Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

obertura 2020-2021

En el marc del Covid-19

Escola Vora del Mar

Famílies

#TOTSFEMVORA

més que mai necessitem

- Mirar als ulls als nens i les nenes, que la por es faci protegir-nos però no perdre el somriure. - Que les famílies ens obrin el camí de la confiança. L'equip de professionals del Vora seguirà aportant una llavor màgica poderosa per compartir i fer créixer. L’equip directiu confia en tot l'equip i famílies de l'escola. Entre tots fem moure el Vora

agrupaments del centre

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF9pzFUnqQYhXqcygK_wABu8etY-DW1AMeet Google Drive - One place for all your filesGoogle Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage -...Google

justificació del pla d'obertura

Es fonamenta en una organització que vetlla per la seguretat de tota la comunitat educativa

01

ATENDRE LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT

02

ASSEGURAR L'ESTABILITAT DEL CENTRE

03

04

05

INCREMENT D'ACTIVITATS A L'EXTERIOR

ASSEGURAR LA TRAÇABILITATd'acord amb els espais i professorat del centre

MANTENIR EL CENTRE SEGUR

Ens hem ajustat als espais que tenim al centre per poder crear més grups estables I REDUIR NOMBRE D'ALUMNES PER AULA.No ha estat possible triplicar tots els nivells per motius d'infraestructura i espais.Els grups que no es poden desdoblar, tenen un cotutor i un espai més per treballar amb la meitat del grup classe. Hem prioritzar els grups més autònoms de CS.

Necessitem personal de reforç per les aules. Triplicar a tots els nivells forçava a perdre aquests mestres. És imprescindible reservar els espais destinats a mantenir l'atenció òptima dels alumnes més susceptibles (NIU-NAU).

Necessitem professorat davant de possibles absències dels docents. Triplicar tots els grups de l'escola suposa no tenir professorat per fer cap especialitat ni substitució.

Cal que tota la comunitat educativa mantingui els protocols d'actuació:- Horaris i espais diversificats d'entrades i sortides. No coincidència de grups sense les mesures de seguretat.- Treball d'hàbits d'higienes i protecció amb els alumnes.- Respectar les mesures de seguretat entre adults i alumnes, sobretot a Primària.- Mascareta obligatòria de tots els professionals i alumnes a partir de 1r de Primària.- Rentar mans davant dels canvis d'aula i espais.

És fonamental que els alumnes puguin fer més activitats fora de les aules, ja que redueix molt el risc de contagi. No es recomana estar al mateix espai més de 3h.Per això necessitem mestres de suport a cada cicle.

"

"

Normativa

1.- Pla obertura centre 2.- Normativa Departament juliol 203.- Pla d’actuació. 4.- Normativa agost

requisits d'accés al centre

Obertura setembre 2020

REQUISITS D’ACCÉS dels alumnes i professionals al CENTRE

1.Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.2.No convivients o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 3. La temperatura corporal l’han de prendre les famílies a casa abans de venir al centre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES

- Un per alumne.- Files i punts al terra - Rètols i informació. - Megafonia- Persona supervisora

FAMÍLIES ABANS DEL 14 DE SETEMBRE

Les famílies han de confirmar la declaració responsable que trobareu enllaçada a la informació resumida Canva i per Tokapp.Cal que la contesteu abans del 11 de setembre de 2020.

Declaració responsable

seguretatalcentre

ús de la mascaretal'higiènica

Infantil

Primària

PROFESSIONAL DOCENTI DE SUPORT EDUCATIU

PERSONALDE MENJADOR I EXTRAESCOLARS

CONSERGE

FAMÍLIES I ALTRE PERSONAL EXTERN

ADMINISTRATIVA

EQUIP DIRECTIU

No obligatòria. Serà decisió de la famílies que portin mascaretao no.

La primària la portaran SEMPRE ben col·locada. Portaran cada alumne una ronyonera amb dues mascaretes i un gel hidroalcòlic de 75 ml aproximadament. Ho portaran de casa.

Tutors: No obligatòria però recomanable en els grups estables. Obligatòria quan imparteixen classes en altres grups.Especialistes/reforç:obligatòria sempre, excepte en el grup que cotutoritza.Vetlladors:si tenen alumne estable, en el seu grup, no obligatòria, però recomanable. La resta de casos, obligatòria.

Obligatòria excepte a consergeria si roman sol.

Sempre. Obligatòria.

Obligatòria excepte a consergeria si roman sola.

Sempre. Obligatòria.

Obligatòria a tot el centre excepte al despatx amb els membres de l’equip.

quan cal portar-la?

Des de l'entrada al centre a l'aula o despatx

1

2

3

4

Durant l’estona de pati.(S’esmorza a l’aula)

En els passadissos en els canvi de classes, anar al menjador, als lavabos o despatx.

