Want to make creations as awesome as this one?

Escola Mare de Déu de la Roca

Transcript

Escola mare de déu de la roca

curs 20-21

Aquest curs tenim una gran tasca emocional i educativa a fer. Amb la responsabilitat i l'esforç de tots ho aconseguirem.

01. Introducció

02. Organització general

03. Grups estables

04. Entrades i sortides

05. Esbarjo

06. Com treballarem

08. Menjador escolar

calendari escolar 20-21

09. AMPA

07. Criteris sanitaris

ÍNDEX

La realitat que ens toca viure demana una actitud d’empatia i de responsabilitat individual i grupal per part de tota la comunitat educativa. L’escola ha de ser capaç de donar una bona resposta a nivell pedagògic, de salut, social i emocional. Cal que compartim aquesta nova situació amb una actitud positiva i sentint-nos part implicada de tot el que comporta cadascuna de les decisions i actuacions que es faran a l’escola a partir del mes de setembre. Comptem amb vosaltres!

Introducció

Valors de la proposta

SeguretatSalutEquitatVigència

.01

Organització general

.02

A nivell organitzatiu de centre i per tal de donar la millor resposta educativa el centre a nivell intern farem 3 grups estables als següents nivells: P5, 1r i 3r.Aquesta nova reagrupació d’alumnes es realitza per:Disminuir la ràtio dels grups estables.Millorar l’atenció educativa en nivells que cal un reforç extra com a conseqüència de ser: final etapa educativa (P5), inici de cicle (1r i 3r).Per de triplicar aquests tres grups s’ha tingut en compte:El recull de propostes i observacions derivades de les sessions d’avaluació de final del curs 2020-2021: situació/nivell/característiques de cada grup-classe, valoració de cada alumne, seguiment de les tasques durant el període de confinament, organització de centre en diferents aspectes curs 20-21 (alumnes NESE, planificació de l’atenció a la diversitat del proper curs…).També es farà un nou reagrupament dels alumnes de P4 amb l’objectiu de millorar l’heterogeneitat dels grups.

Grups estables

.03

P3: Marta, Judit P4: Carmina, Tere P5: Nati, Laura, Núria 1r: Mireia, Luma, Gemma 2n: Pilar, Núria 3r: Montse, Ivan, Muntsa 4t:, Jordi, Jordi, Marta 5è: Pau, Marta 6è: Sílvia, Magda, Jennifer

MÉS INFO

Grups establesEls grups estables són un grup d'alumnes amb el seu tutor o tutora. Formen part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu sempre que la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.En el cas que terceres persones hagin de relacionar-se amb aquests grups o entre si han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic i de l'ús de mascareta.

.04

P3

PORTA PRINCIPALentrada 9.10 h - sortida 12.30 h entrada 15.10 h - sortida 16.30 h

Entrades i sortides

MÉS INFO

PORTA PÀRQUINGentrada 8.50 h - sortida 12.20 hentrada 14.50 h - sortida 16.20 h

PORTA PRINCIPALentrada 8.50 h - sortida 12.20 hentrada 14.50 h - sortida 16.20 h

PORTA PRINCIPALentrada 9.00 h - sortida 12.30 hentrada 15.00 h - sortida 16.30 h

PORTA PÀRQUINGentrada 9.00 h - sortida 12.30 hentrada 15.00 h - sortida 16.30 h

P5 i 5è

2n i 3r

P4 i 6è

1r i 4t

Espermet l'acompanyament d'un adult per infant de P3 fins a la porta de les aules respectives per tal de facilitar l'acollida inicial i l'adaptació a l'escola.

Per tal de mantenir un flux d'entrada i sortida es farà l'entrada dels diferents grups per dos accessos (porta principal i porta pàrquing) en intervals de 10 minuts.Les famílies acompanyaran els seus fills fins la porta on els responsables de l'escola acolliran els alumnes.

