Want to make creations as awesome as this one?

Principais adaptacións para o curso 2020 - 2021

Transcript

3

CURSO 2020 2021

Entre todos e entre todas

CEIP Sada y sus Contornos

2

1

4

1

CURSO 2020 2021

Equipo COVID

Grupos estables de convivencia

Coidamos de todos/a

Normas de limpeza e hixiene

Entradas

Saídas

Recreos

Comunicación coas familias

Principais actuacións

1

Equipo COVID

* Será a referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.


2. Está formado polo director e dous mestras do centro.

3. A comunicación co equipo COVID:
* Correo electrónico ceip.sada@edu.xunta.es
* Número de teléfono 881 880 022.

As posibles incidencias serán comunicadas polas familias a través de estes medios (preferiblemente mediante correo electrónico).

O Centro de Saúde de Sada será o centro de referencia do noso colexio para resolver calquera dúbida do Equipo COVID e colaborar na xestión das posibles incidencias no centro.


ANTES DE ACUDIR AO COLEXIO

Coidamos de todos/as

2

Para a detección precoz no alumnado, os pais/nais/titores/as legais teñen a obriga de realizar todos os días esta Enquisa de autoavaliación.

Materiais

Colexio

Familia

Casa

Programa Acollida

Ante a aparición de síntomas na casa o alumnado non acudirá ao centro e a familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia e despois equipo COVID.

Se algunha persoa do núcleo familia é sospeitosa de padecer a enfermidade, o alumnado non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativa. A familia comunicará o resultado ao coordinador do equipo COVID.

Se ocorre no centro, contactarase coa familia que deberá presentarse á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou médico que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba. Despois trasladar a infomación ao equipo COVID.

Se ocorre no centro, contactarase coa familia que deberá presentarse á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou médico que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba. Despois trasladar a información ao equipo COVID.

 • Máscara obrigatoria para o alumnado de EP.
 • Deberán traer outra de resposto.
 • Non compartir materiais propios.
 • Todo o material co nome.
 • Neceser con:
  1. Máscara de reposto.
  2. Bolsa para gardar a máscara (tea ou papel).
  3. Paquete de clínex.
 • Uso correcto da máscara.

Grupos estables de convivencia

3

Máscara obrigatoria para o alumnado de Educación Primaria e recomendable para Educación Infantil.

Formados por un máximo de 25 alumnos/as.

Con carácter xeral, manteranse as distancias de seguridade.

Deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos.

Organización das aulas

Ademais seguirán estas premisas

 • Realizarán os recreos en espazos delimitados e separados entre eles.
 • A saída do alumnado será por orde de lista.
 • O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as.
 • Cada alumno/a terá o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes.
 • Todo o material do alumnado deberá estar rotulado co seu nome.
 • Só traer ao colexio o imprescindible.

Educación Primaria

Establecido pola Consellería

En Educación Primaria, a distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula.

Educación Infantil

Establecido pola Consellería:

Traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia.

O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.

Sempre que sexa posible usarase a máscara.

Normas xerais de limpeza

Normas de limpieza e hixiene

4

Normas xerais de hixiene

Normas xerais de limpeza

Durante a xornada lectiva o centro contará con persoal de limpeza.

Limpeza de superficies de uso frecuente: pomos, pasamáns, teléfonos...

Limpeza dos aseos polo menos 2 veces ao día: 1 durante a xornada lectiva e outra pola tarde.

Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas aulas.

Os materiais de uso compartido desinfectaranse antes de volver a usalos.

Cando o tempo o permita, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Como lavar as mans de forma correcta

Regla 3M ou DIMAMA

Lembrar e xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene:

 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 • Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.
 • Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos.
 • Manter a distancia física recomendada.
 • Utilización de máscara de protección. Informanado do uso correcto da mesma.

Hixiene respiratoria

Dotación das aulas

Cada aula do centro disporá de:

 • Dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada.
 • Panos desbotables.
 • Papeleira accionada por pedal.

