Información comezo curso 20/21

Transcript

Índice

1. Obxectivos

5. Horarios de tarde

3. Antes de entrar

4. Horarios de mañá

2. Ideas básicas

6. Na aula

7. No recreo

8. Á saída do centro

9. Transporte e comedor

10. Comunicacións

11. Formación COVID

12. Se un alumno/a se sente mal durante a xornada lectiva

Información ás familias.

IES Lauro Olmo, curso 2020/21

 • Dar a coñecer as medidas de prevención e actuación fronte á COVID, para garantir a saúde de alumnado e persoal do centro.
 • Atender e manter a alerta con medidas de carácter dinámico e revisable
 • Activar unha estratexia de consulta, diálogo e acción para toda a comunidade educativa.

Obxectivos

 • Dar a coñecer as medidas de prevención e actuación fronte á COVID, para garantir a saúde de alumnado e persoal do centro.
 • Atender e manter a alerta con medidas de carácter dinámico e revisable
 • Activar unha estratexia de consulta, diálogo e acción para toda a comunidade educativa.

Obxectivos

 • Dar a coñecer as medidas de prevención e actuación fronte á COVID, para garantir a saúde de alumnado e persoal do centro.
 • Atender e manter a alerta con medidas de carácter dinámico e revisable
 • Activar unha estratexia de consulta, diálogo e acción para toda a comunidade educativa.

Obxectivos

 • Os estudantes que presenten síntomas non deben acudir ao instituto. Tos seca, diarrea, febre de máis de 37,5ºC, fatiga severa, dor muscular, perda de gusto e olfacto... Neste sentido as familias deberán asinar unha declaración responsable.
 • Non poderán acudir ao centro persoas pendentes de resultados de proba Covid.
 • As familias deberán chamar ao centro e notificar a ausencia e a causa.
 • Débese extremar a nosa puntualidade.

Antes de entrar no IES.

Ideas básicas

 • Debemos manter, en todo momento o distanciamento social. A distancia en aulas, espazos do centro e patios será de 1,5 mts.
 • Todo o persoal deberá usar máscara en todo momento nas instalacións do centro. Ademais o alumnado traerá máscara de reposto.
 • Lavado frecuente de mans e aplicación de hidroxel na entrada e saída da aula e centro.
 • Os baños serán desinfectados durante a xornada educativa varias veces.
 • Respectar aforo de aseos e espazos comúns.

Horarios de entradas dos cursos: MAÑÁS

CURSO ENTRADA SAÍDA

4º ESO 8:30 14:00
1º BACH. 8:35 14:05
2º DE BAC 8:40 14:10

PORTA A.

CURSO ENTRADA SAÍDA

1º ESO 8:30 14:00
2º ESO 8:35 14:05
3º ESO 8:40 14:10

PORTA B.

PORTA C.

CURSO ENTRADA SAÍDA

1º ciclos e FPB 1 8:30 14:05
2º CICLOS E FPB 2 8:35 14:10

(porta principal pequena)

(portalón principal)

(Parte traseira do edificio)

Horarios de entradas dos cursos: TARDES

CURSO ENTRADA SAÍDA

4º ESO 15:40 17:10
1º BACH. 15:45 17:15
2º DE BAC. 15.50 17:20

PORTA A.

CURSO ENTRADA SAÍDA

1º ESO 15:40 17:10
2º ESO 15:45 17:15
3º ESO 15:50 17:20

PORTA B.

PORTA C.

CURSO ENTRADA SAÍDA

1º ciclos e FPB 1 15:50 18:05
2º CICLOS E FPB 2 15:55 18:10

(porta principal pequena)

(portalón principal)

(Parte traseira do edificio)

Horarios de entrada : EDUCACIÓN PARA ADULTOS E Z.M DEPENDENCIA

CURSO ENTRADA

1º DE ESA 15:45 h.
3º E 4º DE ESA LUNS: 17:30 h.
3º E 4º DE ESA . RESTO DOS DÍAS: 15:45 h.
Z.M. A. DEPENDENCIA. LUNS: 17:30 h.
Z.M. A. DEPENDENCIA. RESTOS DOS DÍAS: 15:40 h.

PORTA A.

