Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Curso 20-21PLAN COVIDÁREA EDUCATIVA

Pon a máscara

Lava as mans

Mantén a distancia

medidaS XERAis

grazas pola vosa colaboración

Na casa

Na escola

Comedor

Transporte

A ter en conta

Recreo

Grupo de convivencia

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

HC SAN RAFAEL VIGO

Pictogramas: www.arasaac.com

xornada escolar

Uso obrigado de máscara (profesorado e alumnado).Nas instalacións do centro educativo.Nos desprazamentos.No transporte escolar.Sempre que polas características persoais sexa posible

Priorizaremos o lavado de mans con auga e xabón, tamén disporán de xel hixienizante, seguindo as recomendacións sanitarias. Nos seguintes casos:Ó chegar ao centro escolar.Nos cambios de actividade ou uso do material común.Nos cambios de espazo.Antes e despois de ir o baño.Antes e despois do almorzo e comida.O saír do centro escolar.As aulas e aseos contarán con todo o material necesario para a súa correcta desinfección (xel, sprayhixienizante, papeleira de pedal, papel, etc.)

A distancia de seguridade será de 1,5 metros.Evitaranse todo tipo de aglomeracións, a entrada e saída da escola, nos corredores, baños, comedor, etc.

As familias deben controlar a sintomatoloxía da COVID-19.No caso de presentar algún síntomaNONpoderá acudir ao centro.Debe permanecer na casa ata valoración médica.É recomendable tomar diariamente a temperatura antes de saír da casa, non debe superar os 37´5º C.Enviar almorzo (non será posible o acceso a cafetería) e máscara de reposto.Evitar levar o centro obxectos ou xoguetes.

Rogamos a máxima puntualidade na entrada e saída, para garantir o bo funcionamento e seguridade no centro.A familia e o alumnado non poderá estar no recinto escolar ata a hora indicada.As entradas e saídas serán de forma escalonada.Colocarase na entrada xel e alfombrillas desinfectantes.Tomarase a temperatura no acceso, non debe superar os 37´5ºC.A movilidade polo centro estará limitada.Cada grupo accederá a súa aula acompañado dun responsable.Limitarase o uso de materiales compartidos, cada alumno/a contará cun espazo para gardar os seus obxectos persoais.Reducirase o máximo posible o movemento de materiais entre casa- escola.Ventilarase adecuadamente os espazos utilizados.Limpeza frecuente.

As comidas serán sempre mantendo as distancias de seguridade.Respectaranse os grupos estables de convivencia.Reducirase o mínimo os desprazamentos do alumnado dentro das instalacións.

Espazos diferenciados para cada grupo de convivencia.A saída ao recreo será escalonada.Evitaranse actividades que supoñan sudoración e exhalación brusca.

As titorías e atención familiar será telefónica, evitando acudir ao centro.Realizaranse saídas ao exterior respectando os grupos de convivencia, a ser posible andado ou en transporte privado. Evitando aglomeracións e espazos cerrados.En caso de que un alumno/a presente febre ou sintomatoloxía o longo da xornada escolar, seguiranse os seguintes pasos:Avisar e informar a familia para que o recollan.Acompañar ao alumno/aa un espazo habilitado para a espera.Estará sempre acompañado dun responsable.A familia terá a obriga de levalo ao centro médico e informar o centro.

Uso obrigatorio de máscara FFP2 (furgoneta e taxi).Antes de subir o transporte realizarase:Unha medición da temperatura, que non debe superar os 37´5º C.Unha correcta hixienización das mans.Hixienización do calzado.

Estableceranse grupos estables de convivencia.Dentro deste grupo flexibizarase o uso da máscara respectando distancia e hixiene.Cada grupo de convivencia terá asignado aseos e materiais propios.Cada grupo de convivencia terá asignado un espazo diferenciado a hora do recreo.A entrada e saída será escalonada, acompañados polo seu titor/a.