Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

REUNIÓN PAIS /NAIS 5º E.P

MESTRES QUE FORMAN O EQUIPO DOCENTETitora 5º A: María Ons Miranda.Titora 5ºB: Tamara Saborido García.Titora 5º C: Susana Albarrán Gómez.Orientadora: María Basabilbaso González.AL: Rocio Lence Cordero.Relixión: José Pablo Pena Lozano.E.F: Juan Carlos Puga Fandiño.Música: José Gustavo Romero García..Inglés: Ana Mª Ramos Villanustre.Plástica en inglés: Ana Mª Ramos Villanustre.

Prezadas familias:Debido á pandemia Covid, como medida preventiva, dende este nivel decidiuse adxuntar a presentación informativa de inicio de curso de forma telemática para evitar aglomeracións e situacións de risco.As titoras irán chamando ás familias a título individual ao longo do mes de setembro.Para calquera dúbida poderán poñerse en contacto coas titoras por correo electrónico:salbarran@edu.xunta.esonsmiranda@edu.xunta.estamarasaboridogarcia@edu.xunta.es

Nº de horas semanais Materias 5º nivel Galego

Galego......................................................................................4 Castelá......................................................................................4 Matemáticas.......................................................................... 5C. Sociais ................................................................................2C. Naturais............................................................................. 2Lingua extranxeira..............................................................3Educación Física................................................................. 2Relixión/Valores Sociais e cívicos................................1Educación Artística ............................................................2

Libros de texto 5º E.Pproxecto: Edixgal.Plataforma: Eva (eva.edu.xunta.es).Editoriais:-Planeta.-EDEBE.-NETEX.- Activity book oxford.

Concebimos Abalar como unha iniciativa para transformar a aula tradicional nun aula dixital coa implicación de toda a comunidade educativa: pais/nais, titores/as legais, docentes e alumnado.Recursos cos que contamos:-Equipamento e conectividade.-Contidos dixitais.-Accións de formación e difusión para docentes e familias.-Canles de participación a través de espazos web e apps para docentes e familias.

USO DO PORTATILNon se poderán realizar manipulacións no ordenador nin no software instalado.Deberá informarse ao/á do titor/a do curso de calquera dano observado no equipo.O/A teu/túa fillo/a comprométese a levar todos os días o ordenador ao centro coa bateria completamente cargada.O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso e cando o centro o solicite para realizar actualizacións, tarefas de mantemento, etc.O profesorado e o /a coordinador/a Edixgal do centro poderán inspeccionar o ordenador cando o estimen necesario co fin de facer constar o seu estado.

Compromiso por parte das familias

A utilización do ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais instalados no mesmo é gratuita para o alumno. As familias comprométense a que o alumnado realice un uso dilixente do equipamento, ao coidado dun equipo público, que poderá ser usado en outros cursos por outros alumnos, e a unha utilización vinculada a actividade educativa para a cal é cedido.

As familias cubrirán e asinarán un formulario de compromiso, para todos aqueles que queiran levalo para a casa.

QUE OFRECE A AULA DIXITAL?O alumnado pode acceder ao material seleccionado polo profesorado tanto a través dunha conexión a internet (modo online) como dende o seu netbook (modo offline). Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non dispoñan de conexión a Internet nas súas casas, poidan seguir o curso sen dificultade. De feito, todo o avance que realicen sen conexión será actualizado de maneira automática na plataforma en canto o netbook volva ter conexión de rede.

Caracteristicas do portatil e como é a rede na aula e na casa

-Na aula a conexión á rede Wifi Abalar é automática.-No fogar o alumno/a pode conectar o equipo a unha rede wifi seguindo estes sinxelos pasos:Premer co botón esquerdo sobre a icona do Network.Seleccionar a rede Wifi.Introducir o contrasinal e premer o botón conectar.Tamén pode conectar o portatil a unha rede fixa:Premer co botón esquerdo sobre a icona do Network.Seleccionar Editar as conexións.Premer engadir.Seleccionar cableada.Na lapela Configurar IPv4 introducir os valores axeitadoda conexión cableada.Premer o botón gardar.

COMPETENCIAS CLAVE1ª. Comunicación lingüística (CCL). 2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).3ª. Competencia dixital (CD).4ª. Aprender a aprender (CAA).5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC).6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS NAS LINGUASExpresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con claridade .Cunha articulación, ritmo e entoación axeitados.Comprende textos orais ou escritos de 15 liñas.Expresa cunha oración a idea principal do texto e responde preguntas sobre o sentido explícito do mesmo.Reproduce de memoria breves textos de 5 liñas.Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade coa velocidade, fluidez e entoación axeitada.Resume textos lidos destacando as ideas principais.Escribe textos con coherencia de ata 10 liñas respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas.Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto: sustantivo, verbo e adxectivo.Distingue suxeito e predicado nunha oración.Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS. MATEMÁTICASLe, escribe e ordena números naturais ata a centena de millón.Descompón números naturais en forma de suma.Le, escribe e ordena números decimais ata a milésima.Comprende o concepto de fración.Compara e ordena fracións con igual denominador.Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.Resolve problemas empregando as 4 operacións básicas con números naturais.Coñece e emprega as medidas básicas de lonxitude, capacidade, masa, tempo e cartos.Realiza transformacións e equivalencias entre estas unidades.Identifica e mide ángulos agudos, rectos e obtusos.Identifica figuras planas: triángulos, paralelogramos e polígonos.Calcula o perímetro das figuras dadas. Identifica corpos xeométricos: esfera, cono, cilindro, cubo, prisma e pirámide.