Uso correcto da máscara que

gardarase nunha bolsa de tela lavable ou nun sobre de papel

Normas xerais de hixiene

Cando debo lavar as mans

 • Metros (distancia)
 • Mans
 • Máscara

Lembrar e xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene:

 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 • Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.
 • Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos.
 • Manter a distancia física recomendada.

 • Solución hidro alcólica
 • Papeleira de pedal
 • Panos desbotables

Cando debo lavar as mans

Ao entrar ou saír da aula

Despois de soarse, tusir ou esbirrar

Antes e despois de tocarse a cara

Despois de xogar ou tocar materias compartidos

Despois de xogar no chan ou outras superficies que poidan estar sucias

Despois de ir ao Aseo

O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

PÁXINA
WEB


A páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsada/ será o espazo para compartir coa comunidade educativa toda a información: horarios, canles de contacto, normas, documentos do centro…


A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias as novidades dispoñibles na páxina web.

Nesta habilitarase un espazo específico dedicado a circulares informativas remitidas. Recoméndase as familias ter habilitadas as notificacións de Abalar Móbil no teléfono ou acceder ás aplicación todos os días. Non remitiranse circulares en soporte impreso.

TELÉFONO

881 880 022

CORREO ELECTRÓNICO

Correo electrónico do centro: ceip.sada@edu.xunta.es


O contacto coas titoras/es dos diferentes cursos realizarase a través de correo electrónico de aula.

ABALAR
MÓBIL

É responsabilidade das familias ter actualizados os teléfonos e informar dos cambios producidos.


A través da aplicación Abalar Móbil comunicanrase ás familias as novidades dispoñibles na páxina web.


Nesta habilitarase un espazo específico dedicado ás circulares informativas remitidas. Recoméndase ás familias ter habilitadas as notificacións de Abalar Móbil no teléfono ou acceder á aplicación todos os días.

Comunicación coas familias

5

Co fin de atender ás familias en momentos non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos, a atención realizarase entre as 09:55 e as 10:35 e solicitando cita previa no teléfono do centro 881 880 022

6

Entradas

Normas xerais.

Entrada 08:50-08:57
4º, 5º e 6º de EP

Entrada 09:00-09:07
1º, 2º e 3º de EP

Entrada 09:10-09:17

Educación Infantil

INicio

Normas xerais nas entradas

Entrada principal

Entrada B

Os acompañantes de EI para acceder ao centro teñen a obriga de empregar máscara .

Co fin de evitar aglomeracións de persoas solicítase ás familias.

a) Achegarse ao centro só uns poucos minutos antes da hora de acceso asignada.


b) Cumprir cos horarios establecidos polo centro.


c) Manter as distancias de seguridade durante a espera fora do centro.


d) Recomendase que o espazo da beirarrúa situado diante do colexio sexa só de paso e que se evite permanecer nel.

Unha vez que o neno/a entre ao recinto abandonar as proximidades.

a) Achegarse ao centro só uns poucos minutos antes da hora de acceso asignada.


b) Cumprir cos horarios establecidos polo centro.


c) Manter as distancias de seguridade durante a espera fora do centro.


d) Recomendase que o espazo da beirarrúa situado diante do colexio sexa só de paso e que se evite permanecer nel.

Non se permite o acceso ao centro de acompañantes do alumnado de EP.

O alumnado de EI poderá acceder ao centro acompañado dun familiar.

Puntualidade

 • O alumnado que non cumpra co horario asignado, para poder acceder ao centro terá que esperar fora do mesmo en compañía dos seus responsables ata que finalice todo o proceso de entrada.
 • Despois, o alumno/a e o seu/súa acompañante esperarán as indicación do persoal do centro.
 • O/a acompañante terá que cubrir o documento de falta de puntualidade antes de que o neno/a entre na aula.