Quan es pugui produir contacte entre diferents grups estables del mateix nivell, cal mantenir la distància de seguretat i fer ús de la mascareta. (Sortides, colònies, menjador,...)

FORA DEL LES AULES DELS GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES

Distànciament físic: 1, 5 2,5m2

Mascareta durant els trasllats per l’escola: - ALS PASSADISSOS - PATI - ALS LAVABOS - MENJADOR

RENTAR MANSamb gel hidrològic i/o sabó

quan?

- A l’entrada i sortida de cada aula ordinària.- Abans i després d’anar al lavabo.- Abans i després del pati.- Entrada i sortides dels despatxos. - Les requerides pel docent a la classe.

es localitzen

Al vestíbul A les entrades les aules ordinàries. Aules de suport Despatx de direcció Administració Consergeria Menjador Lavabos Gimnàs Entrada menjador

PREGUNTES FREQÜENTS

Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta?

El centre disposarà d’un estoc de mascaretes per aquests casos.

Quin altre material de prevenció i protecció es lliurarà a tots els centres?

Gel hidroalcohòlic i dispensadors, un termòmetre sense contacte per a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes.

L’alumnat pot col·laborar en la neteja de material i d’espais d’ús comú durant la jornada lectiva?

Sí. Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, aquesta col·laboració en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar?

Sí, però és recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual. Vetllarem per tal que no hi hagi intercanvi de material.

El material dintre d'un grup estable es pot compartir sense desinfectar dintre d'aquest grup o s'ha de desinfectar?

És recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual. Encara que sigui dins d’un grup estable caldrà desinfectar el material compartit almenys un cop al dia al finalitzar la jornada.

SALUT DELS COL·LECTIUS VULNERABLES

alumnat

professionals

Han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals.També, us facilitem el correu de la metgessa de prevenció del Departament per dubtes sobre vulnerabilitat.marisa.bonmati@gencat.cat

En el cas d’alumnes que presentin una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas contraure la infecció, cal que la família es posi en contacte amb l’equip mèdic de referència per si cal un assistència domiciliaria. Aquestes malalties de risc cròniques poden ser:▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.▪ Malalties cardíaques greus.Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).▪ Diabetis mal controlada.▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE PERSONAL AMB SÍMPTOMES

SÍMPTOMES D’ALARMA

≤14 anys

Febre o febrícula Tos Dificultat per a respirar Mal de coll Congestió nasal Mal de panxa Vòmits i/o diarrees Mal de cap Malestar Dolor muscular

>14 anys

Febre o febrícula Tos Dificultat per a respirar Mal de coll Alteració del gust o de l’olfacte Vòmits i/o diarrees Mal de cap Malestar Calfreds Dolor muscular

37,5

PROCOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS COVID-19

infantil

primària

3. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec) i es pren la temperatura S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant

1. Se l’ha de portar a l’alumne el docent responsable a l’espai d’infantil o primària.

Informar a la direccíó

DESPATX DE DIRECCIÓ

AULA RELAX

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DES DEL SERVEI DE SALUT

Organització dels espais i grups de l’escola

GRUPS I ESPAIS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES

El grup estable DE CONVIVÈNCIA està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. Així, els alumnes d'un mateix grup bombolla podrien jugar i socialitzar entre si "sense haver de mantenir la distància interpersonal de forma estricta".

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

CADA NIVELL TINRÀ UN ESPAI EXTERIOR ACONDICIONAT

mascareta obligatòria a primària DINS DEL GRUP ESTABLE I per circular per l'escola.evitarem el creuament d'alumnes així com la interacció. farem itineraris d'entrades i sortides.lavabos: cADA GRUP DE CONVIVVÈNCIA TINDRÀ ASSIGNAT UN LAVABO MIXTE A L'EDIFICI DE PRIMÀRIA. dUES CLASSES DE 4t SORTIRAN ALS LAVABOS DEL PATI. NO HI HAURÀ LAVABOS AL PATI (HAURAN D'ANAR AL LAVABO ASSIGNAT SI HO NECESSITEN), PER AIXÒ ÉS IMPORTANT QUE VAGIN ABANS DE SORTIR AL PATI.esmorzar: TOTS A LA SEVA AULA EN EL CAS DELS GRUPS TRIPLICATS. lA RESTA DE GRUPS LA TUTORA VALORARÀ ESMORZAR A L'EXTERIOR.material del grup estable: CADA GRUP TINDRÀ UN MATERIAL DE JOC ESPECÍFIC PER AL PATI I EDUCACIÓ FÍSICA.important incrementar activitats aire lliure i al pati. més ventilació. LES TUTORES TINDRAN ELS HORARIS D'EDUCACIÓ FÍSICA PER A PODER FER ÚS D'AQUESTA QUAN ES NECESSITI.

