Want to make creations as awesome as this one?

Pla d'obertura amb mesures de prevenció Covid

Transcript

2

3

4

5

IE GREDA

1

Resum del pla d'obertura curs 20-21

1

1 MARC HORARI

2

3

4

5

1

INFANTIL/PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

2

2 ENTRADES AL CENTRE

2

3

4

5

1

Entrada INF/PRIM: 8:55Entrada ESO: 8:10

3

3 MESURES ORGANITZATIVES I D'HIGIENE

2

3

4

5

1

A DINS

AL PATI

ENTRADES I SORTIDES

AL MENJADOR

AL TRANSPORT

ENTRADES/SORTIDESCap persona pot accedir al centre educatiu amb una temperatura superior als 37.5ºC ni haver reduït la temperatura amb antitèrmicsL'alumnat de més de 6 anys hi entrarà amb mascaretaEls pares no entraran al recinte excepte per l'adaptació de P3 o per entrevistes amb cita prèviaEls alumnes accediran al centre per l'accés assignat al grup i aniran directes a la seva aula

A DINS EL CENTRETemperatura:s'intentarà prendre diàriament la temperatura als alumnesGrups estables: cada alumne forma part d'un grup estable de convivència. Els alumnes del grup es poden relacionar sense limitacions ni distànciaMascareta:ESO:duran sempre la mascareta posada (dins la classe i a les zones comunes del centre)Infantil/Primària: només l'hauran de dur a les zones comunes o quan comparteixin activitats amb altres grups excepte quan la situació epidemiològica ho requereixi, que llavors l'hauran de dur sempreGel: Hi haurà dispensadors a tots els accessos i a l'entrada de totes les aules. Els alumnes s'hauran de rentar les mans almenys 5 vegades al dia.Material compartit d'aula: s'haurà de desinfectar després de cada úsPer beure: Els alumnes portaran cantimplora d'ús individualNeteja i/o ventilació: S'incrementarà la neteja, ventilació i desinfecció dels espais

AL PATIPati ESO: 10:45-11:15Pati INF/PRIM: 11:00-11:30Patis sectoritzats per grups establesNo es podran barrejar grups estables

AL MENJADOREls grups estables tenen sempre el mateix lloc assignatNo es podrà compartir material de joc ni el menjar

AL TRANSPORTLa mascareta serà obligatòriaS'assignarà un seient fix a cada alumne per a tot el curs

4

4PROTOCOL DEPREVENCIÓ DE CASOS COVID

2

3

4

5

1

ABANS D'ACCEDIR AL CENTRE

EN CAS DE SOSPITA

SI APAREIX UN CAS CONFIRMAT AL CENTRE

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓCap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37.5ªCEstà totalment prohibit accedir al centre si es té cap d'aquests símptomes:Persones de menys de 14 anysPersones de més de 14 anysFebre o febrículaTosDificultat per a respirarMal de collCongestió nasalVòmits o diarreaMal de capMalestarDolor muscularFebre o febrículaTosDificultat per a respirarMal de collAlteració del gust o l'olfacteVòmits o diarreaMal de. capMalestarCalfredsDolor muscularSIGNATURA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE:La família haurà de signar una declaració responsable conforme no durà al centre l'alumne si presenta algun dels símptomes anteriorment descrits.Declaració responsable alumnes d'Educació InfantilDeclaració responsable alumnes de PrimàriaDeclaració responsable alumnes d'ESO

En cas de sospita (aparició d'algun dels símptomes anteriorment descrits):S'aïllarà l'alumne en un espai separat i ventilatEs posarà la mascareta a l'alumne si és que no en portaS'avisarà a la família perquè reculli l'alumne i es posi en contacte amb el CAP de referènciaSi hi ha sospita de COVID-19, a l'alumne i/o docent se li fa una prova PCR el més aviat possibleFins que s'obtinguin els resultats de l a prova, l'alumne i/o docent i els seus convivents han de fer aïllament domiciliariEl grup estable no ha de fer aïllament preventiu mentre s'estigui a l'espera de resultatsSi el resultat és positiu:Tot el grup de convivència estable és contacte estret i ha de fer aïllament domiciliari durant 14 diesS'haurà de fer una prova PCR a tots els membres del grupL'aïllament s'haurà de mantenir encara que el resultat de la prova sigui negatiuSi el resultat és negatiu:L'alumne/docent es pot reincorporar al centre un cop no tingui símptomes i sempre sota el criteri de professionals sanitarisDe manera general, els nens i les nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tinguin cap dels símptomes de sospita de Covid.

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D'UN GRUP ESTABLETots els membres del grup estable són considerats contactes estretsTots els membres del grup hauran de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el positiuSalut es posarà en contacte amb els membres del grup per fer una prova PCREls convivents dels membres del grup estable hauran de fer aïllament domiciliari fins que no se sàpiguen els resultats de la PCRUn cop es saben els resultats de la PCR:RESULTAT POSITIU: es repetirà el procediment amb els contactes estrets del positiu. En general, cal mantenir l'aïllament de 14 dies des de la realització de la prova. En tot cas, les autoritats sanitàries indicaran al pacient què s'ha de fer.RESULTAT NEGATIU: cal mantenir l'aïllament de 14 dies des del darrer contacte amb el positiuRESULTAT POSITIU EN DOS O MÉS MEMBRES DE DOS GRUPS ESTABLES DIFERENTSS'aïllaran els membres dels 2 grups estables durant 14 diesLes autoritats sanitàries decidiran si calen mesures addicionalsEs considerarà que hi ha un brot al centre a partir dels 3 casos positius en grups estables diferents i les autoritats sanitàries decidiran què s'ha de fer en aquest cas

5

5 INFORMACIÓ ADDICIONAL

2

3

4

5

1

Web del departament de Salut

Pla d'actuació de l'IE Greda