Want to make creations as awesome as this one?

Presentació Llibre de l'alumne virtual

Transcript

Llibre de l'alumnat

Curs 2020-2021

SEGÜENT

Info pel curs

Inici de les classes presencials

14 de setembre de 2020

El dilluns dia 14 de setembre comencem les classes presencials. Us esperem al centre a les 8 del matí.És important recordar totes les mesures de seguretat per evitar nous contagis:

Grups i espais

Organigrama i informació cursos

Mesures Covid

Informació Normativa i Calendari

Entorns Virtuals d'Aprenentatge

Reunions Inici de curs

Comunicació amb les famílies

Contacte

A l'hora d'organitzar els grups per aquest curs 2020-21, hem prioritzat que l'alumnat passi el màxim temps possible amb el seu grup tutoria; és per això que hem passat de les antigues tutories a agrupaments per optativa.L'alumnat farà ús d'espais comuns (laboratoris, tallers de tecnologia, aules d'informàtica) i ha de vetllar perquè quedin en el mateix estat de desinfecció en què els han trobat.Serà necessària una correcta ventilació dels espais.

Organització de grups i espais

Altres mesures:Gel hidroalcohòlic per complementar el rentat de mans.Sortides i entrades sectoritzades, tres portes a la seu principal i una dividida en dos carrils a la segona seu.Espai assignat a cada grup al pati.Megafonia de centre per indicar els grups que surten i regular així la circulació pels passadissos.Presa de temperatura de l'alumnat.Fàcil comunicació amb les famílies mitjançant iEduca i el web de centre.

Al centre amb mascareta: és la teva responsabilitat

El centre compta amb l'assignació d'un gestor covid de referència a l'ABS per donar suport en cas de necessitat.

Som responsables de la nostra salut pel benestar de tota la comunitat educativa.Si tinc febre o símptomes de Covid-19, em quedo a casa!

En cas de positiu al grup estable, tot el grup farà aïllament domiciliari 14 dies.

1r ESO curs 2020-21

2n ESO curs 2020-21

3r ESO curs 2020-21

4t ESO curs 2020-21

BTX curs 2020-21

Consulteu la informació sobre el pla docent dels cursos.

Currículm

Matèries

Tutors

1r ESO

Currículm

Matèries

Tutors

2n ESO

Currículm

Matèries

Tutors

3r ESO

Currículm

Matèries

Tutors

4t ESO

Currículm

Matèries

Tutors

Batxillerat

Enllaç al calendari i notícies de centre (actualitzat)

Calendari i extracte normativa

Normativa d'ús

Carta de Compromís educatiu a complir per les tres parts: centre, alumnat i famílies. Document que es lliura a l'alumnat nou al centre per la seva signatura.

Ordinador

Mòbil

Implementació del Pla Digital:Model híbrid d'ensenyament: EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge)

GSuite i Classroom a 1r i 2n d'ESO

GSuite i Moodle a 3r i 4t d'ESO i BATXILLERAT

Enllaç al web de centre per veure les novetats de l'agenda.

EXTRACTE NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS PORTÀTILS AL CENTRE • L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint la normativa del Centre i les pautes del professorat. L’ordinador és una eina personal i és el propi alumne el responsable últim de vetllar per les seves pertinences. • El professor/a indicarà quan l’alumne ha d’engegar i tancar l’ordinador. Mentre el professor realitzi explicacions, els alumnes mantindran baixada la pantalla. • En finalitzar la classe, si no canvia d’aula, l’alumne baixarà la pantalla fins l’arribada del següent professor, el qual indicarà l’ús que es farà de l’ordinador en la seva hora. • Si ha de canviar d’aula, l’apagarà, el guardarà a la motxilla i se l’emportarà. Mai el deixarà a l’aula quan l'aula quedi buida ja que pot ser utilitzada per altres grups. Tampoc es podrà traslladar a les hores de pati. • No es poden descarregar pel•lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers. Els alumnes no poden connectar la webcam, ni connectar-se a xats, MSN, youtube, facebook, ni qualsevol altra xarxa social o web. No es pot instal•lar cap programa. Només és podrà utilitzar la webcam i el Youtube amb finalitats pedagògiques i en activitats dirigides pel professorat.

