Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EUROPE IN FIGURES

Guide

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

Transcript

Curso,Informació,2020 - 2021,Información,La informació d'aquesta pàgina s'actualitzarà constantment.La información de esta página se actualizará constantemente,ÍNDEX,iNTRODUCCIÓ,INFANTIL,1R a 4t PRIM,5é i 6e PRIM,ESO,Hàbits d'higiene i seguretat,Normes generals,SECRETARIA ADMINISTRACIÓ,gràcies,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,Menjador, permanències,INTRODUCCIÓ,UN CURS DIFERENT,Aquest curs serà diferent. La nostra intenció, però, és que els xiquets i xiquetes vinguen al col·legi amb la mateixa il·lusió i amb tota la seguretat possible.Aquest documentHem creat aquest document amb la intenció de poder facilitar-vos tota la informació pràctica actualitzada.Ací trobareu.,Horaris,Recomanacions,Normes,CURS 2020/21,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,NORMES GENERALS,màscaretes,FAMÍLIES,febre i altres símptomes,CURS 2020/21,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,PUNTUALITAT,no assIstència,HÀBITS D'HIGIENE I seguretat,PER PART DE LES FAMÍLIES,PER PART DE L'ALUMNAT,PER PART DEL CLAUSTRE,PER PART DEL CENTRE,CURS 2020/21,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ,En breu us indicarem l'horari d'atenció,Sílvia Borrell,Secretaria,En breu us indicarem l'horari d'atenció,María Doménech,Administració,CURS 2020/21,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,INFANTIL,anys,anys,L'horari de 3 anys varia les primeres setmanes ja que es produeix el període d'adaptació. Les professores aniran indicant l'horari concret. Quan ja comencen a vindre amb normalitat, publicarem l'horari definitiu.L'entrada i l'eixida seran sempre per la porta del club.Us demanem que la recepció i recollida siga el més ràpida possible per evitar aglomeracions.,Els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys faran les files a la placeta per a entrar, al lloc on els indiquen les professores. Les files es faran a les 8:50.L'eixida, al llarg del més de setembre, serà a les.13:00 per la porta principal.Per favor, eviteu fer aglomeracions a la porta del col·legi.,Horaris, entrades...,Horaris, entrades...,3,4,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,5,1R A 4T PRIM,horaris i ubicacions,recomanacions,Els xiquets i xiquetes de 1r a 4t de PRIM faran les files a la placeta per a entrar, al lloc on els indiquen les professores. Les files es faran a les 8:45. L'eixida, al llarg del més de setembre, serà a les.12:50:1r i 4t pel carreró2n i 3r per la porta principal. Per favor, eviteu fer aglomeracions a la porta del col·legi i a l'entrada del carreró.,És convenient que els xiquets i xiquetes esmorcen bé a casa abans de vindre al col·legi.Han de portar la màscara i una altra de recanvi.,01,02,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,5E I 6E PRIM,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,horaris i ubicacions,recomanacions,Els xiquets i xiquetes de 5é i 6é de PRIM faran les files al carreró per a entrar, al lloc on els indiquen les professores, excepte el grup de 6C (de Mariano) que farà la fila directament al club. Les files es faran a les 8:45. L'eixida, al llarg del més de setembre, serà a les.12:50: pel carreró, excepte el grup de Mariano que eixirà pel club.Per favor, eviteu fer aglomeracions a l'entrada del carreró.,És convenient que els xiquets i xiquetes esmorcen bé a casa abans de vindre al col·legi.Han de portar la màscara i una altra de recanvi.,01,02,ESO,generals,específics,L'horari general del mes de setembre serà de 8:00 a 13:25, excepte dimarts i dijous per a 3r i 4t d'ESO que acabaran a les 14:10.L'entrada serà apartir de les 7:50 per la porta principal i les eixides també seran per la porta principal.,El primer dia, dilluns 7, l'horari serà: 9:30 - 10:30 - 1r ESO 10:30 - 11:30 - 2n ESO 11:30 - 12:30 - 3r d'ESO12:30 - 13:30 - 4t d'ESO,Horaris, entrades, eixides,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,01,02,Menjador i permanències,Menjador,permanències,El menjador començarà el dijous 10.Els tiquets podran comprar-se: Entregant en porteria l'import exacte (no tindran canvi) tots els matins de 8.00 a 8.45 i de 9.45 a 12.45 o dimarts i dijous de 17.00 a 19.00.Realitzant una transferència al número de compte ES36 2100 2252 2202 0020 4540 indicant en el concepte MENJADOR Nom i cognoms de l'alumne/a. A continuació hauran d'enviar el justificant de la transferència a l'adreça comedor@vedrunaalcoy.es. Una vegada rebut, es prepararan els tiquets i s'entregaran a l'alumne o a la família en el cas dels més xicotets.,Aquesta informació és per a les permanències del mes de setembre. A partir d'octubre dia actualitzarem aquesta informació.Us oferim permanències al matí a partir de les 7:45.Inscripció per a les permanències.,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,01,02,gràcies per la vostra ajuda,Entre totes i tots farem del