Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROTOCOL ESCOLA CARLES FAUST CURS 20/21

ENTRADES I SORTIDES

PATIS

ÚS DE MASCARETA

HIGIENE I DESINFECCIÓ

MENJADOR

GRUPS ESTABLES

GESTIÓ DE CASOS

ADAPTACIÓ P3

https://agora.xtec.cat/escfaust/

Sortides

ENTRADES I SORTIDES

L’entrada i la sortida la faran diversos grups estables en intervals de 5 minuts cadascun. Cicle infantil i inicial entraran directament al centre, infantil per la porta lateral, i inicial per la porta principal. Cicle mitjà farà fila a l’escala d’accés a les aules de cicle mitjà respectant la distància de seguretat. Finalment cicle superior farà fila al porxo.

PATIS

ÚS DE MASCARETA

S'haurà de dur posada de casa i en bon estat. Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

HIGIENE I DESINFECCIÓ

L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Actuacions que es portaran a terme: ➢ Ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. ➢ Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. ➢ La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.

Mesures que portarem a terme a l’escola: ➢ Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i rotllo de paper.Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos a l’edifici de l’escola : 1 a l’entrada principal, 1 a l’entrada d’educació infantil i a cada aula hi haurà també un gel o líquid per desinfectar les mans: 13 en total.

MENJADOR

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. ➢ El menjar es farà, als dos espais habituals del menjador, a la cuina. ➢ El menjador escolar serà un espai on coincidiran diversos grups estables. ➢ Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. ➢ Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. ➢ En funció dels usuaris de menjador es valorarà la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Es poden arribar a fer 3 torns. ➢ Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. ➢ Es realitzarà el rentat de mans abans i després de l’àpat . ➢ No es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula. ➢ L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. ➢ Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. ➢ Caldrà garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

Sortides

Es duran a terme les activitats previstes en la Programació General Anual. Pel que fa a sortides i colònies, es realitzaran amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i de seguretat sanitària. Les sortides es programaran a partir del tercer trimestre. Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. En el cas de les colònies (6è) es mantindrà el grup estable. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor/a. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu. A infantil i primària, aquests grups estables es mantindran junts en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos.

GRUPS ESTABLES

GESTIÓ DE CASOS

ADAPTACIÓ P3

Durant el procés d’adaptació a P3, les famílies dels infants NO podran acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes.L’horari serà del dia 14 al 18 de setembre de 9,30 a 11,30h.