Want to make creations as awesome as this one?

Escola Mare de Déu de la Roca

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

Escola mare de déu de la roca,curs 20-21,Aquest curs tenim una gran tasca emocional i educativa a fer. Amb la responsabilitat i l'esforç de tots ho aconseguirem.,07. Criteris sanitaris,02. Organització general,06. Com treballarem,03. Grups estables,ÍNDEX,04. Entrades i sortides,01. Introducció,05. Esbarjo,09. AMPA,08. Menjador escolar,calendari escolar 20-21,La realitat que ens toca viure demana una actitud d’empatia i de responsabilitat individual i grupal per part de tota la comunitat educativa. L’escola ha de ser capaç de donar una bona resposta a nivell pedagògic, de salut, social i emocional. Cal que compartim aquesta nova situació amb una actitud positiva i sentint-nos part implicada de tot el que comporta cadascuna de les decisions i actuacions que es faran a l’escola a partir del mes de setembre. Comptem amb vosaltres! ,Introducció,SeguretatSalutEquitatVigència,Valors de la proposta,.01,A nivell organitzatiu de centre i per tal de donar la millor resposta educativa el centre a nivell intern farem 3 grups estables als següents nivells: P5, 1r i 3r.Aquesta nova reagrupació d’alumnes es realitza per:Disminuir la ràtio dels grups estables.Millorar l’atenció educativa en nivells que cal un reforç extra com a conseqüència de ser: final etapa educativa (P5), inici de cicle (1r i 3r).Per de triplicar aquests tres grups s’ha tingut en compte:El recull de propostes i observacions derivades de les sessions d’avaluació de final del curs 2020-2021: situació/nivell/característiques de cada grup-classe, valoració de cada alumne, seguiment de les tasques durant el període de confinament, organització de centre en diferents aspectes curs 20-21 (alumnes NESE, planificació de l’atenció a la diversitat del proper curs…).També es farà un nou reagrupament dels alumnes de P4 amb l’objectiu de millorar l’heterogeneitat dels grups.,Organització general,.02,Grups estables,P3: Marta, Judit P4: Carmina, Tere P5: Nati, Laura, Núria 1r: Mireia, Luma, Gemma 2n: Pilar, Núria 3r: Montse, Ivan, Muntsa 4t:, Jordi, Jordi, Marta 5è: Pau, Marta 6è: Sílvia, Magda, Jennifer ,.03,MÉS INFO,P3,Entrades i sortides,MÉS INFO,PORTA PRINCIPALentrada 9.10 h - sortida 12.30 h entrada 15.10 h - sortida 16.30 h,.04,PORTA PÀRQUINGentrada 8.50 h - sortida 12.20 hentrada 14.50 h - sortida 16.20 h,PORTA PRINCIPALentrada 8.50 h - sortida 12.20 hentrada 14.50 h - sortida 16.20 h,PORTA PRINCIPALentrada 9.00 h - sortida 12.30 hentrada 15.00 h - sortida 16.30 h,PORTA PÀRQUINGentrada 9.00 h - sortida 12.30 hentrada 15.00 h - sortida 16.30 h,P5 i 5è,2n i 3r,P4 i 6è,1r i 4t,Espermet l'acompanyament d'un adult per infant de P3 fins a la porta de les aules respectives per tal de facilitar l'acollida inicial i l'adaptació a l'escola.,Per tal de mantenir un flux d'entrada i sortida es farà l'entrada dels diferents grups per dos accessos (porta principal i porta pàrquing) en intervals de 10 minuts.Les famílies acompanyaran els seus fills fins la porta on els responsables de l'escola acolliran els alumnes.,Educació InfantilP3 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 2 espaisP4 10.30 h - 11.00 h pati dividit en 2 espaisP5 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 3 espaisEducació Primària1r, 2, 3r 10.30 h -11.00 h pati dividit en 8 espais4t, 5è, 6è 11.10 h - 11.40 h pati dividit en 8 espais,.05,Esbarjo,L'escola disposa de 3 espais de pati: pati de P3, pati de P4 i P5 i pati de Primària.,MÉS INFO,.06,Com treballarem,MÉS INFO,L'organització pedagògica s'ha ideat tenint en compte tres possibles escenaris:presencialadaptació de l'alumnat de P3Treball de les àrees seguint el Projecte Educatiu de centre.Plataforma educativa Blinklearning (editorial Barcanova)Moodle (entorn virtual d'aprenentatge)confinament parcialconfinament totalclasses telemàtiques programades,Treball del Projecte Educatiu de Centre.Incorporació de la plataforma Blinklearning.Treball del Moodle com a recurs habitual del centre.,- Grups de convivència i socialització molt estables.- Mesures de prevenció personal:Distanciament físic.La distància física interpersonal en espais tancats és de 1,5m o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2. La distribució de l’espai de l’aula d’un grup estable té una distància mínima d’1 metre.Higiene de mans.És una de les mesures més efectives per preservar la salut. S’ha de requerir el rentat de mans com a mínim 5 vegades al dia.Ús de mascareta- 2n cicle d’educació infantil: No obligatòria- de 1r a 6è de primària: No obligatòria si està amb el grup de convivència dins de l’aula i indicada quan es trobi fora del grup i no pugui mantenir la distància de 1,5 metres.- personal docent i no docent: Recomanable dins de grups estables i obligatòria per al personal que imparteix classes a diferents grups i no pot mantenir la distància d’1,5 metres.En funció de l’evolució de la pandèmia els alumnes majors de 6 anys hauran de portar mascareta fins i tot dins del grup estable.En el cas que terceres persones hagin de relacionar-se amb aquests grups o entre si, han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic i de l’ús de mascareta.Els alumnes hauran de portar una ronyonera per guardar la mascareta d’ús personal per aquells moments que no sigui necessària el seu ús.Es proporcionarà a les famílies unallista de comprovació de símptomes perquè tinguin una referència dels símptomes que cal tenir molt present per tal de decidir si el nen pot o no pot anar a l’escola sense perill de contagi. ,Criteris sanitaris,.07,L'Ajuntament de Mont-roig del Camp és qui gestiona el servei de menjador a través de l'empresa Cuina i Gestió.L'encarregada del servei a la nostra escola és la senyoreta Irene.Contacte a través del 678 436 025,.08,Menjador escolar,Acollida,AMPA,L'AMPA és qui gestiona les activitats extraescolars que ofereix l'escola.Properament a través de la web del centre i per les xarxes socials es facilitarà tota la informació.,Activitats extraescolars,Acollida matinal:de 7.30 h a 9.00 hAcollida de tarda:de 16.30 h a 18.00 h,.09,ampa-roca@hotmail.com,El servei d'acollida funcionarà a partir del 14 de setembre.,Gràcies famílies!#totssomescolamarededeudelaroca