(porta principal pequena)

PLANO DE ENTRADAS AO EDIFICIO LAURO OLMO

NA AULA

 1. O ALUMNADO ENTRARÁ NA AULA BAIXO O CONTROL DO PROFESORADO DE GARDA E MANTENDO AS DISTANCIAS.
 2. CADA ALUMNO/A DEBERÁ DESINFECTAR AS MANS NA ENTRADA DA AULA CO XEL QUE TERÁN DISPO-ÑIBLE.
 3. AS VENTÁS PERMANECERÁN ABERTAS O MAIOR TEMPO POSIBLE. TAMÉN DURANTE A CLASE.
 4. AS MESAS ESTARÁN Á DISTANCIA DE 1,5 mts. CADA ALUMNO TEN A SÚA E NON DEBERÁ OCUPAR NINGUNHA OUTRA.
 5. USARÁ MATERIAL PROPIO E NON O INTERCAMBIARÁ CON NINGÚN COMPAÑEIRO.
 6. O ALUMNADO NON PODERÁ MANIPULAR PORTAS, VENTÁS, PERSIANAS. É LABOR DO PROFESORADO.
 7. AS AULAS DISPOÑEN DE PAPELEIRAS CON PEDAL PARA DESBOTAR OS PANOS E TAMÉN HABERÁ DESINFECTANTE PARA AS MESAS.
 8. O ALUMNADO SERÁ RECIBIDO POLO PROFESOR/A DENTRO DA AULA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PREVENCIÓN.

NOS RECREOS

 1. O ALUMNADO SAIRÁ DE FORMA ESCALONADA E ORDENADA DE 5 EN 5 MIN.
 2. O PATIO TERÁ OS ESPAZOS DELIMITADOS E ACOUTADOS POR CURSOS.
 3. HABERÁ NORMAS DE USO ESPECÍFICAS E AFORO LIMITADO NA BIBLIOTECA E CAFETERÍA, PERO NON PODERÁN PERMANECER NOS CORREDORES DO INTERIOR DO CENTRO.
 4. A REINCORPORACIÓN Á AULA SERÁ ESCALONADA, ENTRANDO ANTES OS QUE SAÍRON PRIMEIRO.
 5. GARDARÁ A DISTANCIA DE SEGURIDADE DURANTE O RECREO.
 6. LEVARÁ POSTA A MÁSCARA EN TODO MOMENTO.
 7. NA REENTRADA Á AULA, DEBERÁ APLICARSE, DE NOVO, O XEL HIDROALCOHÓLICO.
 8. O PROFESORADO ESTARÁ PENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS.

Á SAÍDA DO CENTRO

 1. A SAÍDA DO CENTRO SERÁ ESCALONADA SEGUNDO OS HORARIOS ESTABLECIDOS.
 2. O ALUMNADO EVITARÁ AS AGLOMERACIÓNS NO PERCORRIDO DE SAÍDA.
 3. O PROFESORADO VIXIARÁ O DISTANCIAMENTO E AS MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O TRANSPORTE

 1. O ALUMNADO DE TRANSPORTE PERMANECERÁ NA ZONA ACOUTADA (TRAS A CAFETERÍA). RECOMÉNDASE EVITAR O USO DO TRANSPORTE EN CASO DE QUE SEXA POSIBLE.

COMEDOR

 1. HABERÁ DÚAS QUENDAS DE COMEDOR.
 2. O ALUMNADO MANTERÁ A DISTANCIA DE SEGURIDADE DURANTE TODA A COMIDA E O TEMPO DE LECER DESPOIS DE XANTAR.

COMUNICACIÓNS

 1. A COMUNICACIÓN ENTRE CENTRO E FAMILIAS OU TITORES LEGAIS SERÁ A TRAVÉS DE ABALAR MÓBIL, PÁXINA WEB, REDES SOCIAIS DO CENTRO E TELÉFONO.
 2. AS TITORÍAS DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS , SERÁN TELEFÓNICAS.

FORMACIÓN COVID

 1. DURANTE OS PRIMEIROS DÍAS DE CLASE HABERÁ, EN TODOS OS CURSOS, SESIÓNS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN COVID, FACENDO ESPECIAL FINCAPÉ NOS NOVOS HÁBITOS DE CONVIVENCIA NO CENTRO EDUCATIVO E NA CASA.
 2. NA PRIMEIRA SEMANA POÑERASE EN MARCHA TODO O PROCESO DE INFORMACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DE CLASES E FORMACIÓN ONLINE POR SE FOSE NECESARIO NALGÚN MOMENTO.

SE UN ALUMNO/A SE SENTE MAL DURANTE A XORNADA LECTIVA...

 1. ACTIVARASE O PROTOCOLO ESTABLECIDO, O ALUMNO/A SERÁ ILLADO NUNHA ZONA VENTILADA E CREADA AO EFECTO E CONTACTARASE COA FAMILIA PARA QUE AVISE AO SEU MÉDICO DE CABECEIRA OU CONTACTEN CO TELÉFONO DE URXENCIA.

SE UN ALUMNO/A DO CENTRO DÁ POSITIVO NA PROBA COVID...

 1. CONSULTAREMOS COAS AUTORIDADES SANITARIAS QUE REALIZARÁN AS INVESTIGACIÓNS NECESARIAS E TOMARÁN AS DECISIÓNS OPORTUNAS.

Con sentidiño e a colaboración de todos e todas, poderemos comezar o curso coa maior normalidade posible e garantir o dereito á educación do noso alumnado.