Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Nowości historia najnowsza

START

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej IPN

Ta nasza wolność. Reportaże historyczne

Dariusz Jarosiński

Zbiór ponad 60 reportaży i esejów o losach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz o ich walce z komunistyczną dyktaturą. Jedne opowieści dotyczą postaci powszechnie znanych, zaś bohaterowie innych zostają dopiero przywracani społecznej pamięci. Autor starał się dotrzeć do ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych, a ich relacje w miarę możliwości weryfikował i uzupełniał o źródła archiwalne i publikacje historyków. Część tekstów dotyczy także mało znanych lub zupełnie nieznanych młodzieżowych grup antykomunistycznych, które działały niedługo po zakończeniu wojny, ale też w latach 70. ubiegłego wieku. Wszystkie one wyraźnie nawiązywały do tradycji Żołnierzy Wyklętych. Również wszystkich bohaterów tej książki – bardziej i mniej znanych – łączy idea wolnej Polski; żaden z nich nie godził się na bezczynność wobec niegodziwości systemu komunistycznego, za co przyszło im zapłacić wysoką cenę.

Spis treści

2018

ZAMÓW

Autorzy publikacji na podstawie akt kontroli z lat 1919–2019 opisali najciekawsze wybrane kontrole i uporządkowali je chronologicznie, dzieląc na sześć okresów: Dwudziestolecie międzywojenne; Na uchodźstwie i w podziemiu/II wojna światowa; W Polsce Ludowej; Czas przełomu, czas transformacji; Odrodzona Rzeczpospolita; Polska w Europie. Powstał obraz Polski i Polaków, którzy mieli wpływ na losy państwa, na jego budżet i rozwój. Książka pokazuje mechanizmy rządzenia i wykorzystywania przywilejów władzy na tle zmian gospodarczych, ustrojowych i politycznych. Wydanie jubileuszowe na stulecie Najwyższej Izby Kontroli.

100 kontroli z archiwum NIK

pod red. D. Bernhardt-Kowalskiej, Piotra Chojnackiego, Ryszarda Szyca

2018

Spis treści

ZAMÓW

ZAMÓW

Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” realizowanego w Instytucie Pamięci Narodowej od 2012 r. Książka zawiera 16 artykułów o zróżnicowanej tematyce, lecz powiązanych wspólnym wątkiem rządzącej w Polsce monopartii PPR/PZPR oraz jej pozycji w państwie i społeczeństwie. Teksty ukazują mechanizmy zarządzania komunistycznym państwem i oddziaływania partii na różne sfery życia: politykę wewnętrzną i zagraniczną, sądownictwo, edukację, kulturę i rozrywkę. Autorzy uzwzględnili nie tylko perspektywę „centrali”, lecz także „terenu”.

Spis treści

Elżbieta Kowalczyk, Wizja początków partii komunistycznej w Polsce przedstawiana przez Wydział Historii PartiiPiotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza w latach 1944-1948 jako partia władzy. Pozaideologiczne motywy akcesu do partii komunistycznejRobert Spałek, Upadek Gomułki jako element powstania PZPRMarcin Żukowski, Finansowanie partii komunistycznych (wybrane aspekty)Michał Siedziako, Mechanizmy kontroli PZPR nad składem Sejmu PRL (1952-1985)Diana Maksimiuk, "Nie chcemy sędziego apolitycznego", czyli rzecz o upolitycznieniu kadry sędziowskiej w PRLWanda Jarząbek, Polityka zagraniczna Polski czy PZPR?Bożena Szaynok, Polityczne wykorzystanie tematyki żydowskiej w działaniach PPR/PZPR (1944-1989)Mirosław Szumiło, Pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR w latach 1948-1970 - portret socjologicznyPiotr Ośko, Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 - pozorna czy prawdziwa?Sebastian Drabik, Nomenklatura kadr PZPR w województwie -casus KrakowaArtur Bądkowski, Komitet Wojewódzki PPR/PZPR w Poznaniu wobec nauki i szkolnictwa wyższego w latach 1945-1970Rafał Drabik, Komitet Zakładowy PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej MO/WUSW w Zamościu w latach 1975-1990Emilia Świętochowska, Rola PZPR w kształtowaniu wzorców wychowawczych obowiązujących w szkołach w latach 1956-1970Eryk Krasucki, Obrona "Grenady" Kazimierza Brandysa w perspektywie zmian w polityce kulturalnej lat 1955-1956Karolina Bittner, O gustach się nie dyskutuje (decyduje o nich partia). PZPR wobec muzyki rozrywkowej na przykładzie lat osiemdziesiątych

Partia, państwo, społeczeństwo

pod red. K. Rokickiego

2016

ZAMÓW

Służba Bezpieczeństwa PRL miała wiele sposobów, by spowolnić albo wręcz zablokować kariery twórców uznawanych za niepokornych i niewygodnych dla władz. Ingerencje cenzorskie, zakaz wyjazdów zagranicznych, szykany w życiu codziennym, a w skrajnych wypadkach wymazywanie z kart podręczników i usuwanie dzieł z bibliotek – wszystko to miało sprawiać, że literatura, teatr, sztuki piękne będą przekazywały jedynie treści pożądane przez rządzących. Tom przedstawia kilka przykładów takiego wpływania przez komunistyczny reżim na życie kulturalne przed 1989 r.Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

Spis treści

Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL

pod red. S. Ligarskiego

2017

ZAMÓW

Pierwsza monografia Ruchu „Wolność i Pokój”. Ruch ten był jednym z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W mediach często błędnie przedstawiany jest jako ruch pacyfistyczny lub ekologiczny. Jego uczestnicy protestowali przeciw obowiązkowej służbie wojskowej. Organizowali też liczne akcje przeciw zatruwaniu środowiska. Głównym jednak spoiwem ruchu był jednoznaczny antykomunizm. Dzięki temu w działania WiP-u włączyło się wiele różniących się poglądami osób – od anarchistów po konserwatystów.Podstawą narracji są rozmowy przeprowadzone przez autorkę z czołowymi przedstawicielami Ruchu „Wolność i Pokój”. Zostały one nagrane zaledwie kilka lat po zakończeniu działalności ruchu.

Spis treści

Wstęp1. SKS i NZS – kolebki środowiska Ruchu „Wolność i Pokój”2. Śmierć kapłana i bunt młodych3. Głodówka w Podkowie Leśnej i powstanie WiP-u4. Konserwatyści, anarchiści, katolicy i Mahatma Gandhi5. Książeczki wojskowe i więzienne kraty6. Wojsko się cofa7. Dziś Czarnobyl, jutro Żarnowiec – zakazani ekologowie8. Antykomuniści kontra pacyfiści9. Rok 1988 – wipowcy podczas strajków10. Nielegalne pieniądze nielegalnej organizacji11. Ruch na powielaczach – publikacje WiP12. Figurant kupił ogórek i rabarbar13. „Zawodowi przeciwnicy socjalistycznego porządku” w propagandzie PRL-u14. Koniec komunizmu, koniec antykomunistycznego WiP-u15. AneksSpis wykorzystanych źródeł i opracowańWykaz skrótówIndeks osób

Między wolnością a pokojem.Zarys historii Ruchu "Wolność i pokój"

Anna Smółka-Gnauck

2012