ELS GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA NO ES PODRAN RELACIONAR AMB ALTRES ALUMNES d'altres grups de convivència

educació infantil

EDUCACIÓ INFANTIL P3 a i b

2 grups estables amb una mestra cotutora i la TEIAirejament i activitat en diferents espais diariament:- A les aules ordinàries- Al joc simbòlic i aula de mestres infantil.- A l'exterior PATI-PORXO D'INFANTILper fer activitats didàctiques.PATIS: 10:20h a 10:50Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta per no coincidir amb l'altre grup estable.Jocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 8:50h TARDA: 16:20 Porta d'infantilGRUP A i GRUP B

MASCARETA : no obligatòria. Desició de la família si portar-la o no.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

MIGDIA: 12:30-15hPORTA INFANTIL A I B

EDUCACIÓ INFANTILP4 a i b

2 grups establesamb una cotutora per desboblar els grupsAirejament i activitat en diferents espais diariament:- A les aules ordinàries- Aula de psico i passadís-aula reforç- a l'exterior PATIESPAI EXTERIOR:Pati: SORRAL davant de les aulesHORA D'ESBARJO: 10:50-11:20Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta per no coincidir amb l'altre grup estable.Jocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 9h TARDA: 16:30hPorta Principal Infantil: GRUP APorta de l'hort: GRUP BMIGDIA: 12:30-15h PORTA INFANTIL A I B

MASCARETA : no obligatòria. Desició de la família si portar-la o no.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

EDUCACIÓ INFANTILP5 a, b i c

3 grups estables de17, 17 i 18 ALUMNESAirejament i activitata l'exterior PATIESPAI EXTERIOR activitats didàctiques:Pati: Espai porta del l'hort.PSICOMOTRICITAT al gimnàs 2 cops per setmana.HORA D'ESBARJO: 11:20hCada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta per no coincidir amb l'altre grup estable.Jocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 8:50h TARDA: 16:20Porta de l'hort - GRUP A, B i CLes mestres aniran a buscar als alumnes a la porta i entraran en files a les seves classes. Les famílies no entren al recinte de l'esc ola.MIGDIA: 12:30-15h PORTA INFANTIL A I B

MASCARETA : no obligatòria. Decisió de la família si portar-la o no.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia.

ENTRADES I SORTIDES INFANTIL

INFANTIL espais pedagògics

cicle inicial

cicle inicial1R: a, b i c

3 grups estables de17, 17 i 18 ALUMNESAirejament i activitatsa l'exteriorESPAI EXTERIOR activitats didàctiques:Passadís exterior al costat de l'aula de músicaGimnàs i pista 2 cops per setmana. "Jo trio"HORA D'ESBARJO: 10:50Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 8:50h TARDA: 16:20hPORTA PRINCIPAL (TONI)Les famílies entraran fins la zona marcada.Els alumnes van amb seva mestra a fer la fila a la pista.MIGDIA: 12:30-15h PORTA PRINCIPAL (TONI)

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesser per: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

cicle inicial2N: a I b

2 grups estables amb una cotutora per desboblar els grupsAirejament i activitat en diferents espais diariament:- A les aules ordinàries- Aula de reforç- hall i espai exterior.ESPAI EXTERIOR activitats didàctiques:porxo d'entradaGimnàs i pista 2 cops per setmana. "Jo trio"HORA D'ESBARJO: 10:50 aCada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 9:00h TARDA: 16:30hPORTA PRINCIPAL (TONI)Les famílies entraran fins la zona marcada.Els alumnes van amb seva mestra a fer la fila a pistaMIGDIA: 12:30-15h PORTA PRINCIPAL (TONI)

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesserper: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

ENTRADES I SORTIDES C.INICIAL

CICLE INICIAL

cicle mitjà

cicle mitjà3R: a, b i c

3 grups estables de17, 17 i 18 ALUMNES3 TUTORESAirejament i activitatsa l'exteriorESPAI EXTERIOR activitats didàctiques:Passadís exterior al costat de la cuina del C/Verge del Pilar.Gimnàs i pista 2 cops per setmanaHORA D'ESBARJO: 10:50Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 9:00h TARDA: 16:30hPORTA PRINCIPAL del costat de la DRAGA: Les famílies entraran fins la zona marcada.Els alumnes van amb la seva mestra per a fer la fila a la pista.MIGDIA: 12:30-15h PORTA PRINCIPAL

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesserper: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

Ronyonera, bosseta o necesser

cicle mitjà4T: a, b i c

3 grups estables de17, 17 i 18 ALUMNES3 TUTORESAirejament i activitatsa l'exteriorESPAI EXTERIOR activitats didàctiques:HORTGimnàs i pista 2 cops per setmanaHORA D'ESBARJO: 11: 20Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per a cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 8:50h TARDA: 16:20hPORTA PRINCIPAL AL COSTAT DEL LA DRAGA. Les famílies entraran fins la zona marcada.Els alumnes van amb la seva mestra per a fer la fila a pista.MIGDIA: 12:30-15h PORTA PRINCIPAL