MATERIAL 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021Este ano empregarase unha carpeta clasificadora de aneis con separadores para cada unha das materias, en lugar das libretas habituais, ( prégase que o clasificador sexa de material resistente e con capacidade dado que será usado diariamente ao longo do curso).- Recambio de follas: un cuadriculado e un raiado para o clasificador.- Estoxo con todo o material necesario ( tesoiras, goma, lapis, bolígrafos, colores...)- Regras e compás.- 1 paquete de folios.- 1 máscara de recambio na mochila dentro dun estoxo ou bolsa de tea.- 1 paquete de toallitas.-1 axenda. É convinte reempregar todo o material do curso pasado.

Superar a evaluación burocrática vertical e preferir a evaluación participativa, enfatizar na progresividade, na autoavaliación e coavaliación, na mellora continua e na resolución de problemas; xerar novas propostas de axuda, reforzo e superación como resposta aos indicadores do proceso avaliativo; xuzgar de maneira máis cualitativa que cuantitativa e priorizar logros finais integradores sobre momentos fallidos ó longo do proceso de ensinanza aprendizaxe. Recursos empregados na avaliación:A nota final númerica será o conxunto das notas do controis, así como do caderno, traballo na clase, actitude, esforzo e comportamento.Ditos criterios poderíanse modificar tendo en conta a diversidade da clase.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PLAN DE CONTINXENCIA

Índice

Clica na frecha para ir directamente á páxina que desexas.

Resumo do plan de adaptación

Resumo do plan de continxencia

Inicio de curso

Páxina final

Resumo do plan de adaptación

Medidas xerais, clica para velo completo

Existirán franxas horarias, portas de acceso e zonas de espera para cada etapa e nivel educativo.

Entradas e saídas secuenciadas e zonificadas

Non se realizarán actividades a nivel centro e as relacións entre o alumnado serán reducidas.

Interaccións restrinxidas entre o alumnado

Alumnado con separación nas aulas e con espazos acotados durante o recreo.

Distribución espacial

Frecuente hixienización de mans, desinfección de material e uso de máscara...Obrigatoriedade dunha máscara de reposto en funda ou estoxo pechado.Ventilación frecuente e controlada.Reforzo de persoal no servizo de limpeza.

Hixiene e protección

INicio

3

1

2

Xestión dos gromos

Non acudir ao Centro con síntomas.Se aparecen na escola:

Ensino non presencial

Reactivación das clases presencias

Plan de continxencia

Aillamento en aula Covid.Comunicación ás familias e ás autoridades sanitarias.Chamar ao Centro de Saúde.Posible corentena para o grupo.

Impartido polxs docentes de referencia no Centro a través da aula virtual ou EVA-eDixgalContacto por videoconferencias, email, abalar...Garantir medios a quen non os teña.

Non presencial; revisión de espazos e desinfección.Semipresencial; organización de grupos alternos.Semipresencial; con grupos máis amplos.Presencial.

Volta ao ensino presencial en catro fases

INicio

Síntomas respiratorios:Febre maior de 37,5ºCTose secaDificultade respiratoriaOutros síntomasFatiga severa (cansazo)Dor muscularFalta de olfactoFalta de gustoDiarrea

INicio

Información e formación

A través da web do centro, Abalamobil e as titorías. Para prepararnos para un posible novo confinamento, poremos en marcha actuacións formativas para o alumando e profesorado, e tutoriais para as familias.

Horario primeiro día

Para poder explicar ao alumnado o funcionamento das novas normas con garantías, teremos un horario reducido.

Actuacións: Sinaléctica, dinámicas de hixiene, equipamentos de protección, educación en saúde, organización de Centro.

Prevención

Coidado co aspecto social e emocional debido ao novo tipo de relacións e dinámicas que se crean.

Emocións e sociedade

Inicio de curso

Modificación do calendario oficial, comezamos:- o 10 de setembro: 5ºinfantil, 1º,2º e 3º de primaria- o11 de setembro: 6ºinfantil, 4º,5º e 6º de primaria- 4º infantil, pendente do calendario de adaptación

Ver

Ver

Ver

Ver

Clica para velo

Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgraza, tamén ao colexio. Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas.Tanto para mestres como para alumnos supón un cambio enorme na interacción habitual e require dun tratamento específico nas aulas.A mímica pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que implican contacto físico, como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas deberían estar presentes nas primeiras sesións e semanas.A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoiala e coidala emocionalmente.O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer actividades de sensibilización neste eido.Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de información que non estea fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente non teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentes ou coñecidos afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que temos que intentar evitalas.A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as limitacións que se atopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se trata dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o virus e conseguir que todo isto acabe.O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios.

- En educación infantil, actualizaránse blogs e correos electrónicos.- De 1º a 4º de primaria, formaremos ao alumnado como usuarios da aula virtual do Centro, crearemos titoriais e abriremos canles para resolución de dúbidas para as familias.- 5º e 6º de primaria uilizaremos a plataforma EVA do proxecto eDixgal.

Gracias pola atención e a comprensión...

Vai a depender de todos/as unha educación segura e para todos/as.

santabaia.es