Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Protocolcovid-19

COMENÇAR

ÍNDEX

INFORMACIÓ SOBRE mesures generals bàsiques

PROTOCOL de les entrades i sortides

DISTàNCIA SOCIAL.ús de mascaretes

HIGIENE DE MANS

HIGIENE RESPIRATòRIA

ús de les aules, grups estables de convivència

ús d'altres espais

Lavabos alumnat

pati

material d'ús individual i d'ús comú

malaltia

DESPLAçAMENTS dins del centre

ÍNDEX

INFORMACIÓ SOBRE mesures generals bàsiques

PROTOCOL de les entrades i sortides

DISTàNCIA SOCIAL.ús de mascaretes

HIGIENE DE MANS

HIGIENE RESPIRATòRIA

ús de les aules, grups estables de convivència

ús d'altres espais

Lavabos alumnat

pati

material d'ús individual i d'ús comú

malaltia

DESPLAçAMENTS dins del centre

INFORMACIÓSOBRE Mesures GENERALES

1 - Higiene freqüent de mans ja que és la principal mesura de prevenció i control de la infecció.

Ambsolució hidroalcohòlica: a l'arribada i sortida del centre educatiu, abans i després de les diferents activitats i després de l'esmorzar.Amb aigua i sabó: abans dels àpats; després de dinar; abans i després d'anar al WC.

2 - Higiene respiratòria:

• Tapar-se el nas i la boca amb un mocador quan s'estossega i s'estornuda o amb la part interior del colze. Llençar el mocadoral cubell indicat.• Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.

3 - Mantenir la distància física de 1,5 metres i quan no es pugui garantir, utilitzar les mesures de protecció adequades.

4- Ús de mascareta: a les entrades, sortides i desplaçaments pel centre (a partir dels 6 anys) i sempre que no es pugui garantir la distància física (excepte en els grupsestables).Si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes a partir dels 6 anys també hauran de dur mascareta a les aules.

5- NO es pot assistir al centre si es troba en aïllament, quarantena o presenta símptomes compatibles amb la COVID- 19.

PROTOCOL de les entrades i sortides

Les escales que pugen del pati al porxo estan en obres i estan inutilitzades. Provisionalment, és important deixar lliures les escales del costat de la tanca (les que es mostren a la fotografia) ja que l’alumnat que arriba a les 8:50 començarà a pujar i no hi pot haver famílies en aquest espai.

Les entrades i sortides al centre es faran respectant els següents horaris:







PoRTA PRINCIPAL

Porta d'accés al pati

S'habilitaran dues entrades i sortides del centre.

Porta d'entrada dels grups de- P3, P4 i P5- 5è i 6è

Porta d'entrada dels grups de- 1r i 2n- 3r i 4t

PROTOCOL ACOLLIDA P3 (8:50 A LES 9:20)

Només podrà accedir al centre un familiar per acompanyar l'alumnat de P3. Per assegurar les mesures de seguretat i la distància recomanada a l’interior de l’aula, es farà l’acollida a l’aula de P3. Si es pot, també s’habilitarà un espai exterior per aquest procediment.

DISTàNCIA FÍSICA. ús DE MASCAretes

DISTàNCIA FÍSICA

Cal relacionar-se el mínim possible amb altres grups del centre i mantenir la distància de 1'5 m.

ENTRE TOTES I TOTS, HO ACONSEGUIREM!!!

Dins dels GRUPS ESTABLES, l'alumnat podrà jugar i socialitzar-se sense haver de garantir la distància de seguretat.

ús DE MASCARetes

ús obligatori de mascaretes per fer qualsevol desplaçament dins del centre a partir deLS 6 anys o quan es comparteix espai amb altres grups de l'escola.

LA MASCARETA s'haurà de dur ben posada des de casa i en bon estat. només es poden manipular amb les mans les gomes (per posar-la i treure-la).

quan les mascaretes no s'utilitzin, caldrà guardar-les CORRECTAMENT AL LLOC ON INIDQUI CADA CICLE.

dins dels grups estables de convivència, l'alumnat no caldrà que porti mascareta. si les condicions epidEmiològiques ho requereixen, caldrà que en portin dins de l'aula a partir de 6 anys.

com fer servir les mascaretes de forma segura?

HIGIENe DE MANs

RENTa't les mans!

Recorda que el rentat freqüent de mans és imprescindible per evitar el contagi.

Com ENS HEM DE RENTar les mans?

quan m'he de RENTar les mans?

A l'entrada i sortida de l'escola.

A cada entrada i sortida de l'aula.

Abans i després d'anar al pati.

Abans i després d'anar al WC.

Abans de menjar.

Després de mocar-se, esternudar o estossegar.

Abans i després de tocar-se la cara.

Després de jugar amb joguines o objectes compartits amb altres nens i nenes.

HIGIENE RESPIRATÒRIA

compte quan esternudis o estosseguis!

Ens hem de tapar la boca i el nas quan estosseguem, fent servir mocadors d'un sol ús que es llençaran a una paperera específica per a mocadors.Si no tens mocador, fes servir la part interna del colze per no contaminar les mans i evitar possibles contagis.

A cada aula hi haurà una papereranomés pels mocadors(caldrà prendre consciència de no tocar-los).

