Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REUNIÓ INFORMATIVA CFC-CAF
CURS 2021-2022

CEFIRE GANDIA

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica i Formació Professional, del Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-21 i 2021-2022.

PROGRAMA D'ACTIVITATS FORMATIVES (PAF)

Eina bàsica per a establir els objectius, continguts i activitats que es desenvoluparan al llarg de dos cursos escolars.

Ha de partir de la detecció i anàlisi de necessitats formatives col·lectives i individuals del professorat detectades al PAM.

Les activitats de formació proposades es revisaran anualment per valorar-ne l'adequació

FP, Règim especial, EOI i formació persones adultes


Desenvolupament del currículum

Inclusió , coeducació i igualtat

Desenvolupament professional del professorat

Educació plurilingüe i intercultural

TIC i comunicació audiovisual

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

COORDINACIÓ DE FORMACIÓ DEL CENTRE

La CFC delimitarà el marc sobre el qual es basarà el projecte del centre:

 • Especificarà els paràmetres de partida: col·laboració amb la direcció, precisió de necessitats,
 • Inclourà en el PAF a les CAF corresponents i dinamitzarà la selecció d'activitats formatives (AF)
 • Comprovarà que les actuacions s'han realitzat correctament així com la inclusió de les activitats de formació i finalitzarà el disseny del PAF.

ITACA 3: http://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gad

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d’activitats formatives de Centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s’estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-2022

Els centres educatius poden sol·licitar la realització de: projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball.

Cada CAF només podrà presentar una sol·licitud d'activitat formativa.

El termini finalitza el dia 30 de setembre
a les 23:59

Modalitats formatives


Afavorir la reflexió, anàlisi, debat i estudi compartit de determinades temàtiques específiques, per a la construcció conjunta de coneixement que redunde en propostes innovadores que contribuïsquen a la millora del centre.


Formació del professorat del centre per al disseny, posada en pràctica i l'avaluació d'actuacions que repercutisquen en la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge .

- Elaborar materials didàctics
- Analitzar i experimentar materials didàctics i/o ferramentes informàtiques per al procés d'ensenyament/aprenentatge.

Participació
No podrà ser inferior a 5 (inclòs coordinador/a). Es recomana que no siga superior a 15.

Participació
No podrà ser inferior a 3 (inclòs coordinador/a). Es recomana que no siga superior a 10.

Possibilitat de:
- Personal formador extern (no podrà superar 50%, màxim recomanable 30%)
- Intercentres

A cada docent se li podrà certificar com a màxim un seminari , un projecte de formació en centres i un grup de treball per curs

Participació
Mínima del 30 % del professorat.
Ha de comptar amb l'aprovació del claustre del centre
Únicament es podrà sol·licitar un PFC per curs.

La persona CAF certificarà 20 hores més del total del PFC

20-30 hores

Possibilitat de:
- Personal formador extern (no podrà superar 50%, màxim recomanable 30%)
- Intercentres

Possibilitat :
- Intercentres

20-30 hores

Seminaris

PFC

30 - 60 hores

GT

CORDINACIÓ FORMACIÓ CENTRES (CFC)

CORDINACIÓ FORMACIÓ CENTRES (CFC)

La persona CFC iniciarà l'elaboració del PAF durant la primera quinzena de setembre:

Les persones coordinadores noves realitzaran un curs de formació.

Registre persones CAF

Necessitats formatives del centre

INCIDÈNCIES: es comunicaran a l'assessoria de referència. Si no es poden solucionar SAI

Direcció del centre dona accès a la CFC a la plataforma a https//itaca.edu.gva.es/itaca

CFC: ACCÉS A LA PLATAFORMA ITACA 3

+ info

Menu principal - personal- seleccionar docent- càrrecs - coordinador/a formació centres - (introducció dades) + (data d'inici i final) - guardar

Com accedeix la CFC a la plataforma?

http://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gad ,

usuari + contrasenya

Pestanyes:

- 1 : Verd (informativa)
- 4, 5 i 6 : Verd (comprovació dades)
- 2, 3 i 7 : Taronja (afegir informació, passa a verd, check verd per finalitzar)

CONCRECIÓ INICIAL, SUPERVISIÓ I FINALITZACIÓ DEL PAF

PESTANYA 1. DADES INICIALS

PESTANYA 2. COORDINADORS/ES D'ACTIVITATS FORMATIVES

Cal notificar si hi ha alguna errada

Pestanya informativa. En cas d'error, notificar a l'assessoria de referència i si és el cas al SAI. Si falta alguna dada, es pot finalitzar i presentar el PAF igualment.

Queda gravat el personal del centre que assumisca la coordinació d'un projecte en centre, un seminari o un grup de treball. Per aquesta tasca, s'ha de prémer "Afegir coordinador" i cercar per NIF / NIE.

Desplegable per afegir coordinador per NIE/NIF.

PESTANYA 3 . NECESSITATS

Identificació de necessitats en funció de la realitat del centre, l'avaluació de les iniciatives formatives del curs anterior i el PAM (Plans d'actuació per a la millora)

Per guardar la informació, s'ha de marcar "Afegir necessitat"

El CFC completa:

- Data proposada.