Com entrarem al centreEls alumnes de P3 podran ser acompanyats per un adult fins a les portes de les aules mantenint la distància de seguretat. Els primers dies d’inici de curs podran ser acompanyats fins a l’aula i un cop l’adaptació hagi acabat les tutores informaran a les famílies del nou procediment d’entrada.Les tutores de P4 i P5 sortiran a fer la rebuda dels alumnes al lloc de costum. Els pares no podran entrar al recinte escolar.Els alumnes de primària accedeixen al centre i van sols a les files on els esperaran els docents.Es prendrà la temperatura abans d’entrar a l’edifici. Aquesta presa de temperatura anirà a càrrec dels docents.Com sortirem del centreEls alumnes d’Educació Infantil i 1r i 2n de primària s’entreguen en mà a un progenitor i/o persones autoritzades pels pares per recollir els infants. Al pati només podrà entrar un responsable per nen/a.Els progenitors i/o persones autoritzades pels pares per recollir els nens/es s’esperaran als llocs establerts per cada grup i esperaran que els mestres els entreguin els infants (sense acostar-se a les files d’alumnes).Tothom haurà d’accedir al recinte amb mascareta i durant l’entrega d’alumnes s’haurà de respectar la distància de seguretat i mantenir-se allunyat també del lloc d’entrega dels nens/es.Una vegada s'hagin recollit els infants, es marxarà del recinte escolar per les portes assignades mantenint les distàncies.Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è sortiran de manera esglaonada i per les mateixes portes que han entrat utilitzant els camins establerts.Ningú no es podrà quedar al recinte escolar una vegada finalitzat l’horari lectiu.

.05

Esbarjo

Educació InfantilP3 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 2 espaisP4 10.30 h - 11.00 h pati dividit en 2 espaisP5 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 3 espaisEducació Primària1r, 2, 3r 10.30 h -11.00 h pati dividit en 8 espais4t, 5è, 6è 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 8 espais

L'escola disposa de 3 espais de pati: pati de P3, pati de P4 i P5 i pati de Primària.

MÉS INFO

Espais de pati de PrimàriaPista futbol salaPista minibàsquetPista minibàsquet 2Zona equilibriCamp de futbol 7Camp de futbol 7 i taules de fustaZona d'ombraZona de la palmeraEls espais seran rotatius. En cada espai els alumnes podran realitzar diferents activitats i podran fer ús del material disponible en aquell espai (material que serà o bé a l'aula del grup estable o material que haurà estat desinfectat abans el seu ús).

.06

Com treballarem

L'organització pedagògica s'ha ideat tenint en compte tres possibles escenaris:presencialadaptació de l'alumnat de P3Treball de les àrees seguint el Projecte Educatiu de centre.Plataforma educativa Blinklearning (editorial Barcanova)Moodle (entorn virtual d'aprenentatge)confinament parcialconfinament totalclasses telemàtiques programades

Treball del Projecte Educatiu de Centre.Incorporació de la plataforma Blinklearning.Treball del Moodle com a recurs habitual del centre.