US D'AULeS. GRUPS estables DE CONVIVèNCIA

Els grups estables de convivència són grups fixes en els quals es podrà estar sense mascareta ni distància entre companys i companyes, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.En casque no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula els nens i nenes a partir dels 6 anys.

GRUPS estables de convivència

El contacte entre diferents grups-classe estables es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).Aquestes mesures de seguretat també caldrà mantenir-les als passadissos, patis i altres espaiscomuns.

GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA

Els grups estables de convivència utilitzaran la seva aula de referència per realitzar l'activitat lectiva.Durant l'estona del pati els diferents grups estables no es podran relacionar amb els altres grups.

úS D'AULeS

ús d'altres espais

Els espais que són d’ús comú, s’intentaran utilitzar el mínim possible i procedir a la desinfecció de materials un cop s’acabin les activitats.L’educació física es farà a l'exterior sempre que les condicions climàtiques ho permetin.

DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE

Els grups d'alumnes es deplaçaran en files per l'interior del centre, seguint les senyalitzacions que indiquen per on han de passar.A les escales, passadisos i parets trobarem senyals i cartells que recorden per quin llocs'ha de circular i que cal respectar la distància de seguretat.

L'alumnat no es podrà desplaçar pel centre sol, exceptuant quan vagi al lavabo.Per la resta de desplaçaments sempre caldrà anar acompanyat d'un o una mestra.

Tant per anar com per tornar del pati, cada un dels grups estables de convivència es deplaçarà en files respectant la distància de seguretat i acompanyats pel mestre o persona de referència en el moment del desplaçament.

En les diferents zones de pati sectoritzades per cada grup estable, l'alumnat podrà moure's lliurement.

lavabos alumnat

És important anar al lavabo a casa abans d'anar a l'escola.

distribució lavabos i piques

Cada grup d'alumnes utilitzarà una pica i un WC concret per tal que no hi hagi aglomeracions a l’hora de rentar-se les mans.

SI VULL ANAR AL LAVABO...

Abans d'anar al lavabo em desinfectaré les mans amb hidrogel i, en acabat, em rentaré les mans amb aigua i sabó.

SI VULL ANAR AL LAVABO...

Puc anar sol o sola al lavabo de referència, amb mascareta i seguint les indicacions dels passadissos i escales.

SI VULL ANAR AL LAVABO...

Faig servir la cisterna del lavabo a l'acabar i sempre amb la tapa del vàter baixada.

patis

Durant el període establert per l'esbarjo, cada un dels grups de convivència es desplaçaran amb els mestres fins a la zona que tinguin assignada aquell dia. En aquesta zona els alumnes es podran moure lliurement.Elshoraris i espais que seguiran els diferents grups estables són els següents:- P3, P4 i P5: de les 11 a les 11:30. Zones: gimnàs, sorral, porxo i casetes.- 1r, 2n i 3r: de les 10:30 a les 11. Zones: biblioteca (jocs de taula), pista de futbol i escenari, pista de bàsquet i tennis taula, sorral pati de baix, porxo i sorral pati de dalt.- 4t, 5è i 6è: de les 11 a les 11:30. Zones: biblioteca (jocs de taula), pista de futbol i escenari, pista de bàsquet i tennis taula, sorral pati de baix i parc del Lledó.En cas de pluja, tot l'alumnat es quedarà a la seva aula de referència.

COM SERÀ L'ESTONA D'ESBARJO?

ÉS OBLIGATÒRIA la mascareta durant el temps d'espera, files i desplaçaments a les zones indicades de pati (a partir de 6 anys).NO ÉS OBLIGATÒRIA durant el pati ja que cada grup de conviència tindrà assignada una zona i no es relacionarà amb la resta d'alumnat del centre.

COM SERÀ L'ESTONA D'ESBARJO?

Els lavabos del pati no es podran fer servir. Abans de baixar al pati hauran d'anar al seu lavabo de referència.Les fonts estaran tancades.

COM SERÀ EL PATI?

WC

MATERIALS O ELEMENTS D'ÚS COMUNITARI O INDIVIDUAL

Aquest curs tot el material que faci servir l'alumnat serà d'ús individual i es trobarà identificat amb el seu nom. Quedarà guardat a un llocon només el pugui manipular ell mateix.

Carla

Carla

El material personal de cada alumne s'haurà de deixar a l'escola quan acabi la jornada.

Les tauletes utilitzades a les aules s'hauran de desinfectar una vegada utilitzades per un grup estable de convivència.

Els ordinadors, instruments musicals així com altres materials que es pugin compartir entre grups, es desinfectaran després de fer-los servir.

MALALTIA

Si ens trobem malament abans de venir a l'escola hem d'informar a la nostra família.Si ens trobem malament a l'escola hem d'informar als nostres mestres.

La família ha de verificar l’estat de salut del seu fill/a abans d’entrar al centre.Per poder venir a l'escola, és molt important que l’alumne/a no tingui cap d’aquests símptomes compatibles amb la Covid-19:

Si a l'escola l'alumne/a presenta algun d'aquests símptomes es trucarà a la família perquè el/la vinguin a buscar.

Febre o febrícula (37,5º) Tos Dificultat per respirar Mal de coll Congestió nasal Vòmits o diarrees Mal de cap Malestar Dolor muscular

A més, cap persona pot accedir al centre si:Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

bon inici de curs a tots i totes!!!