- Tipus de grup: Individual, departament, claustre (desplegable)

- Participants: Nombre de participants i definició de la necessitat.

- Títol: Nom identificatiu de la necessitat

- Breu descripció de la necessitat.

Modificar alguna necessitat: Doble clic i guardar canvis.

PESTANYES 4, 5, 6. PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES/ GRUPS DE TREBALL/ SEMINARIS

+ info

Color verd sense check: La persona CFC comprovarà si han estat definides correctament.

- Hores, títol, modalitat, estat de l'activitat: Es visualitzaran quan hagen estat definides per la CAF responsable.


- Modalitat intercentres: La informació de la AF, introduida per la persona CFC del centre coordinador, apareixerà en la pestanya 4 de tots els centres convidats. La persona CFC del centre convidat haurà d'acceptar o rebutjar la participació (correu electrònic amb invitació) : botó dret del ratolí, seleccionar opció.

La persona CFC finalitza el PAF amb les comprovacions pertinents.

- Les pestanyes 2 i 3 estan completes (coordinadors/res i necessitats)

- Les planificaciones de les activitats s'han conclós correctament.

- Modalitat intercentres: s'han acceptat o rebutjat invitacions rebudes.

PESTANYA 7 (FINALITZACIÓ DEL PAF)

El PAF no podrà ser FINALITZAT (CFC) ni PRESENTAT (secretaria) fins que no haja conclòs el termini de presentació de les AF

- Les pestanyes 2 i 3 estan completes (coordinadors/res i necessitats)

- Les planificaciones de les activitats s'han conclós correctament.

- Modalitat intercentres: s'han acceptat o rebutjat invitacions rebudes.

Caldrà indicar la data d'aprovació del claustre

- Les pestanyes 2 i 3 estan completes (coordinadors/res i necessitats)

- Les planificaciones de les activitats s'han conclós correctament.

- Modalitat intercentres: s'han acceptat o rebutjat invitacions rebudes.

La persona secretària presentarà el PAF i la pestanya de color taronja canviarà a color verd amb un check del mateix color passant a Estat: Dissenyat. Presentat. Pendent de validació CEFIRE.

Una vegada presentat el PAF, aquest no es podrà modificar.


PRESENTACIÓ DE LA SECRETARIA DEL CENTRE

Tant la persona secretària com la CFC podran descarregar el PAF al botó JUSTIFICANT

PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES

PROJECTE DE FORMACIÓ EN CENTRES/GT/SEMINARIS

Pestanya Definició: títol, durada, línies estratègiques, modalitat (únic o intercentre), etiquetes, nivell ,...

 • No punt final
 • No majúscules

Als GT s'ha de reflectir la FINALITAT GENERAL

DURADA

Del 15 novembre al 15 de juliol

Pestanya Tipus de projecte

 • PFC centre únic (PUC) o intercentre (PIC)
 • Si és intercentre la persona o persones CFC dels centres registrats, rebran un correu electrònic amb la invitació a participar
  en el projecte, i serà necessari que accedisquen al seu PAF per a acceptar o rebutjar aquesta invitació.

SOLS PFC!

Pestanya Justificació i continguts

 • És possible eliminar qualsevol contingut guardat si se selecciona amb el botó dret del ratolí. En aqueix moment apareixerà l'opció “Eliminar”.

Cal redactar una breu justificació de l'AF

Seminaris i GT

Objectius

Descripció

Pestanya Resultats (PFC)

Pestanya Metodologia

SOLS PFC!

 • Metodologia
 • Organització

Pestanya Continguts (S i GT)

Pestanya Planificació

 • Data, hora, lloc, sessions amb o sense ponent, etc.

 • Una vegada presentada la planificació de l'AF, o tancat el termini fixat per al desenvolupament d'aquest procés, no serà possible modificar en ITACA3 la configuració de les sessions.

 • Els fulls de signatures (en format pdf) i l'emplenament de les actes de cada sessió s'hauran de registrar en un termini de 7 díes hàbils desde la realització de la sessió.

Les AF es podran desenvolupar des del 15 de novembre fins al 15 de juliol

Pestanya Participants

 • Si la persona participant no és docent: Afegir participar extern

Document autorització tractament de dades

Document justificatiu treball al centre al CEFIRE

 • Si la persona participant és docent

NIF

Cal acceptar notificació a OVIDOC

Es podran afegir participants sempre que no s'haja cobert el 15% de les sessions planificades.

Pestanya Ponents

Opcional solament per a Seminaris i PFC

Recordeu marcar-los en la planificació!

No podrà superar el 50%

Màxim recomanable 30%

Tant si és docent (NIF) com No docent (completar dades)

Cal adjuntar document tractament dades

Pestanya Presentació

 • Pestanyes de color verd i amb el

1. GUARDAR

2. PRESENTAR

Cal marcar-lo perquè s'active PRESENTAR

Pestanya Presentació

El secretàri/a del centre

Data aprovació claustre (PFC)

Autorització espais

VALIDA les AF
Fins el 30 de setembre

A partir del 30 de setembre

PRESENTA PAF (cal data aprovació del claustre)

Gràcies per la teua atenció!