MÉS INFO

PRESENCIALAdaptació de l’alumnat de P3: Dividirem els grups per la meitat (seguint l’ordre alfabètic) i vindran en dies alterns en horari sencer. El dia 14 mig grup, el dia 15 l’altra mig i el dia 16 de setembre tots junts. Aquesta adaptació es durà a terme, a ser possible, al pati.Llibres i dossiers: De 1r a 6è s’utilitzaran els llibres de les àrees seguint el Projecte Educatiu del Centre.Blinklearning. La plataforma digital Blinklearning de l’editorial Barcanova ens ofereix la possibilitat de compartir un treball en línia amb un treball a l’aula. Les tasques s’envien al tutor que és qui en fa un seguiment i una avaluació. Aquesta plataforma s’introdueix com a novetat aquest curs escolar i es començarà a treballar des del 14 de setembre de manera coordinada amb el treball a l’aula.Durant l’escolarització presencial utilitzarem el moodle per planificar i sistematitzar les tasques a fer fora de l’horari lectiu (feina a casa).CONFINAMENT PARCIALEls grups estables que quedin confinats s’organitzaran de la mateixa manera que ho farien en un confinament total menys pel que fa la subdivisió dels grups de 2n, 4t i 6è.CONFINAMENT TOTALLlibres i dossiers: De 1r a 6è s’utilitzaran els llibres de les àrees seguint el Projecte Educatiu del Centre.Blinklearning: La plataforma digital Blinklearning de l’editorial Barcanova ens ofereix la possibilitat de compartir un treball en línia amb un treball a l’aula. Les tasques s’envien al tutor que és qui en fa un seguiment i una avaluació. Aquesta plataforma s’introdueix com a novetat aquest curs escolar i es començarà a treballar des del 14 de setembre de manera coordinada amb el treball a l’aula.MoodleEls continguts del moodle per als diferents nivells tindran la mateixa estructura que en la modalitat presencial. A més, s’hi enllaçaran les diferents activitats del blinklearning que els docents creguin convenients.Classes telemàtiques programades1r, 2n, 3r - dilluns, dimecres i divendres de 11.30 a 13.00 (2 sessions de 40’) i franja horària per a la llengua anglesa: 1 sessió setmanal.4t, 5è i 6è- cada dia de 10 a 11.30 (2 sessions de 40’) i franja horària per a la llengua anglesa: 2 sessions de 40’ a la setmana.En cas de confinament total les tutories quedarien de la següent manera:Els grups de 1r, 3r, 5è són grups amb pocs alumnes i quedaran organitzats de la mateixa manera, amb el mateix tutor/a.Els grups de 2n, 4t i 6è es subdividiran en un grup més de manera que quedin més pocs alumnes per tutor/a i puguin ser acompanyats de manera més individualitzada.Els alumnes de la SIEI durant el confinament seran atesos exclusivament per la tutora de la SIEI Mariana Navarro.Els alumnes que segueixen un Pla Individualitzat durant el confinament seguiran el seu Pla guiat i coordinat entre el tutor/a, la mestra d’educació especial o la mestra de la SIEI.

Criteris sanitaris

.07

- Grups de convivència i socialització molt estables.- Mesures de prevenció personal:Distanciament físic.La distància física interpersonal en espais tancats és de 1,5m o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2. La distribució de l’espai de l’aula d’un grup estable té una distància mínima d’1 metre.Higiene de mans.És una de les mesures més efectives per preservar la salut. S’ha de requerir el rentat de mans com a mínim 5 vegades al dia.Ús de mascareta- 2n cicle d’educació infantil: No obligatòria- de 1r a 6è de primària: No obligatòria si està amb el grup de convivència dins de l’aula i indicada quan es trobi fora del grup i no pugui mantenir la distància de 1,5 metres.- personal docent i no docent: Recomanable dins de grups estables i obligatòria per al personal que imparteix classes a diferents grups i no pot mantenir la distància d’1,5 metres.En funció de l’evolució de la pandèmia els alumnes majors de 6 anys hauran de portar mascareta fins i tot dins del grup estable.En el cas que terceres persones hagin de relacionar-se amb aquests grups o entre si, han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic i de l’ús de mascareta.Els alumnes hauran de portar una ronyonera per guardar la mascareta d’ús personal per aquells moments que no sigui necessària el seu ús.Es proporcionarà a les famílies unallista de comprovació de símptomes perquè tinguin una referència dels símptomes que cal tenir molt present per tal de decidir si el nen pot o no pot anar a l’escola sense perill de contagi.

Menjador escolar

.08

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp és qui gestiona el servei de menjador a través de l'empresa Cuina i Gestió.L'encarregada del servei a la nostra escola és la senyoreta Irene.Contacte a través del 678 436 025

AMPA

.09

Acollida

Acollida matinal:de 7.30 h a 9.00 hAcollida de tarda:de 16.30 h a 18.00 h

Activitats extraescolars

L'AMPA és qui gestiona les activitats extraescolars que ofereix l'escola.Properament a través de la web del centre i per les xarxes socials es facilitarà tota la informació.

ampa-roca@hotmail.com

El servei d'acollida funcionarà a partir del 14 de setembre.

Gràcies famílies!#totssomescolamarededeudelaroca