 • Achegarse ao centro só uns poucos minutos antes da hora de acceso asignada.
 • Manter as distancias de seguridade durante a espera fora do centro.
 • Recomendase que o espazo da beirarrúa situado diante do colexio sexa só de paso e que se evite permanecer nel.
 • Unha vez que o neno/a entre ao recinto escolar, abandonar as proximidades do centro.

 • O alumnado de Educación Infantil poderá acceder ao centro acompañado só dun familiar, mantendo a distancia de seguridade segundo as indicacións situadas no chan.

 • O alumnado que non cumpra co horario asignado, para poder acceder ao centro terá que esperar fora do mesmo en compañía dos seus responsables ata que finalice todo o proceso de entrada.
 • Despois, o alumno/a e o seu/súa acompañante esperarán as indicación do persoal do centro.
 • O/a acompañante terá que cubrir o documento de falta de puntualidade antes de que o neno/a entre na aula.

INicio

Entrada 08:50-08:57

O alumnado de 5º de EP accederá ao centro pola entrada principal.


O alumnado de 6º e 4º de EP accederá ao centro pola entrada B. Despois cada curso dirixirase seguindo o percorrido que constan no plano cara a súa aula.

O alumnado de 6º A avanzará mantendo a distancia de seguridade seguindo as liñas vermellas pintadas no chan ata chegar á entrada do edificio novo.

O alumnado de 6º B cando acceda ao centro xirará cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata a súa aula (antiga aula de inglés). En todo momento manterán a distancia de seguridade.

4º, 5º e 6º de Educación Primaria

Plano dos percorridos

Entrada 09:00-09:07

1º, 2º e 3º de Educación Primaria

O alumnado de 2º de Educación Primaria accederá ao centro pola entrada principal.


O alumnado de 1º e 3º de Educación Primaria accederá ao centro pola entrada B.

Despois cada curso dirixirase seguindo o percorrido que constan no Plano cara á súa aula.

Plano dos percorridos

INicio

Entrada 09:10-09:17

Educación Infantil

O alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil accederá ao centro pola porta B mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións situadas no chan para cada curso:

* O alumnado de 5º de EI continuará en liña recta seguindo as liñas vermellas situadas no chan.
* Cando o alumnado de 6º de EI acceda ao centro xirará cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata á súa aula. En todo momento manterán a distancia de seguridade.

O alumnado de 4º de EI accederá ao centro pola porta principal mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións situadas no chan (de cor morada).

Plano dos percorridos

Vídeos dos percorridos

4º Educación Infantil


5º Educación Infantil

6º Educación Infantil

INicio

Saídas

7

Normas xerais.

Saída 13:30-13:37
Educación Infantil

Saída 13:40-13:47

1º e 2º de EP

Saída 13:50-13:57

3º e 5º de EP

Saída 14:00

4º e 6º de EP

INicio

Normas xerais nas saídas

Entrada principal

Para acceder ao centro é obrigatorio o uso máscara.

Puntualidade

 • As familias deberán ser puntuais e cumprir cos horarios establecidos.
 • A persoa que recolla ao alumno/a de EI accederá ao centro e situarase no lugar asignado antes de que o alumnado comece a saír.
 • A familia de que non acuda dentro do horario asignado terá que esperar fóra do centro a que finalice todo o proceso de saída establecido. O neno/a será levado pola súa mestra/eá súa clase onde esperara. Cando remate todo o proceso de saída esperará indicacións do persoal do centro.
 • O/a acompañante de EI poderá acceder ao centro cando remate todo o proceso de saída e esperará no exterior da porta de saída asignada.
 • O/a acompañante terá que cubrir o documento de falta de puntualidade.

