Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

#porunhavoltasegura

EMPEZAR

PLAN COVID-19

CPR JORGE JUAN XUVIACurso 2020-2021

Educación Física

#porunhavoltasegura

Se teño síntomas

Familias

Aseos

Normas básicas de hixiene

Madrugadores e comedor

Entradas e saídas

Grupos de convivencia

Normas na entradas e saídas

Uso das aulas.

Recreos

ÍNDICE

Prégase non acudir ao centro se se presenta síntomas compatibles co covid-19 ou no caso de atoparse en illamento ou corentena

1,5 m

normas básicas de hixiene

O uso de máscara será obrigatorio en todo o centro escolar. En educación infantil é optativo ao tratarse de grupos estables.

uso obrigatorio de máscara

A distancia mínima de seguridade será de 1,5 m. Nos desprazamentos será unha norma básica a seguir. No centro estará convenientemente sinalizada.

MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE

Manter unha correcta hixiene de mans é unha medida importante de prevención. Utilizarase tanto xel hidroalc´ólico como auga e xabón. Estableceranse rutinas de lavado ao longo da mañá.

HIXIENE DE MANS

 • 1º/2º ESO: 15,55h ata as 17,35h
 • 3º/4º ESO: 16:00h ata as 17,40h

Tarde dos martes

HORARIOS

 • 1º/2º ESO: 14:15h (polo portal)
 • 3º/4º ESO : 14:10h (polo portal)
 • 1ºEP/2ºEP: 14:05h (polo portal)
 • 3ºEP: 14:00h (por secretaría)
 • 4ºEP:14:00h (polo portal)
 • 5ºEP: 13:55h (por sercretaría)
 • 6ºEP: 14:05h (por secretaría)
 • 3 ANOS: 13:45h (portal)
 • 4 ANOS: 13:50h (portal)
 • 5 ANOS: 13:55h (portal)

ESO

Educación Primaria

Educación Infantil

 • 1º/2º ESO: 8:45h
 • 3º/4º ESO: 8:40h
 • 1º EP/2º EP: 9:00h
 • 3º EP/4ºEP: 8:55h
 • 5º EP/6º EP: 8:50h
 • 3 ANOS: 9:15h
 • 4 ANOS: 9:10h
 • 5 ANOS: 9:05h

ESO

Educación Primaria

Educación Infantil

É moi importante respectar estes horarios para acadar a maior seguridade posible. Depende de todos e todas.

saídas

entradas

En ningún momento poderá acceder ao patio ningún acompañante do alumnado (agás infantil=1)

O/a acompañante do alumnado de infantil accederá ao patio con máscara, e deixará ao neno ou nena no lugar indicado. alí atoparase unha profesora.

Deberá entrar sempre con máscara e mantendo a distancia de seguridade.

No patio estará sinalizado o lugar que lle corresponde segundo o seu curso.

O alumnado accederá só ao centro. Os grupos estarán acompañados dun profesor ou profesora.

normas nas entradas e saídas

Neste primeiro trimestre non se ofrecerán actividades extraescolares, xa que a situación epidemiolóxica non o aconsella, posto que romperiamos a estabilidade dos grupos de convivencia habituais.

actividades extraescolares

Os servizos de madrugadores e comedor manteranse, pero unicamente para as familias que xustifiquen a necesidade de conciliar. O número de usuarios/as de comedor será limitado debido á imposibilidade de mesturar grupos de convivencia estable. O horario de recollida do alumnado que faga uso do comedor deberá cumplirse rigurosamente. Ofrecerase a posibilidade de que o alumnado becado poida levar a casa a comida diariamente.

MADRUGADORES E COMEDOR

 • O alumnado baixará ao patio dun en un, gardando sempre a distancia de seguridade.
 • Utilizarase sempre a máscara.
 • Cada grupo terá asignada unha zona diferenciada no patio.
 • Haberá catro quendas de recreo ao longo da mañá. Os grupos que comparten hora de recreo, non comparten espazo.
 • Un proferor ou profesora acompañará a cada grupo e vixiará a zona asignada.
 • En caso de choiva o alumnado permanecerá nas aulas, podendo facer uso nun horario previamente establecido dos lugares cubertos (patio, salón...)

RECREOS

uso de aulas

 • O material de uso individual deberá estar identificado co nome.
 • Non se compartirá material.
 • O material de uso común será desinfectado tras o seu uso.
 • A ventilación e desinfección das aulas será unha norma obrigada, quedará recollida nunhas táboas informativas.
 • Cada grupo de convivencia usará preferentemente a súa aula de referencia.
 • Só se desprazarán ás aulas de desdobre, á de tecnoloxías e para realizar Educación Física.
 • Cada alumno/a terá asignada unha mesa e unha cadeira co seu nome. Permanecerá a xornada nese pupitre.
 • Os aseos serán un espazo de especial desinfección ao longo da xornada.
 • Os usuarios terán xabón e panos desbotables para unha boa hixiene de mans.

aseos

Nas portas dos aseos un código de cores indicará se hai algunha persoa dentro.

grupos de convivenciaestable

Cada curso será un GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA polo que non se relacionará con outros grupos do centro. Aínda así é obrigatorio o uso da máscara. No caso de coincidir nos servizos de madrugadores e comedor deberán manter todas as normas de hixiene e unha distancia mínima de 1,5m.

se tes síntomas

 • Se un alumno ou alumna ou membro da súa familia presenta algún dos síntomas compatibles co COVID debe quedar na casa e NON asistir ao centro.
 • Se os síntomas dun alumno ou alumna aparecesen durante a xornada escolar, illarase e avisarase á familia. No caso de presentar sintomatoloxía grave chamarase ao 061.
 • O profesorado e persoal do centro non debe acudir ao traballo no caso de presentar sintomatoloxía.
 • Antes de asistir ao centro é obrigado que toda a comunidade educativa realice unha autoenquisa sobre sintomatoloxía (anexo I)

Durante este curso non se poderá acceder ao recinto escolar, salvo no caso de educación infantil que poderá acceder 1 acompañante. As reunións e titorías faranse preferiblemente a través da vía telefónica ou vídeochamada. A información relevante compartirase a través da páxina web do centro e da aplicación AbalarMóbil.

Na secretaría do centro atenderase con cita previa.

familias

Proxecto Vitamina D

 • As sesións de Educación Física serán preferiblemente ao aire libre
 • No caso de choiva traballaranse na aula contidos como educación para a saúde, educación emocional, primeiros auxilios...
 • En todas as sesións sairemos ao Paseo de Xuvia a camiñar (con máscara) e despois a correr (sen máscara).
 • Traballaremos actividades individuais maioritariamente. Nas actividades de equipo procurarase que sexan grupos estables de aprendizaxe
 • O material utilizado rotará por cursos de maneira mensual, de maneira que sexa manipulado por un mesmo grupo.
 • Non se usarán os vestiarios, polo que non se necesitará roupa de cambio.
 • Materiais necesarios para a realización de actividade nos días de choiva: chuvasqueiro ou impermeable e calzado para cambiar

educación física

Moitas gracias!

Contamos contigo para unha volta segura