RECOMANACIONS • És convenient activar una contrasenya d'inici per evitar que altres usuaris puguin entrar. • És recomanable portar una bossa “marsupial” per traslladar l’ordinador en els canvis de classe o a l’hora del pati. • Recordem que per a les hores d’educació física, música o d’altres que impliquin canvi d’aula, pati i altres situacions especials (sortides al poble, etc.) el Centre disposa de taquilles personals. • Finalment, cal recordar que l’existència de disposicions legals externes al Centres que tipifiquen delictes relacionats amb les noves tecnologies poden tenir conseqüències sancionadores si se’n fa un mal ús.

EXTRACTE NORMATIVA D’ÚS DELS TELÈFONS MÒBILS I ALTRES APARELLS • Dins del Centre, no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil. La comunicació amb l’institut és fàcil i immediata i, en cas de necessitat imperiosa, que comporti la interrupció d’una classe, la consergeria està plenament capacitada per fer-ho amb eficàcia i diligència. • Els mòbils i altres aparells electrònics només són estris de treball en cas de docència planificada. El Centre NO es fa responsable de la seva pèrdua, sostracció, deteriorament, o qualsevol altra circumstància que es pugui produir. • Està prohibit usar o fer visibles els telèfons mòbils, amb qualsevol finalitat i sense permís, en tot el recinte del centre i durant tot l’horari, inclòs el canvi de classe i els temps d’esbarjo. • En aquests casos, i amb un únic avís previ, el personal docent podrà requerir l’alumnat el lliurament del telèfon mòbil, un cop extreta la targeta SIM, o de qualsevol altre aparell, el qual quedarà en poder del professorat. L’aparell serà lliurat a Secretaria i podrà ser recollit personalment pel pare/mare o tutor legal de l’alumne transcorregudes 72 hores. Si durant la sanció l‘alumne fa un mal ús d’un altre terminal, serà considerat com a falta especialment greu. • En qualsevol cas, les manques de respecte provocades per possibles enregistraments de sons i/o imatges amb qualsevol d’aquests dispositius seran sancionades de manera rigorosa i sotmeses a la legalitat vigent.

RECOMANACIONS • Pel que fa als telèfons mòbils, es recomana de no portar-ne a l’Institut, ja que és motiu freqüent de conflictes diversos entre l’alumnat, tret de planificació d’ús docent. QUALSEVOL ACTUACIÓ PER PART DELS ALUMNES QUE CONTRAVINGUI ELS CRITERIS ESTABLERTS ANTERIORMENT ES CONSIDERARÀ CONDUCTA CONTRÀRIA A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. LES SANCIONS PER AQUESTES ACTUACIONS S’APLICARAN SEGONS ALLÒ QUE S’ESTABLEIX EN LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC).

Comunicació amb les famílies

Al llarg del curs hi haurà diferents canals de comunicació amb les famílies per part dels diferents agents del centre

Equip Directiu:ieduca (missatge correu / tokapp)Trucada telefònicaTutor@:ieducatrucada telefònicavideotrucadaResta de professorat:ieducatrucada telefònica

Les reunions d'inici de curs amb les famílies es faran de manera virtual, a través d'un enllaç a google Meet que us farem arribar al vostre correu de contacte.

Genial.ly Genial.ly. 169 likes · 83 talking about this. Genial.ly Facebook

Genial.ly Genial.ly es un gestor de contenidos interactivos con el cuál usuarios sin conocimientos en programación pueden crear sus propios "recursos interactivos" (presentaciones, guías, dossiers, paneles/posters, etc.) donde podrán ir agregando y configurando su contenido de forma dinámica y medir su impacto. LinkedIn

Genially Web Sign in now to see your channels and recommendations! YouTube

Genially Web - About - Google+ Genially Web hasn't shared anything on this page with you. Google

Tweets by genially_es

INSTITUT VOLTRERA

Seu Principal: Av. Passeig de l'estació, 18Segona seu (1r ESO): C. Gaudí s/nTelèfon: 93 770 32 11email: iesvoltrera@xtec.catweb: www.insvoltrera.org

Preneu nota