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesserper: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

ENTRADES I SORTIDES C.M i C.S

CICLE MITJÀ

cicle superior

cicle SUPERIOR5È: a I b

2 grups estables amb una cotutora per desboblar els grupsAirejament i activitat en diferents espais diariament:- A les aules ordinàries- Aula d'ANGLÈS i espai exterior.ESPAI EXTERIOR activitats didàctiques: darrera del gimnàsGimnàs i pista 2 cops per setmana. "Jo trio"HORA D'ESBARJO: 11:20Cada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 9:00h TARDA: 16:30hPORTA ADMINISTRACIÓ C/ Verge del PilarEls alumnes entraran sols al centreMIGDIA: 12:30-15h PORTA ADMINISTRACIÓ

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesserper: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

cicle SUPERIOR6È: a I b

2 grups estables amb una cotutora per desboblar els grupsAirejament i activitat en diferents espais diariament:- A les aules ordinàries- Aula d'ART i espai exterior.ESPAI EXTERIOR activitats didàctiques: chillout al costat de l'hortGimnàs i pista 2 cops per setmana. "Jo trio"HORA D'ESBARJO: 11:20 PISTA del costat del gimnàsCada grup estable sortirà al pati en una zona de pati concreta.OBLIGATORI MASCARETAJocs propis per cada grup estable..

ENTRADESI SORTIDES:MATÍ: 8:50h TARDA: 16:20hPORTA ADMINISTRACIÓ C/ Verge del PilarEls alumnes entraran sols al centreMIGDIA: 12:30-15h PORTA ADMINISTRACIÓ

MASCARETA :obligatòria.Ronyonera, bosseta o necesserper: guardar la mascareta, portar mocadors i ampolleta de gel hidroalcohòlic.NETEJA DE MANS I Gel hidroalcòholic: 5 vegades al dia

ENTRADES I SORTIDES C.M i C.S

CICLE SUPERIOR

PATIS

PATIS

PATIS

PATIS

ALGUNES MILLORES I ADEQUACIONS AL CENTRE AL PROPER CURS 2020-21

- 3 CARROS DE PORTÀTILS- 15 TABLETES- SESSIONS D'ÀMBIT DIGITAL- ENTORN GOOGLE SUITES ENTORN CLASSROOM- CORREUS ELECTRÒNICS COORPORATIUS DES DE P3

digitalització

- ESTEM A LA 1a FASE DEL PROJECTE- ENS HEM PRESENTAT ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CUBELLESCOMISSISSIÓ PEGAÒGIC AFA-ESCOLA

projecte pati milalta

Acondiconament dels espais exteriors (Gespa, troncs, tendalls per l'ombra,..)COMISSIÓ PEDAGÒGICA AFA-ESCOLA

aula sensorial

- AULA SENSORIALCOMISSIÓ INCLUSIVA AFA-ESCOLA

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

metologia de treball

treball cooperatiu

racons de treball

projecte i treball globalitzatvorart

EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL: #aquiproubullying

ÀMBIT DIGITAL : TIC des de 1r: Classroom des 3r.

EDUCACIÓ AMBIENTAL Escola Verda

SEMPRE INTENTANT FER-HO EL MÉS MANIPULATIU POSSIBLE I RESPECTANT ELS DIFERENTS NIVELLS D'APRENENTATGES

sortides locals

Caldria aprofitar aquestes sortides per fer miniprojectes, racons de treball, lectures, etc.

POTENCIAR LES SORTIDES LOCALS I LLOCS PER ANAr. COM ara EL POLIESPORTIU, el CASTELL DE CUBELLES, EL FOIX,…

Des de l’escola es valora la importància de conèixer l’entorn de forma progressiva per potenciar l’autonomia i el desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat i la seva màxima inclusió en la societat.

És important proporcionar-los el major nombre d’experiències en contextos reals per tal d’afavorir aprenentatges funcionals.

COMUNICACIÓ

REUNIONS DE FAMILIES GRUPAL

TUTORIES AMB FAMILIES

CONSELL ESCOLAR I AJUNTAMENT

EAP

ALTRES INSTITUCIONS

Preferentment per videoconferència, telèfon i/o correu electrònic.En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat i higiene.

Amb la referent de l'EAP i logopeda per videoconferència o presencial. Resta de professionals no presencial.

TELEMÀTIQUES

TELEMÀTIQUES

TELEMÀTIQUES

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES educatius

L'ajuntament ha contractat una persona de neteja fixe a l'escola

El personal de neteja s'encarregarà de netejar els lavabos de tota l'escola i els espais que puguin haver estat compartits: sala de psico, gimnàs, aula sensorial, aules de suport i espai de joc extern.

gràcies!