A saída do alumnado de EP será ao exterior do recinto: 11.8 Protocolo das Consellerías de Educacióne Sanidade

Co fin de evitar aglomeracións de persoas solicítase ás familias.

a) Achegarse ao centro só uns poucos minutos antes da hora de acceso asignada.


b) Cumprir cos horarios establecidos polo centro.


c) As persoas que accedan ao centro manterán a distancia de seguridade.


d) Recoméndase:

1) Esperar noutro lado da carreteira ata que sexa o horario de saída que corresponde ao neno/a.

2) Que o espazo da beirarrúa situado diante do colexio sexa só de paso.

3) Que os acompañantes do alumnado da porta principal sitúense á dereita da porta.

4) Que os acompañantes do alumnado da entrada B sitúense á esquerda da porta.


e) No caso de coincidencia de irmáns na mesma quenda, a familia comunicarase coas titoras dos diferentes cursos para establecer un procedemento de recollida permanente.


f) No caso de irmáns en diferentes quendas, o/a acompañante seguirá as normas xerais establecidas.Unha vez que o neno/a sexa recollido abandonar o centro e as súas proximidades.

A saída do alumnado será por orde de lista.

Entrada B

 • As familias deberán ser puntuais e cumprir cos horarios establecidos.
 • A persoa que recolla ao alumno/a de EI accederá ao centro e situarase no lugar asignado antes de que o alumnado comece a saír.
 • A familia de que non acuda dentro do horario asignado terá que esperar fóra do centro a que finalice todo o proceso de saída establecido. O neno/a será levado pola súa mestra/eá súa clase onde esperara. Cando remate todo o proceso de saída esperará indicacións do persoal do centro.
 • O/a acompañante de EI poderá acceder ao centro cando remate todo o proceso de saída e esperará no exterior da porta de saída asignada.
 • O/a acompañante terá que cubrir o documento de falta de puntualidade.

a) Achegarse ao centro só uns poucos minutos antes da hora de acceso asignada.


b) Cumprir cos horarios establecidos polo centro.


c) As persoas que accedan ao centro manterán a distancia de seguridade.


d) Recoméndase:

1) Que o espazo da beirarrúa situado diante do colexio sexa só de paso.

2) Que os acompañantes do alumnado da porta principal sitúense á dereita da porta.

3) Que os acompañantes do alumnado da entrada B sitúense á esquerda da porta.


e) No caso de coincidencia de irmáns na mesma quenda, a familia comunicarase coas titoras dos diferentes cursos para establecer un procedemento de recollida permanente.


f) No caso de irmáns en diferentes quendas, o/a acompañante seguirá as normas xerais establecidas.


Saída 13:30

Educación Infantil

Repetirá o procedemento realizado na entrada. Poderán acceder ao centro ás 13:25


As familias do alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil accederán ao centro pola porta B:
* As familias do alumnado de 5º de EI continuará en liña recta seguindo as frechas vermellas situadas no chan.
* As familias do alumnado de 6º de EI accederán ao centro e xirarán cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata á súa aula .

As familias do alumnado de 4º de EI accederán ao centro pola porta principal mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións pintadas no chan de cor morada.

As familias situaranse no número de lista do neno/a e avanzarán segundo comece a entrega do alumnado.

Plano dos percorridos

Vídeos dos percorridos

4º Educación Infantil

5º Educación Infantil

6º Educación Infantil

INicio

Saída 13:40

1º e 2º Educación Primaria

Saída 13:50

Saída 14:00

3º e 5º Educación Primaria

4º e 6º Educación Primaria

Saídas Educación Primaria

INicio

RECREOS

Educación Primaria

Educación Infantil

2 quendas en espazos diferenciados

2 recreos en espazos diferenciados

11:30

12:00

8

Principais actuacións

Recollidas no Protocolo da Consellería de Educación e Sanidade

Máscara obrigatoria para Educación Primaria e recomendable en Educación Infantil

Autoavaliación diaria na casa

Entradas e saídas en quendas escalonadas

Aumento das medidas de limpeza

Importancia da comunicación

9

3

CEIP Sada y sus Contornos

2

1

4

Curso 2020 2021