col·legi un espai segur i acollidor,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURS 2020/21,ÍNDICE,COL·LEGI LA PRESENTACIÓN,CURSO 2020/21,iNTRODUCCIÓN,INFANTIL,1º a 4º PRIM,5º Y 6º PRIM,ESO,grAciAs,SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN,HÁbitOs DE higiene Y segurIDAD,NormAs generalEs,COMEdor, permanEnciAs,INTRODUCCIÓN,UN CURSO DIFERENTE,Este curso será diferente. A pesar de ello, nuestra intención es que los niños y niñas vengan al colegio con la misma ilusión y con toda la seguridad posible .Este documento Hemos creado este documento con la intención de poder facilitarle toda la información práctica actualizada.Aqui encontraréis.,Horarios,Recomendaciones,Normas,CURSO 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,NORMAS GENERALES,CURSo 2020/21,FAMILIAS,MASCARILLAS,FIEBRE Y OTROS SÍNTOMAS,PUNTUALIDAD,no asIStència,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,HÁBITOS DE HIGIENE Y segurIDAD,POR PARTE DE LAS FAMILIAS,POR PARTE DEL ALUMNADO,POR PARTE DEL CLAUSTRO,POR PARTE DEL CENTRO,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,SECRETARíA y ADMINISTRACIÓn,En breve os indicaremos el horario de atención,Sílvia Borrell,Secretaría,María Doménech,Administración,CURSo 2020/21,En breve os indicaremos el horario de atención,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,INFANTIL,aÑOs,AÑOS,El horario de 3 años varía las primeras semanas ya que se produce el periodo de adaptación. Las profesoras irán indicando el horario concreto. Cuando ya empiezan a venir con normalidad, publicaremos el horario definitivo. La entrada y la salida serán siempre por la puerta del club. Os pedimos que la recepción y recogida sea lo más rápida posible para evitar aglomeraciones.,Los niños y niñas de 4 y 5 años harán las filas en la plaza para entrar, en el lugar donde les indiquen las profesoras. Las filas se harán a las 8:50. La salida, a lo largo del mes de septiembre, será a las.13: 00 por la puerta principal. Por favor, evitemos aglomeraciones en la puerta del colegio.,Horarios, entradas...,Horarios, entradas...,3,4,5,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,1º A 4º PRIM,horariOs Y ubicacionEs,recomENDACIONES,Los niños y niñas de 1º a 4º de PRIM harán las filas en la plaza para entrar, en el lugar donde les indiquen las profesoras. Las filas se harán a las 8:45. La salida, a lo largo del mes de septiembre, será a las.12: 50:1º y 4º por el callejón2º y 3º por la puerta principal.Por favor, evitemos aglomeraciones en la puerta del colegio y en la entrada del callejón.,Es conveniente que los niños y niñas desayunen bien en casa antes de venir al colegio. Deben llevar la mascarilla y otra de repuesto.,01,02,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,5º y 6º PRIM,horariOs Y ubicacionEs,recomENDACIONES,Los niños y niñas de 5º y 6º de PRIM harán las filas en el callejón para entrar, en el lugar donde les indiquen las profesoras, excepto el grupo de 6C (de Mariano) que hará la fila directamente en el club. Las filas se harán a las 8:45. La salida, a lo largo del mes de septiembre, será a las.12: 50: por el callejón, excepto el grupo de Mariano que saldrá por el club. Por favor, evitemos aglomeraciones en la entrada del callejón.,Es conveniente que los niños y niñas desayunen bien en casa antes de venir al colegio. Deben llevar la mascarilla y otra de repuesto.,01,02,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,ESO,generalES,específicAs,El horario general del mes de septiembre será de 8:00 a 13:25, excepto martes y jueves para 3º y 4º de ESO que acabarán a las 14:10. La entrada será a partir de las 07:50 por la puerta principal y las salidas también serán por la puerta principal.,El primer dia, lunes 7, el horario será: 9:30 - 10:30 - 1º ESO 10:30 - 11:30 - 2º ESO 11:30 - 12:30 - 3º ESO12:30 - 13:30 - 4º ESO,Horarios, entradas, salidas,01,02,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,COMEDOR Y PERMANENCIAS,COMEDOR,PERMANENCIAS,El comedor comenzará el jueves 10. Los tiquets podrán comprarse: entregando en portería el importe exacto (no tendrán cambio) todas las mañanas de 8:00 a 8:45 y de 9:45 a 12:45 o martes y jueves de 17:00 a 19:00.Realizando una transferencia al número de cuenta ES36 2100 2252 2202 0020 4540 indicando en el concepto COMEDOR Nombre y apellidos del alumno/a. A continuación deberán enviar el justificante de la transferencia a la dirección comedor@vedrunaalcoy.es. Una vez recibido, se prepararán los tiquets y se entregarán al alumno o a la familia en el caso de los más pequeños.,Esta información es para las permanencias del mes de septiembre. A partir de octubre actualizaremos esta información. Os ofrecemos permanencias para la mañana a partir de las 7:45. Inscripción para las permanencias.,01,02,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN,grAciAs pOr VUESTRA aYuda,Entre todas y todos haremos del colegio un espacio seguro y acogedor,CURSo 2020/21,COLEGIo LA PRESENTACIÓN