Want to make creations as awesome as this one?

Resumo documento adptación ao Covid10 CEIP SANTA BAIA

Transcript

A escola 2020-2021

Resumo das medidas de prevención

Índice

Clica na frecha para ir directamente á páxina que desexas.

Resumo do plan de adaptación

Resumo do plan de continxencia

Inicio de curso

Páxina final

Resumo do plan de adaptación

Medidas xerais, clica para velo completo

Existirán franxas horarias, portas de acceso e zonas de espera para cada etapa e nivel educativo.

Entradas e saídas secuenciadas e zonificadas

Non se realizarán actividades a nivel centro e as relacións entre o alumnado serán reducidas.

Interaccións restrinxidas entre o alumnado

Alumnado con separación nas aulas e con espazos acotados durante o recreo.

Distribución espacial

Frecuente hixienización de mans, desinfección de material e uso de máscara...
Obrigatoriedade dunha máscara de reposto en funda ou estoxo pechado.
Ventilación frecuente e controlada.
Reforzo de persoal no servizo de limpeza.

Hixiene e protección

INicio

1

3

2

Xestión dos gromos

Non acudir ao Centro con síntomas.
Se aparecen na escola:

Ensino non presencial

Reactivación das clases presencias

Plan de continxencia

 1. Aillamento en aula Covid.
 2. Comunicación ás familias e ás autoridades sanitarias.
 3. Chamar ao Centro de Saúde.
 4. Posible corentena para o grupo.

 1. Impartido polxs docentes de referencia no Centro a través da aula virtual ou EVA-eDixgal
 2. Contacto por videoconferencias, email, abalar...
 3. Garantir medios a quen non os teña.

 1. Non presencial; revisión de espazos e desinfección.
 2. Semipresencial; organización de grupos alternos.
 3. Semipresencial; con grupos máis amplos.
 4. Presencial.

Volta ao ensino presencial en catro fases

INicio

Síntomas respiratorios:

 • Febre maior de 37,5ºC
 • Tose seca
 • Dificultade respiratoria

Outros síntomas

 • Fatiga severa (cansazo)
 • Dor muscular
 • Falta de olfacto
 • Falta de gusto
 • Diarrea


INicio

Información e formación

A través da web do centro, Abalamobil e as titorías. Para prepararnos para un posible novo confinamento, poremos en marcha actuacións formativas para o alumando e profesorado, e tutoriais para as familias.

Horario primeiro día

Para poder explicar ao alumnado o funcionamento das novas normas con garantías, teremos un horario reducido.

Actuacións: Sinaléctica, dinámicas de hixiene, equipamentos de protección, educación en saúde, organización de Centro.

Prevención

Coidado co aspecto social e emocional debido ao novo tipo de relacións e dinámicas que se crean.

Emocións e sociedade

Inicio de curso

Modificación do calendario oficial, comezamos:
- o 10 de setembro: 5ºinfantil, 1º,2º e 3º de primaria
- o11 de setembro: 6ºinfantil, 4º,5º e 6º de primaria
- 4º infantil, pendente do calendario de adaptación

Ver

Ver

Ver

Ver

Clica para velo


 • Os cambios na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgraza, tamén ao colexio. Nesta volta ás aulas temos que aprender a socializar con distancia, sen contacto físico ou transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas.
 • Tanto para mestres como para alumnos supón un cambio enorme na interacción habitual e require dun tratamento específico nas aulas.
 • A mímica pode ser unha ferramenta moi útil para substituír accións que implican contacto físico, como unha aperta. O deseño deste tipo de xogos e dinámicas deberían estar presentes nas primeiras sesións e semanas.
 • A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois calquera nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoiala e coidala emocionalmente.
 • O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer actividades de sensibilización neste eido.
 • Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de información que non estea fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a compañeiros/as facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden alterar a convivencia no colexio. Sucede o mesmo coas bromas de mal gusto relacionadas co coronavirus, non cabe dúbida de que o emisor seguramente non teña intención ofensiva, pero pode darse o caso de que nenos/as con parentes ou coñecidos afectados/as poidan verse violentados por esta situación, polo que temos que intentar evitalas.
 • A perda de liberdade do alumnado é máis que evidente, xa que son moitas as limitacións que se atopará no retorno ao colexio. Será importante transmitir que se trata dunha situación transitoria e que ese esforzo vai en beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun único obxectivo: contribuír a frear o virus e conseguir que todo isto acabe.
 • O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións, deste xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios.

- En educación infantil, actualizaránse blogs e correos electrónicos.

- De 1º a 4º de primaria, formaremos ao alumnado como usuarios da aula virtual do Centro, crearemos titoriais e abriremos canles para resolución de dúbidas para as familias.

- 5º e 6º de primaria uilizaremos a plataforma EVA do proxecto eDixgal.


Gracias pola atención e a comprensión...

Vai a depender de todxs unha educación segura e para todxs.

santabaia.es