Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Aspectes principals del Pla d'organització

ESCOLA MONTBUI

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

PLA D'ESTRATÈGIA DIGITAL

GRUPS ESTABLES

ESMORZAR

REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE

ESBARJO

QUÈ PRIORITZEM?

COMUNICACIÓFAMÍLIA-ESCOLA

ENTRADES I SORTIDES

comunicació família escola

Si necessiteu contactar amb el/la tutor /a, disposeu de la llibreta missatgera o agenda, o també us hi podeu dirigir a través del correu electrònic que trobareu a la web del centre.Les entrevistes es faran en format virtual.

Si necessitieu contactar amb l'equip directiu, podeu fer-ho a través del correu electrònic.Comunicacions del centre: a través del correu electrònic o la web.

Per accedir al centre cal demanar CITA PRÈVIA i l'ús de MASCARETA.Trobareu gel hidroalcohòlic a l'entrada a l'edifici.

Direcció: info@escolamontbui.orgCap d'estudis: capestudis@escolamontbui.orgSecretaria: secretaria@escolamontbui.org

93 8650833659949623Secretaria: secretaria@escolamontbui.org

ENTRADEs I SORTIDES

Les entrades i sortides es faran en diferents horaris i de forma esglaonada.Els tutors/es de cada grup esperaran als alumnes en el punt de trobada.

PORTA 1

PORTA 2

PORTA 3

PORTA 4

què prioritzem?

Pla d'Acció Tutorial: Acollida tranquil·la, benestar emocional, activitats de retrobament, dinàmiques de cohesió de grup, ...

Activitats de comunitat: Potenciar la intercomunicació i projectes d'escola.

Treball hàbits saludables.

Avaluacions inicials en relació als aprenentatges.

Impuls de les noves tecnologies: Plataformes digitals de suport a l'aprenentatge: GoogleSites (Petits), GoogleClassroom (Mitjans i Grans).

Millora de les Competències Bàsiques de l'alumnat.

esmorzar

Esmorzaran a l'aula.Es rentaran les mans abans i després d'esmorzar.Cal portar un tovalló de roba que s'emportaran cada dia a casa per rentar.Els dimecres és el dia de la fruita.

esbarjo

Cada grup estable tindrà un horari i una zona de joc assignada.

Infantil1r torn de 10:30 a 11:002n torn de 11:15 a 11:45

Primària1r torn: 10:30 a 11:002n torn de 11:00 a 11:30

Els espais exteriors poden utilitzar-se per fer classe exceptuant-ne la franja d'esbarjo.

REQUISiTS PER ACCEDIR A L'ESCOLA

Haver signat i entregat la declaració responsable.No presentar simptomatologia compatible amb COVID.No presentar quadre infecciós.No haver tingut contacte amb un positiu de COVIDdurant els darrers 14 dies.

En cas de símptomes el centre aplicarà el protocol sanitari establert pels Departaments de Salut i d'Educació.

GRUPS ESTABLES

Són els grups classe més el seu tutor/a.En aquest grups també intervindran altresmestres.

L'escola s'organitza en 25 grups estables d'un màxim de 20 alumnes.

Els mestres tutors impartiran totes les àrees. Les especialitats de música, educació física i anglès són impartides pels tutors que rebren el suport dels mestres especialistes referents de l'àrea.

A tots els grups de la Comunitat de Grans es manté l'especialista d'anglès.

PLA D'ESTRATÈGIA digital

Pla de formació per a tots els membres de la comunitat educativaAlumnes- mestres- famílies.

Impuls del Pla d’Estratègia Digital del centre.Incorporació de les Plataformes digitals com a eina de suport a l'aprenentatge.

Creació d’un compte corporatiu Gsuite for Education per a l'alumnat i professorat.

Inversió en maquinari i infraestructura.

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Es seguiran les indicacions de ventilacióde les instal·lacions.Es reforçarà la neteja i desinfecció de les aules, material, WC i edifici per part de l'Ajuntament.Pel que fa al material, els alumnes tindran una part del material d’ús individual. En quant almaterial compartit es netejarà i desinfectarà després del seu ús.Els alumnes poden participar-hi dins el seu marc d'aprenentatge.S’incidirà en el rentat de mans al llarg del dia.